Умови вступу до закладу

До Університету «Україна» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра;
 • особи, які здобули ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра;
 • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – в формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подати оцінку з сертифікатів 2018-2020 років із однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право»– у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів передбачених Правилами прийому.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальностей 081 «Право»), а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Правилами) та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу»;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – в формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування та для спеціальності 051 «Економіка», галузей знань 07 «Управління та адміністрування»,28 «Публічне управління та адміністрування» – зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017- 2020 років;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)) – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, які складаються в Університеті.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Університет «Україна» має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти:

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному відборі за іспитами в Університеті «Україна» замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

 1. Проходять вступні випробування в формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
 1. Проходять вступні випробування в формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний із них не менше 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2020 років із інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Проходять вступні випробування в формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний із них не менше ніж 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086- 3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що засвідчений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

             Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2020 років із англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2020 років із інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Для вступників із числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) у процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться в Університеті «Україна».

 1. Проходять вступні випробування в формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний із них не менше 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:
 • особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів із певного(их) навчального(их) предмета(ів), із яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2020 років із англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2020 років із інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування в формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до Університету «Україна» відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року №560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за №795/28925, та в разі отримання кількості балів за кожен іспит не менше ніж 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі:

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (із урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим- Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (в будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування в формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний із них не менше 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі:
 • особи, звільнені з військової служби, починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, із яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання).

 1. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081«Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів Університеті «Україна» (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»), усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови);
 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701,0702;
 • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2020 року.

             Під час вступу на конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами Прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит в Університеті «Україна». 

Подання заяви вступником:

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки в паперовій формі:
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

 1. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»), а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:
 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки в паперовій формі:
 • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів відповідно Правил Прийому;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету «Україна» в порядку, визначеному законодавством.

 

Документи, необхідні при вступі

 • Заява про вступ;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4см.
 • 4 конверти

Для вступників, які претендують на навчання за рахунок фондів і спонсорів, крім обов’язкового переліку документів, обов’язково подати:

–        довідку МСЕК;

–        індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

–        довідку про середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення.

Для осіб і сиріт, які залишилися без піклування батьків:

–        засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;

–        нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

Для звільнених від служби осіб:

–        копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Для внутрішньо переміщених осіб:

–        довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.