Білявська Людмила Олексіївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Народилася 30 грудня 1978 року в селі Валява Городищенківського району Черкаської області.

Відомості про вищу освіту

У 1998 році закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище за фахом «вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва» ОКР «молодший спеціаліст».

У 2004 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка, отримавши диплом магістра біолога, мікробіолога та вірусолога, викладача біології за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

У 2009-2010 н.р. була стипендіатом Президії НАН України.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2004-2007 роках навчалася в аспірантурі Інституту мікробіології та вірусології НАН України. У 2008 році захистила дисертацію на тему «Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomycesavermifilis УКМ Ас-2179», отримавши науковий ступінь кандидата біологічних наук.

У 2015 році отримала звання старшого наукового співробітника.

Основні етапи діяльності

З 2007 року працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником і старшим науковим співробітником відділу загальної і ґрунтової мікробіології ІМВ НАН України (м. Київ).

З 2009 року є вченим секретарем Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського, а з 2017 року – віце-президентом ТМУ.

Викладає дисципліни:

 1. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології
 2. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів
 3. Метаболізм мікроорганізмів
 4. Ґрунтова мікробіологія
 5. Екологія мікроорганізмів
 6. Екотоксикологія
 7. Мікробіологія
 8. Моніторинг довкілля

 Сфера наукових досліджень

 1. Біотехнології
 2. Селекція мікроорганізмів-продуцентів антибіотичних та фітостимулюючих речовин

Основні наукові праці

Має у доробку 110 наукових праць, із них 48 статей, 9 патентів, 2 монографії, 1 – методичні рекомендації.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Статті у фахових виданнях

