Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології створена у 2013-2014 н.р. шляхом об’єднання кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій і кафедри екології.

Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій як випускова для спеціальності “Мікробіологія та вірусологія” була створена в 2003 р. Із 2006 року кафедру очолювала доктор біологічних наук, професор Антипчук Адель Федорівна – лауреат премії імені академіка Д.К. Заболотного, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедру екології було сформовано у 2000 році як випускову за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Кафедра надає освітні послуги з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання, а також забезпечує викладання дисципліни «Екологія» на всіх спеціальностях Університету «Україна».

Свою освітню діяльність у складі Університету «Україна» кафедра розпочала у 2001 році, коли було здійснено перший набір студентів на 1 курс денної форми навчання. У 2003 році вперше набрано студентів на заочну форму навчання. Контингент студентів було сформовано з випускників шкіл міста Києва, середніх спеціальних навчальних закладів (училищ, технікумів, ліцеїв тощо) м. Києва та Київської області.

Основою кадрового складу кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології є відомі науковці інститутів Національної Академії Наук України та інших навчальних закладів (доктори біологічних, фармацевтичних і медичних наук, професори Тугай Т.І., Новиков Д.О., Поєдинок Н.О., Чумак А.А., кандидати біологічних наук Корінько О.М., Мовчан В.О., Зелена Л.Б., Мележик О.В.).

Фахівцями кафедри розроблено науково-методичну документацію з базових та спеціальних дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання. Значна робота здійснюється по організації практичної підготовки: забезпечення базами та програмами практик.

/Files/images/Практичн_ заняття МБВ-41.jpgСистематично вдосконалюється організація навчального процесу. Здійснений перехід на нові навчальні робочі плани, що розроблені на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми.

У навчальному процесі кафедри використовуються прикладні комп’ютерні програми.

Велика увага приділяється організації самостійної роботи студентів. Для цього викладачами розроблені і постійно вдосконалюються завдання для підготовки контрольних, курсових робіт і рефератів. Звіти про виконання робіт заслуховуються й обговорюються на практичних і семінарських заняттях, засіданнях студентських наукових гуртків. Деякі з завдань є складовою частиною курсових робіт науково-дослідницького характеру.

СтворюєКафедра мікробіології та сучасних біотехнологійться належне інформаційне забезпечення навчального процесу. Пріоритет надається літературі, виданій державною мовою.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня та поєднують викладацьку роботу з науковою – беруть участь у роботі симпозіумів, конференцій та з’їздів, працюють над написанням методичних посібників та підручників.

/Files/images/маг_стри11.JPGЗа результатами наукових досліджень викладачами кафедри опубліковано понад 300 статей у вітчизняних та закордонних фахових журналах. Підготовлено та видано 8 монографій, низка навчальних посібників і підручників. Подано до друку методичних вказівок до нових спецкурсів. Матеріали наукових досліджень доповідаються на конференціях міжнародного рівня.

Студенти старших курсів беруть участь у наукових дослідженнях та виступають із доповідями на студентських конференціях університетського та міжвузівського рівнів. Тези доповідей публікуються у матеріалах конференцій.

/Files/images/Маг_стри21.JPGОсобливу увагу викладачі кафедри приділяють виховній роботі, враховуючи психолого-педагогічні характеристики студентів із особливими потребами та їх специфіку. Більшість викладачів є кураторами академічних груп. Весь професорсько-викладацький склад кафедри займається виховною роботою при проведенні усіх видів занять.

Лабораторії кафедри оснащені сучасним лабораторним обладнанням: імуноферментними аналізаторами (ІФА), приладами для проведення полімеразноланцюгових реакцій (ПЛР), ПЛР-боксами, сучасними мікроскопами та ін. Прилади та обладнання використовуються як у навчальній, так і в науковій роботі студентів.

 

Валентина МОВЧАН про екологію та екологічну етику

Кандидат біологічних наук, Директор інституту біомедичних технологій Університету “Україна” Валентина Олексіївна Мовчан анонсує цикл лекцій з проблем екології та екологічної етики (відео).

Екологія та екологічна етика. Лекція 11. “ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД та перспективи людства”

Що таке “синдром лемінга” і як із ним боротись або Екологічний ландшафтний дизайн врятує людство

Валентина МОВЧАН “Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад”