Завідувач кафедри

Кафедра фармації
Посада: завідувач кафедри, доцент
Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук наук
Вчене звання:
Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народилася 10 грудня 1969 року в м.Ярославль, Росія

Відомості про вищу освіту

У 1992 році закінчила Ярославський державний медичний інститут за фахом «Фармація», присвоєна кваліфікація «Провізор».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія. Тема: ″Фармакогністичне вивчення первоцвіту весняного (Primula veris L.) та перспективи його використання у медичній практиці ″. ДК № 048131, 2018 рік.

Основні етапи діяльності

З 1996 року працювала в аптеці МФФ «Галеніка», обіймала посади провізора, завідувачки аптеки, провізора-аналітика (м. Кропивницький)
3 2003 року працювала провізором-інспектором відділу маркетингу ПРАТ «Ліки Кіровоградщини» (м. Кропивницький)
З 2004 року працювала викладачем фармацевтичних дисциплін Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна (м. Кропивницький)
З 2013 року по 2014 рік працювала заступником директора КП “Кіровоградфармація” КОР (м. Кропивницький)
З 2015 року працювала викладачем фармацевтичних дисциплін у Київському міжнародному університеті (м. Київ)
З 2017 року працювала деканом фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету (м. Київ)
З березня 2023 року працює завідувачкою кафедри фармації ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Є членом ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

 

Викладає дисципліни:

1. Організація та економіка у фармації
2. Менеджмент та маркетинг у фармації
3. Вступ у фармацію

 

Сфера наукових досліджень

1. Маркетингові дослідження лікарських засобів як життєво необхідного товару.
2. Обґрунтування етичних та правових засад фармацевтичної діяльності в умовах впровадження фармацевтичного самоврядування.
3. Фармакоекономічні дослідження щодо раціонального використання лікарських засобів.

 

Основні наукові праці

Має у доробку 22 наукови праці, із них 11 статей, 6 тези, 2 патента, 1 монографія, 2 методичні рекомендації.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

(наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection)

1. Baranova Inna Development of foaming shampoo base for the treatment of Seborrheic Dermatitis / Inna Baranova, Sergei Zaika, Yuliia Bezpala, Olena Roik, Svitlana Zaporozhska, Liubov Shostak // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research (Scopus). Vol 10, № 1. Р. 143-149
2. Marchyshyn S, Slobodianiuk L, Budniak L, Shostak L, Gerush O. Investigation on the Expectorant Effect of Extracts from Primula veris L. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2022 Aug 15; 10(A): 1368-1372. (Scopus) https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.10657
3. Запорожська С.М., Панфілова Г.Л., Криклива І.О., Шостак Л.Г.// Маркетинговий аналіз асортименту лікувальних бальзамів для губ, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку // Соціальна фармація в охороні здоров’я. Том 6, №2. 2020. С.61-680.
4. Дослідження структури ринку лікарських засобів, що виявляють відхаркувальну дію./ Шостак Л.Г, Пруд А.М. / Науковий журнал «Молодий вчений». №3. 2019. С.268-270
5. Evaluation of anti-inflammatory action of Primula veris L. S. M. Marchyshyn, L. H. Shostak, I. S. Dakhym, N. I. Voloshchyk . The Pharma Innovation Journal. 2017. № 6(3). Р. 241-243
6. Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, Л. Г. Шостак, С.С. Наконечна, Т.Я. Ярошенко. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19, № 2 (71). С. 25-29
7. Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного / Л. Г. Шостак, С. М. Марчишин, М. М. Васенда, Л. В. Гусак. Український біофармацевтичний журнал. 2017. № 4 (15). С. 46-51

 

Статті в інших виданнях

1. Шостак Л., Москаленко В., Москаленко Б. Аналіз тенденцій прибутковості суб’єктів фармацевтичного бізнесу в Україні. Економіка та суспільство. № 39. 2022.
2. Шостак Л.Г., Москаленко Б.А. Управління витратами у фармацевтичному бізнесі / Modern research in world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. С.276-283.
3. Шостак Л.Г. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К. : КиМУ, 2021.
4. Шостак Л.Г., Пальчик К.О. Мікро– та макроелементний склад основних органів фікусу Бенджаміна. «Young Scientist». № 3 (55). March, 2018. С. 425-429.

