Освітня діяльність кафедри

Викладачами кафедри забезпечується викладання всіх дисциплін професійного спрямування, що передбачені освітньо-професійними програмами за спеціальністю “Біологія”. Безпосередньо на кафедрі розробляються навчально-методичні комплекси та робочі програми з усіх наявних навчальних дисциплін. Навчально-методичні комплекси містять у собі повний набір відповідних документів, що забезпечують навчання студентів за певною дисципліною: програма дисципліни, теми практичних, лабораторних та семінарських занять, теми контрольних, курсових та дипломних робіт, завдань для самостійного виконання, питання та завдання для проміжного та підсумкового контролю знань, критерії оцінювання, методичні та практичні рекомендації, список відповідної літератури.

Робочі навчальні програми один раз на рік розглядаються на засіданнях кафедри, за необхідністю до них вносяться відповідні зміни, доповнення та уточнення для покращення якості навчального процесу.

Кафедра у своєму підпорядкуванні має низку навчальних аудиторій, лабораторії, викладацьку, за потреби може використовувати університетські комп’ютерні класи та засоби навчання. Для забезпечення практичних та лабораторних занять у розпорядженні кафедри є необхідне лабораторне обладнання, мультимедійний проектор, дидактичні матеріали.

На кафедрі здійснюється навчання студентів із циклу природничо-наукових та професійно-практичних дисциплін: усі дисципліни викладаються на сучасному науково-методичному рівні, постійно використовують новітні дані, матеріали та обладнання.

Процес навчання студентів на кафедрі постійно переглядається та вдосконалюється, періодично розробляються нові підходи до проміжного та підсумкового контролю знань студентів. Кафедра поступово переходить до кредитно-рейтингової системи оцінювання (ECTS), проте використовуються й альтернативні методи оцінювання.

Студенти кафедри, особливо старших курсів, беруть активну участь у виконанні планових дослідницьких завдань, виконують ґрунтовну підготовку до семінарських занять, систематично проводять лабораторні роботи. У позанавчальний час студенти виконують реферативні роботи з актуальних питань, здійснюють написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт, беруть участь у студентських наукових конференціях.

Випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів мають високий науковий рівень, містять ґрунтовні практичні розробки та рекомендації, що відповідно, відображується у високій їх оцінці.

Всі навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, конспектами лекцій, довідковою та інформативною літературою. Всі лабораторні роботи забезпечені методичними вказівками до їх проведення.

Проміжний контроль студентів здійснюється систематично, згідно до навчальних програм проводяться проміжні модульні контрольні роботи, частина дисциплін на підсумковому контролі забезпечена комплексними контрольними роботами. Результати контролю заслуховуються на засіданнях кафедри та методичних семінарах. Узагальнюючи підсумкові результати екзаменаційних сесій, рівень навчання студентів є вищим за середній.