Мовчан Валентина Олексіївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент, декан факультету біомедичних технологій

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

 Біографія

Народилася 1 січня 1955 року в Черкаській області.

У 1976 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біолог-зоолог», отримавши кваліфікацію викладача біології і хімії.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – Гідробіологія на тему «Простейшие в обрастаниях канала Северский Донец-Донбасс».

 Стаж науково-педагогічної роботи:

12 років наукової роботи (м.н.с., Інститут гідробіології НАНУ), 7 років – науково-педагогічної роботи в Університеті «Україна”.

 Підвищення кваліфікації

1. Гданська фундація води (Поль­ща), екопроект EXPRA. Серти­фікат від 26.10.2012 р.

2. Інсти­тут безпеки життєдіяльності «Охорона праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професій­ного навчання». Посвідчення № 26031313-15 від 22.11. 2013 р.

3. ДВНЗ «Університет менедж­менту освіти» НАПН України «Викладачі ВНЗ I-IV рівнів акредитації», 216 год. Свідоцтво 12 СПВ № 087491 від 03.10.2014 р.

4. Національний університет біоресурсів і при­родокористування України. ННІ післядипломної освіти, 144 год., «Методика викладан­ня екології у ВНЗ». Свідоцтво 12 СПК № 897731 від 03.06.14 р.

 Викладає дисципліни:

1. Екологія та екологічна етика
2. Зоологія

 Галузь наукових інтересів:

Урбоекологія, екологічна оптимізація середовища проживання.

 Перелік наукових праць за останні роки

1. Мовчан В.О. Підвищення рівня екологічної освіти в інклюзивному університетському середовищі // Вісник Університету „Україна”. Серія «Реабілітація та рекреація»: зб. наукових праць. — №1. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 41-44.

2. Мовчан В.О. Основи екології : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет ”Україна”, 2011 р. – 75 с.

3. Мовчан В.О., Ілюк Н.А. Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Вип. 32. – Київ – Вінниця, 2012. – С. 371-375.

4. Мовчан В.О., Черненко О.Д.Екологізація міських систем – шлях до сталого розвитку : Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів (Вінниця, 21-24 вересня 2011 р.). – Т.2. – C. 639-641.

5. Мовчан В.О. Проблеми викладання екології студентам з вадами слуху в інтегрованих групах : матеріали X Міжнародної наук.-прак. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» : тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2010. – 400 с. – С. 137-138.

6. Мовчан В.О. Реальні та надумані проблеми в екології і екологічній освіті: етика викладача. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін», м. Полтава, 20-21 листопада 2014 р.

7. Мовчан В.О. Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад. Тези доповідей Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Київ, 10–11 листопада 2015 р.