 

Монографії

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Первоцвіт лікує / Світлана Марчишин, Мар’яна Луканюк, Любов Шостак. Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. 38, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 37-38.

 

Методичні рекомендації, каталоги, сертифікати

1. Робочий зошит з предмету «Навчальна практика з технології ліків» для студентів фармацевтичного факультету, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. / Д. В. Семенів, О. В. Гетало, Л. Г. Шостак. 2021, 179 с.
2. Навчально-методичний посібник «Практика з технології ліків» для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 226 Фармація, промислова фармація / Д. В. Семенів, О. В. Гетало, Л. Г. Шостак. 2021. 90 с.

 

Патенти

(наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір)

1. Макро- і мікроскопічні ознаки первоцвіту весняного (Primula veris L.) : інформаційний лист № 82-2016. К. : Укрмедпатентінформ «Фармація». 2016. Вип. № 25. 4 с.
2. Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Рудник А.М., Волощук Н.І. Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною активністю: пат. № 116777 Україна: МПК (2017.01) А61К 9/00, А61К 127/00 А61Р 11/12. № u 2016 11200; заявл. 07.11.2016; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11.
3. Марчишин С.М., Шостак Л.Г., Васенда М.М., Волощук Н.І. Спосіб одержання рослинної субстанції з відхаркувальною активністю: пат. 116094 Україна: МПК А61К 9/10 А61К 125/00 А61Р 11/10; № u 2016 11199; заявл. 07.11.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 9.

 

Тези

1. Шостак Л.Г. Деякі питання організації переддипломної практики для студентів спеціальності 226. Фармація, промислова фармація. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін». 17.03.2022 р. Київ : КиМУ, 2022.
2. Шостак Л.Г. Значення конкуренції для розвитку фармацевтичного ринку та доступності фармацевтичної допомоги. 30.11.2021 р. К. : КиМУ, 2021.
3. Шостак Л.Г. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційна політика України у фармацевтичній галузі», 22.04.2021 р. К. : КиМУ, 2021.
4. Шостак Л.Г. Актуальні питання державної реєстрації лікарських засобів в Україні та закордоном. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів», 27.04.2020 р. К. : КиМУ, 2020.
5. Шостак Л.Г. Державі регуляторні органи забезпечення якості лікарських засобів на стадіях їх життєвого циклу. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», 10.04.2019 р. К. : КиМУ, 2019.
6. Шостак Л.Г. Реімбурсація як складова система відшкодування вартості лікування для населення України. Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Секція медичних та стоматологічних дисциплін; 15 березня. 2017 р., тези доп. К. : КиМУ. 2017. Вип. №25. Т.2. С. 268-273.

 

Організація та участь у конференціях, виставках, круглих столах (тощо)