 1. BiliavskaL.O., OstapchukA.M., VoychukS.I., IutynskaG.O. Sterolbiosynthesisbysoilstreptomycetes.Ukr. Biochem. J. 2017; 2 (89): 78-84
 2. BiliavskaL.O., TsygankovaV.A., KozyritskaV.E., IutynskaG.O., AndrusevichYa.V., BabichO.A.etal. Application of new microbialp lantresistance/plant growth protection inducers for increasing Chinese cabbage plant tolerance against parasitic nematodes Heteroderaschachtii Schmidt. International Journal of Research in Biociences. 2016; 5 (2): 64-82.
 3. Iutynska G.O., Biliavska L.O., Kozyritska V. Development strategy for the new environmentally friendly multifunctional bioformulations based on soil streptomycetes. Мікроб. журн.2017; 79(l):22-33.
 4. Tsygankova V.A., Biliavska L.O., AndrusevichYa.V., Bondarenko O.N., Galkin A.P., Babich O.A. et al. Impact of New Microbial PR/PGP Inducers on Increase of Resistance to Parasitic Nematode of Wild and RNAi Transgenic Rape Plants. Advances in Bioscience andBioengineering. 2014; 2 (1): 66-103.
 5. Tsygankova V.A., Shysha E., Galkin A.P., Biliavska L.O., Iutynska G.O., Yemets A. et al. Impact of Microbial Biostimulants on Induction of Callusogenesis and Organogenesis in the Isolated Tissue Culture of Wheat in vitro. J. Med. Plants. Stud. 2017; 5(3): 155-164.
 6. Бабіч C.A., Бабіч А.Г., БілявськаJI. Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю. Науковий вісник НУБіП Серія «Біологія, біотехнологія,екологія»,2016;C.234:52-57. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/viewFile/7284/7056
 7. Белявская Л.A., Галаган Т.А., Болтовская Е.В., Козырицкая B.E., Валагурова Е.В., Сигарева Д.Д., Путинская Г.А. Антинематодные свойства Streptomycesavermitilis — УКМ Ac — 2179 и его авермектинового комплекса — аверкома. StiintaAgricola (Аграрная наука). 2009; 1:29-33.
 8. Белявская Л.A.,Ефименко Т.А., Ефременкова О.В., Козирицкая В.С., Иутинская Г.А. Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces 100. Микробиол. журн. 2016; 78(2): 27-38.
 9. Белявская Л.A., КозырицкаяB.E., Валагурова Е.В., Иутинская Г.А. Биологически активные вещества нового микробного препарата аверком. Мікробіол. журн. 2012; 3(): 10-15.
 10. Білявська Л. Біосинтез ауксинів ґрунтовими стрептоміцетами- антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів і нематод. Мікробіологія і біотехнологія.2015; 1 (29): 36-43.
 11. Білявська Л. Нові композиційні антинематодні біопрепарати для рослинництва. «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія».2015; 1 (62): 61-64.
 12. Білявська Л.O. Підвищення продуктивності пшениці ярої за впливу метаболічних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Агроекологічний журнал.2016; 3^ 74-83.
 13. Білявська Л.O., Галаган Т.В., Іутинська Г.О. Антинематодна активність метаболітів, що продукуються ґрунтовими стрептоміцетами. Мікроб, журн. 2016; 78(4):27-38.
 14. Білявська Д.О., Козирицька В.Є., Коломієць Ю.В., Бабич O.A., Іутинська Г.О. Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Доповіді НАН України. 2015; 1: 131-137
 15. Галаган Т.А., Сигарева Д.Д., Иутинская Г.А., Болтовская Е.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Использование аверкома против галловых нематод Meloidogyneincognita на огурцах в условиях теплицы. Информационный бюллетень ВПРС МНП. 2009; 39: С.80-85. ‘
