Корисні посилання

Біологія, мікробіологія

http://biology.krc.karelia.ru/misc/ – Институт биологии Карельского научного центра РАН. Справочные материалы

Біологія популяції та еволюція, Солбріг Отто

У книзі американських учених О. і Д. Солбрігов викладені основи еволюційного учення, теорія Дарвіна, основи генетики, розглянуті чинники еволюції, форми природного відбору і шляхи творення видів, гібридизація, адаптація, зростання популяцій і його регуляція, теорія ніш і конкуренція, еволюція поведінки, зв’язок між палеонтологією і теорією еволюції, основи таксономії.

http://www.koob.ru/solbrig/pop_bio_i_evol

Екологія та охорона природного середовища

Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : Посібник. Зеркалов Д. В. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с. (Серія: Міжнародна і національна безпека)

Посібник присвячений актуальним проблемам управління екологічною безпекою. Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища. Він відображає сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони довкілля в Україні і за її кордоном. Наведено ДСТУ системи управління якістю.

http://www.zerkalov.org.ua/node/29

Екологія людини (Лекції)

Лекційний курс “Екологія людини” – © Грицак Л.Р. – © ТДПУ, Тернопіль

Нова галузь екології — екологія людини — це комплексна наука, яка вивчає взаємовідносини людини, як індивіду, і навколишнього середовища. Вона сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних та психічних можливостей людини.

http://studentam.net.ua/content/category/40/195/129/

Основи екології

Автор: Білявський Г.О.

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХІ ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.
Для студентів вищих навчальних закладів.
http://textbooks.net.ua/content/section/37/43/

Соціальна екологія (Лекції) – © ТДПУ, Тернопіль

Протягом періоду свого розвитку соціоекологія розглядалась як суспільна наука, складова соціології, з іншої сторони як природнича дисципліна екологічного блоку, яка ототожнювалась з екологією людини. Враховуючи її прикладний характер вона висвітлювала проблеми раціоналізації міських поселень (урбосоціоекологічний напрям) і т.д.

http://studentam.net.ua/content/category/40/245/129/

Екологія і економіка

Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.: іл. ІSBN 966–574–157–8

Перший в Україні навчальний посібник, предметом якого є комплексне вивчення проблем екології, економіки і промислових технологій. Методологія викладання ґрунтується на холістичному підході до вивчення та аналізу сукупних і емерджентних властивостей компонентів екосистем і технологічних комплексів. Фахова економічна компонента органічно зв’язана з екологічною, а сучасна філософська методологія спирається на точні математичні розрахунки. Це заповнює існуючу лакуну серед вітчизняної навчальної літератури еколого-економічного і технологічного спрямування.
Для студентів економістів, технологів, екологів, які навчаються за бакалаврськими програмами.
Видання підтримане Міжнародним фондом «Відродження».

http://6201.org.ua/load/26-1-0-72

Техноекологія

Довідка

Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів з однією з проблем сучасності.
Забруднення атмосфери і світового океану вже зараз загрожує існуванню рослинному і тваринному життю. Неминуче зростання промислового виробництва і отже, подальше збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу можуть спричинити за собою найсерйозніші наслідки, які в даний час важко передбачити.
Дисципліна «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ» – найбільший за обсягом блок прикладних екологічних напрямів, пов´язаних із такими об’єктами людської діяльності, особливостей використання ними природних ресурсів; розробкою регламентацій природокористування і технічних засобів охорони природи; проблемами утилізації відходів виробництва та відтворення зруйнованих екосистем, екологізацією виробництва.
http://test.1works.ru/news/tekhnoekologija/2010-02-20-40