1. Круглий стіл «Діджиталізація системи охорони здоров`я України» Київ : Київський міжнародний університет. 22 лютого 2023 року.
2. Наукова дискусія «Мотивація здобувачів освіти до навчання як складова академічної доброчесності» Київ : Київський міжнародний університет. 28 лютого 2023 року.
3. Методичний семінар «Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах змішаного навчання» Київ : Київський міжнародний університет. 25 листопаду 2022 року
4. Круглий стіл на тему: «Моє покликання – Фармація», присвячений Дню фармацевтичного працівника України та Міжнародному дню фармацевта. Київ : Київський міжнародний університет. 21 вересня 2022 року.
5. Дебати з теми «Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання: дотримуватися не можна порушувати» Київ : Київський міжнародний університет. 26 січня 2022 року.
6. Круглий стіл «Алгоритм самостійної перевірки наукової роботи на плагіат у системі АСАП» Київ : Київський міжнародний університет. 12 листопада 2021 року.
7. Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Національного фармацевтичного університету. м. Харків. НФаУ. 10 вересня 2021 року.
8. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (дистанційна форма проведення). Київ : Київський міжнародний університет. 25 березня 2021 року.
9. Науково-практичний семінар з теми «Академічна доброчесність: від теорії до практики». Київ : Київський міжнародний університет. 13 грудня 2021 року.
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика». 30 листопада 2021 року.
11. Науково-практичний онлайн-семінар з теми «Методологія оцінювання студентських наукових робіт з використанням антиплагіатної системи StrikePlagiarism». Київ : Київський міжнародний університет 03 листопаду 2021 року.
12. Науково-практичний семінар для науково-педагогічних працівників фармацевтичного, медичного профілю з теми «Підбір журналу для публікації у Scopus та Web of Science» Київ : Київський міжнародний університет. 26 жовтня 2021 року.
13. Гостьова лекція Рощіна Георгія Георгійовича, присвячана сучасним аспектам невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Київ : Київський міжнародний університет. 28 жовтня 2021 року.
14. Круглий стіл: «ФАРМАЦІЯ: завжди довіра Вашого здоров’я» – «Pharmacy: always trusted for your health» Київ : Київський міжнародний університет. 24 вересня 2021 року.
15. Круглий стіл на тему: «Академічна мобільність викладачів і студентів». Київ : Київський міжнародний університет. 20 вересня 2021року.
16. Підсумкова навчально-практична конференція студентів фармацевтичного факультету КиМУ за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за результатами проходження практик. Київ : Київський міжнародний університет. 25 травня 2021 року.
17. ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи». Київ : Київський міжнародний університет. 20 травня 2021 року.
18. Конкурс професійної майстерності серед студентів 4-го курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація». Київ : Київський міжнародний університет. 26 квітня 2021 року.
19. Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. Київ : Київський міжнародний університет. 7 квітня 2021 року.
20. ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків». Київ : Київський міжнародний університет. 25 березня 2021 року.
21. Зустріч студентів-майбутніх фармацевтів із представниками роботодавців. Київ : Київський міжнародний університет. 24 січня 2021 року.
22. ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення). Київ : Київський міжнародний університет. 21-22 травня 2020 року.
23. ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів». 14 березня 2019 року. Київ : Київський міжнародний університет.
24. ХХIII Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави». Секція «Фармація». Київ : Київський міжнародний університет. 14 березня 2018 року.
25. Круглий стіл «Європейські стандарти медичної освіти в українських реаліях». Київ : Київський міжнародний університет. 18 травня 2017 року.
26. Науково-практична конференція «Впровадження належних практик у фармації, досягнення, перспективи та проблеми». Київ : Київський міжнародний університет. 15 листопада 2017 року.

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

1. Керівник магістерських робіт студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Період: 2018-2023 рр.
Стажування:
1. Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні». Люблін. Польща. 19-26 вересня 2022 року.
2. ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України». Сертифікат про опанування програми першого модуля «Теоретичні основи тестології» циклу тренінгів «Основи констроювання якісного тесту» №10/2022_0195/Т. 31 жовтня-02 листопаду 2022 року.
3. ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України». Сертифікат про опанування програми другого модуля «Теоретичні основи тестології» циклу тренінгів «Основи констроювання якісного тесту». № 12/2022_00113/П. 20-23 грудня 2022 року.
4. Київський міжнародний університет; довідка про стажування від 25.10.2021 р.; тема: «Методологія викладання дисциплін фармацевтичного спрямування».
5. Lublin, Republic of Poland; Certificate; theme: «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the moodle platform»; 16.11.2020 р.
6.Київський міжнародний університет. Сертифікат про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету за освітньою програмою професійного розвитку №008/20-С від 10.04.20 р.
7. Департамент досліджень та розробки ПАТ «Фармак», довідка про стажування. «Управління технологічними процесами виготовлення лікарських засобів», 24.03.2017 р.