 16. Гладун Г.О., Драговоз I.B., Яворська В.К., Маковейчук Т.І., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. Особливості функціонування та стимулювання фенілаланін аміак-ліази рослин озимої пшениці. Физиология и биохимия культурных растений. 2011; 43(6):24-30.
 17. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая B.E. Биосинтез фитогормонов почвенными стрептомицетами — антагонистами фитопатогенных микроорганизмов и нематод // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты, Сборник научных трудов. 2015; 7: 122-132.
 18. Іутинська Г.О., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. Вплив нових біопрепаратів на основі аверкому на розвиток і продуктивність рослин та експресіюгенів синтезу si/mi РНК. Мікробіологія і біотехнологія. 2013; 1: 48-58.
 19. Коломієць Ю.В., Григорюк І.П., Буценко Л.М., Білявська Л.О. Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослинтоматів. Агроекологічний журнал. 2016; 3: 83-89.
 20. Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Іутинська Г.О., Галкін А.П. і др. Ріст стимулювальні, фунгіцидні і нематицидні властивості нових субстанцій мікробного походження та їхвплив на синтез малих si/mi РНК в клітинахрослин. Мікробіол. журн. 2012; 6: 3-12.
 21. Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б. Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heteroderaschachti iз використанням технологій РНК-інтерференції. Цитологія і генетика. 2013; 47 (4): 35-45.
 22. Драговоз I.B., Леонова Н.О., Білявська Л.О., Яворська В.К., Іутинська Г.О. Продукування фітогормонів деякими вільноіснуючими та симбіотичними ґрунтовими мікроорганізмами. Доповіді НАНУ. 2010; 12: 154-159.

Патенти

 1. Патент № 107972 (UA), МПК (2015.01) A01N 63/02 (2006.01), А01Р 3/00, А01Р 5/00, C12N 1/20 (2006.01) C12R 1/465 (2006.01) Фітозахисний біопрепарат «Аверком-нова» для обробки рослин/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. / Опубліковано03.2015, Бюл.№ 5.
 2. Патент № 107122 (UA) МПК (2013.1): А01 №63/02, АО 1 №63/00, АО 1Р21 /00, C12N1 /20 Штам S.marinolimosus -антагоністфітопатогенних мікроорганізмів/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. — Опубліковано11.2014. Бюлетень № 22.
 3. Патент № 107240 (UA) МПК (2013.1), А01№63/02, А01№63/00, А01Р21/00, C12N1/20 Штам S. violarus який має комбіновану антагоністичну активність стосовно фітопатогенних мікроорганізмів та нематод / Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. — Опубліковано 12.2014. Бюлетень № 23.
 4. Пат. 92094 UA, МПК A01N 63/02 А01Р 21/00 C12N 1/20 (27.09.2010)/ Застосування штаму Streptomycesavermitilis 1MBАс-5015 як продуцента комплексу фітогормонів/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Драговоз І.В., Козирицька В.Є., Валагурова О.В., Яворська В.К., Курчій Б.О. Опубл. — Бюл. № 18. Монографії
 5. Биорегуляция микробно-растительных систем / Под ред. Путинской Г.А., Пономаренко С.П. Монография. — Киев. — Ничлава, 2010. — 472 с.
 6. New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph. / Ed. S.P. Ponomarenko, G.O. Iutynska. — Kyiv. — Nichlava, 2011. — 211 p. Методичні рекомендації
 7. Іутинська ГО, Білявська Л.O, Титова Л.B, Леонова Н.О, Ямборко Н.А, Петрук Т.В. та ін. Мікробні препарати для рослинництва. Методичні рекомендації.Київ: 1MB НАНУ; 2017.

