МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСЬКА ПЕРМАКУЛЬТУРА»

26 січня 2019 року, м. Київ

Мета конференції – інтеграція зусиль учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та розв’язання широкого кола екологічних проблем та ролі міської пермакультури у переході суспільства до сталого розвитку

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Можливі форми участі:

  1. Учасник конференції (слухач) – організаційний внесок 350 грн.
  2. Доповідач – безкоштовно для обраних доповідачів.

 

Сертифікат учасника – 15 грн (за бажанням).

 

Робочі мови конференції: англійська та українська.

 

Організаційний внесок передбачає можливість участі у двох заходах: науково-практичній конференції (для учасників і доповідачів можлива як безпосередня участь, так і в режимі он-лайн (відеоконференції)) та IV пермакультурній зустрічі.

 

Для участі в конференції просимо заповнити он-лайн заявку  до 20 грудня.

 

Як науковці, так і не академічні дослідники (не тільки доповідачі) можуть опублікувати свої тези або доповіді в матеріалах конференції. Електронна версія збірника буде доступна безкоштовно. Будь-ласка, надішліть матеріали (див. Вимоги до оформлення нижче) та копію квитанції про сплату не пізніше 10 січня 2019 року в оргкомітет електронною поштою perma.ukraine@gmail.com.

 

Для учасників АТО та вимушених переселенців ми надаємо 5 безкоштовних місць (проте, якщо у вас є можливість хоча б частково оплатити вартість реєстраційного внеску, ми будемо вдячні).

 

Реквізити на оплату та інша уточнююча інформація будуть отримані після реєстрації.

Вимоги до оформлення тез та доповідей

Документ: .doc or .rtf; А4, поля по 2 см з усіх сторін; одинарний інтервал.

Назва: Надайте короткий описовий заголовок не більше 20 слів. Формат: Times New Roman, 14, напівжирний, вирівняти за центром. Залиште один рядок.

Автори: Зазначте ім’я та прізвище. Формат: Times New Roman, 12, напівжирний, вирівняти за центром.

Про авторів: посада, ступінь, вчене звання, назва організації, місто, країна. адреса електронної пошти. Якщо авторів більше ніж один, використовуйте верхній індекс, для авторів та інформації про них. Формат: Times New Roman, 12, вирівняти за центром. Залиште один рядок.

Тези – не більше однієї сторінки. Доповідь – не більше трьох сторінок. Можливі 1-2 ілюстрації. Будь ласка, використовуйте такі розділи для доповідей: Вступ, Матеріали та методи, Обговорення, Список літератури, Подяки. Цифровий матеріал подають у таблиці, що має порядковий номер із вирівнюванням праворуч (напр., Таблиця 1) і назву (друкують над таблицею посередині напівжирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати й вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією з вирівнюванням посередині напівжирним шрифтом (напр., Рис.2. Назва). Рисунки, виконані в MS Word, потрібно згрупувати; вони мають бути єдиним графічним об’єктом. Формат: Times New Roman, 14, вирівняти по ширині. Шрифт тексту в таблицях і на рисунках Times New Roman, 12 (у виключних випадках розмір шрифту може бути меншим).

        Список літератури. Будь ласка, використовуйте Гарвардський стиль оформлення посилань.

 

 

Приклад оформлення тез доповідей:

 

ПЕРМАКУЛЬТУРА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Оксана Іваненко1, Ольга Панченко2

1к.е.н., доцент, доцент кафедри екології Університету «Україна», Київ, Україна (ivanova@ukr.net)

2аспірант, ГС “Пермакультура в Україні”, Львів, Україна (panchenko@gmail.com)

 

Пермакультура (перманентна або стала культура + стале землеробство) – підхід до вирішення проблем, спрямований на пошук взаємовигідних рішень; дизайн земельних та соціальних систем на основі принципів сталого розвитку, перейнятих з природи та місцевої культури.

 

 

NGO “Permaculture in Ukraine” and Open International University of Human Development “Ukraine”


INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE
 
“URBAN PERMACULTURE”

 

26 of January 2019, Kyiv

The purpose of the conference is an integration of the efforts of scientists, educators, entrepreneurs, industrialists and public figures to discuss and resolve a wide range of environmental problems and the role of urban permaculture in the transition of society to sustainable development.

 

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

 

Forms of participation:

 

  1. Participant of the conference (listener) – conference fee is 11 EUR or 13 USD.
  2. Participation for speakers is free of charge.

 

Paper certificate of the participation (on request) – 0.5 EUR

 

Official language is English and Ukrainian

 

The conference fee includes participation in two events: a scientific conference (both in-person and online (video conference) participation for presenters and participants is possible) and in the IV Ukrainian Permaculture Convergence.

 

To participate in the conference, please, fill in the registration form until 20 of December. Payment details and the conference updates will be emailed after registration.

 

Both academic and non-academic researchers (not only presenters) can publish their abstracts or reports in the conference proceedings (that will be published under an ISBN reference). Electronic version of the proceedings will be available for free. Please, send the the materials (see formatting requirements below) and a copy of the receipt of payment not later than by 10 of January, 2019 to the organizing committee electronically on e-mail perma.ukraine@gmail.com.

 

As we offer free participation for the Ukrainian internally displaced persons, military servants, and low-income citizens, we welcome your donations.

 

FORMATTING REQUIREMENTS FOR REPORTS AND ABSTRACTS

 

Document: .doc or .rtf; А4, 2 cm margins; single-spaced.

Paper Title: Provide a short descriptive title of no more than 20 words.

Format: Times New Roman, 14 point font, bold, centered.  Leave one line space.

Authors’ Names: Include first name in full, middle initial and family name in full. Do not include any titles or degrees.

Format: Times New Roman, 12 point font, bold, centered.

Authors’ Affiliations: position, degree, academic rank, institution name, city, country, e-mail address. When more than one author is listed, use superscript letters to match authors and affiliations. One affiliation should be given per line, prefixed with the relevant superscript letter.

Format: Times New Roman, 12 point font, centered. Leave one line space

Abstract: no more than one page in length. Report – no more than three page in length. Summarize what your presentation will be about. 1-2 illustrations are possible. Please, use the following sections at the report: Introduction, Materials and Methods, Discussion, Colclusions, Asknowledgements. The numbering of tables should be appropriate. The number should be on the right (e.g. Table 1) and followed by the name, all of which should be placed above the table with center alignment and in bold text. Illustrations, such as figures and formulas, should also be numbered and named (e.g. Fig. 2. Title), but they should have their names under the illustration. They should have a center alignment and be in bold text. Figures made in MS Word need grouping and should be the only graphic objects.

Format: Times New Roman, 14 point font, justified on both sides.  Text in tables and figures should be in Times New Roman, size 12, although, in exceptional cases, the font size can be smaller.

       References. Please, use Harvard style of referencing.

 

Sample abstract:

 

PERMACULTURE IN THE URBAN ENVIRONMENT

 

Oksana Ivanenko1 , Olga Panchenko2

1Ph.D., associate professor, assistant professor of ecology University “Ukraine”, Kyiv, Ukraine (ivanova@ukr.net)

2 graduate student, NGO “Permaculture in Ukraine”, Lviv, Ukraine,  (panchenko@gmail.com)

 

Permaculture (permanent culture + permanent agriculture) is the approach to problem solving, aimed at finding mutually beneficial solutions; design of the plots and social systems based on the principles of sustainable development, adopted from nature and wisdom of traditional cultures.