Статті в інших виданнях

 1. Циганкова В.А. Особливості змін експресії генів у клітинах рослин під впливом екзогенних регуляторів росту / В.А. Циганкова, А.П. Галкін, С. П. Пономаренко, Л.B. Титова, Л.O. Білявська, Н.О. Леонова, Г.О. Іутинська// Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку/ Укр. т-во фізіол. рослин. В 2 т. — К.: Логос, 2009. — Т. 2.-С. 576-584.
 2. Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Іутинська Г.О. Біопрепарати, що зменшують пестицидне навантаження на грунт // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец.вип. до VIII з’їзду УТГА. — Житомир «Рута», 2010,-Книга 3. — С.300-302.
 3. Іутинська Г.О., Драговоз І.В., Леонова Н.О., Білявська Л.О. Синтез ризосферними мікроорганізмами фітогормонів стимулювальної дії// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». — Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, — С. 94-97.
 4. Білявська Л.О., Козирицька B.C., Галаган Т.О., Болтовська О.О., Калмикова Н.О. Природний контроль нематод // Плантатор. — 2011, №2. — С.17 — 19.
 5. Білявська Л.О., Титова Л.В., СергієнкоВ.Г., КозирицькаB.C., Іутинська Г.О. Хворобостійкість та продуктивність томатів за умови використання біопрепаратів// Плантатор. — 2011, № 6. — С. 21-24.
 6. Белявская Л.А. Биопрепараты фитозащитного, рострегулирующего и иммуномодулирующего действия для растениеводства. AgroOne, 2016; 4(6): 8-11.
 7. Белявская Л.А., Путинская Г.А. Экологически безопасные метаболитные биопрепараты как альтернатива химическим пестицидам. AgroOne, 2016; 5(7): 40- 42.
 8. Галаган Т.А., Белявская Л.А. Опасные нематоды для растениеводства Украины. AgroOne, 2016; 9(11): 17-20.
 9. Білявська Л.О., Іутинська Г.О. Новітні екологічно безпечні біопестециди на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва/ Посібник українського хлібороба. — 2017. — С. 270-273 Тези доповідей
 10. Белявская Л.А., Козырицкая В.Е., Валагурова Е.В., Муквич Н.С., Путинская Г.А. Биологически активные вещества Streptomycesavermitilis УКМ Ac — 2179 // Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее: Всероссийский симпозиум с международным участием. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова. Биол. ф-т. 27-29 января 2011 г.: Материалы / Отв. Ред. Нетрусов А.И., Колотилова Н.Н. — М.: МАКС Пресс, 2011. — 160 с. (С. 18)
 11. Драговоз И.В., Леонова Н.О., Белявская Л.А. Гормосинтезирующая активность некоторых почвенных микроорганизмов в условиях invitro // Тезисы докладов Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», 23-28 мая 2011, Новый Свет, Украина. — Киев: Издатель B.C. Мартынюк, 2011. — С. 735.
 12. Leonova N., Biliavska L. Phytohormone synthesis by soil microorganisms in vitro II Sepsis (Polish-Ukrainian Weigl Conference «Frommicrobiology to synthetic biology», Wroclaw, May 18-20). — 2011. — Zeszyt 1, Tom 4. — P. 120-121.
 13. Белявская Л.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Стрептомицеты — антагонисты фитопатогенных бактерий и грибов // Международная Научная Конференция «Микробиологическая биотехнология — наукоёмкое направление современных знаний» (Кишинев, Молдова, 6-8 июля 2011 г.) — Кишинев, 2011.
 14. Драговоз I.B., Леонова Н.О., Білявська Л.О. // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. — Матеріали II міжнародної наукової конференції (Харків, Україна, жовтень, 11-13, 2011 p.). — Харків.
 15. Иутинская Г.А., Титова Л.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Создание микробных препаратов с биозащитными и фитостимулирующими свойствами // Биологическая защита растений — основа стабилизации агроэкосистем // Современные мировые тенденции в производстве и применении биологических и экологических малоопасных средств защиты растений. Материалы международной научно-практической конференции (25-27 сентября 2012). Выпуск 7.- Краснодар. — 2012. — С.181-184.
 16. Белявская Л.А., Копылов Е.П., Шаховнина Е.А., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Стрептомицеты — перспективные продуценты биопестицидов // Современная микология в Росии. Тезисы докладов третього съезда микологов Росии. — Москва: Национальная академия микологии, 2012. — С. 332-333.
 17. Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О., Галаган Т.О., Болтовська О.В. Нові поліфункціональні композиційні авермектинвмісні біопрепарати // Захист рослин: наука, освіта, інновації в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 50-річчю заснування факультету захисту рослин (15-16 жовтня 2012 року). — К.: НУБіП України, — С.126-130.
 18. Иутинская Г.А., Титова Л.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Основные направления создания микробных препаратов для биологического контроля численности фитопатогенов и паразитических нематод // daRostim Микробные биотехнологии: актуальность и будущее. Материалы международной научно- практической конференции (19-22 ноября 2012). — К. — 2012. -С. 127-129.
 19. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е., Матюша Т.В. Почвенные стрептомицеты — продуценты БАВ для создания биопрепаратов фитозащитного действия // VII Московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» г.Москва 19-22 марта 2013 г. — Москва, 2013. — С. 27.
 20. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Галаган Т.О., Болтовська О.В., Іутинська Г.О. Пошук стрептоміцетів-антагоністів фітопаразитичнихнематод // VIII Міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології» Львів, 15-19 квітня 2013 р. — Львів, — С. 275.
 21. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Антагоністичні властивості ґрунтових стрептоміцетів по відношенню до фітонематод та патогенів рослин // Міжнародна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». Новий Світ, 27 травня — 1 червня 2013 — Новий Світ. 2013. — С. 219.
 22. BiliavskaL., KozyritskaV., IutynskaG. Plantgrowt handhealt hpromoting metabolitesofsoilstreptomycetes// XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, Ялта, 01-06 жовтня 2013 р. — Ялта, — С. 144.
 23. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Новий перспективний антагоніст фітопаразитичних нематод і фітопатогенів// Міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку у XXI столітті» (10-11 квітня 2014 р. Київ). — Імунологія та алергологія наука і практика. Додаток №1, 2014. -С.
 24. Іутинська Е.О., Білявська Л.O., Козирицька B.C. Нові комплексні біопрепарати та ефективність їх застосування при вирощуванні томатів // Всеукраїнська науково- практична конференція «Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів» 29 — 30 травня 2014 року. — Житомир, 2014,- С. 32-33.
 25. Білявська Л.O., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Біопрепарати мікробного походження як альтернатива пестицидам у підвищенні родючості та фітосанітарної безпеки ґрунту // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство» Спец. вип. до IX з’їзду УТГА (30 червня — 4 липня 2014 р., м. Миколаїв). Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. — Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. -С.257-258.
 26. Белявская  Л.A., Козырицкая В.Е., Матюша Т.В., Иутинская Г.А. Роль почвенных актиномицетов в обеспечении устойчивого функционировании агроэкосистем // Метериалы докладов III Международной научно-практической конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). — Симферополь, 2014. — С. 33-34.
 27. Белявская  Л.A., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Метаболитые препараты на основе почвенных стрептомицетов // XI Український біохімічний конгрес (Київ, 6- 10 жовтня 2014 p.) — Київ, 2014. — С. 159.
 28. Белявская  Л.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Биологически активные вещества метаболитных препаратов на основе почвенных стрептомицетов // Материалы Международной научной конференции «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты» (11-13 ноября 2014 г., Харьков). — Харьков. — С. 146-147.
 29. Раевская И.Н., Жмурко В.В., Белявская Л.A. Влияние препаратов Аверком и Аверком-novaна физиолого-биохимические процессы у озимой пшеницы на ранних этапах онтогенеза // Материалы Международной научной конференции «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты» (11-13 ноября 2014 г., Харьков). — Харьков. — С. 171-172.
 30. Biliavska L.O., Pidlypska V.A., Kozyritska V.Y., Iutynska G. Biosynthetic activity of soil streptomycetes — antagonists of plan-parasitic nematodes and phytopathogens. Proceedings of the 4th European Conference on Biology and Medical Sciences. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH; 2015. p. 10-17.
 31. Белявская  Л.A., Ефременкова E.B., Зенкова B.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Почвенный стрептомицет Streptomyces netropsis — продуцент веществ фунгицидного действия // Современная микология в России. 3-й Международный микологический форум (14-15 апреля 2015 г. Москва). — 2015. Т.5 — С. 175-177.
 32. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Микробные препараты фитозащитного, рострегулирующего и адаптогенного действия для растениеводства // Теория, практика и перспективы применения биологически активных соединений в сельском хозяйстве: сборник материалов XI международной научно-практической конференции daRostim2015 (17-19 июня, 2015). — Сыктывкар, 2015. — С. 68-70.
 33. Iutynska G., Biliavska L., Kozyritska V. Bioformulations on the basis of soil streptomycetes with phytoprotective, growth-regulating and adaptogenic properties for plant // Microbiological aspects of optimization of the production process of culturedcrops: proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015). — Chernihiv — Nizhyn: Publisher PE Lysenko N.M., 2015. -P. 47-48.
 34. Pidlypska V.A., Shemchuk T.S., Biliavska L.O. Bio-pesticides on the base of soil streptomycetes for plant growing // International Conference for Young Scientists-2015 (CYS-2015, September 21-25, 2015). — Kyiv. — Lutsk: Vezha-Print, 2015. — P. 119.
 35. Білявська Л.O. Підвищення стійкості рослин пекінської капусти до цистоутворюючих нематод за дії метаболітних біопрепаратів стрептоміцетного походження // Інтегрований захист та карантин рослин. Перспективи розвитку в XXI столітті: Тези доповідей міжнародної наукової конференції вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада, 2015, Київ), — Київ, — 2015.
 36. Білявська Л.О., Галаган Т.О., Іутинська Г.О. Порівняльна оцінка нематицидної активності нових метаболітних біопрепаратів щодо личинок галових та цистоутворюючих нематод // Інтегрований захист та карантин рослин. Перспективи розвитку в XXI столітті: Тези доповідей міжнародної наукової конференції вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада, 2015, Київ).
 37. Iutynska G., Biliavska L., Tsygankova V., Galkin A. Physiological and molecular-genetic basis of immune-protective and plant growth stimulating properties of new bioformulations from soil streptomycetes// Microbiology and Immunology — the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. — Kyiv, 2016. — P. 8-9.
 38. Biliavska L.O. Lipids of soil streptomycetes. // Microbiology and Immunology — the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. — Kyiv, 2016. — P. 13-14.
 39. Білявська Л.O., Іутинська Г.О. Екологічно безпечні метаболічні біопрепарати на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва. // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 6-8 липня 2016 ) — К.: ДІА,С. 11-15.
 40. Путинская Г.А., Белявская Л.A. Стратегия создания полифункциональных биопрепаратов нового поколения на  основе метаболитов почвенных стрептомицетов. // XІІ-th International Scientific and Practical Conference da Rostim 2016 Biotechnology for agriculture and environmental protection (September 07th — 10th, 2016, Odessa, Ukraine): Proceedings — Odessa : I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016-P: 103-104.