Пастушенко (Тарасюк) Галина Петрівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: асистент

 Біографія

Народилася 17 листопада 1977 року.

У 2000 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біофізика”, отримавши кваліфікацію біолога, біофізика, викладача біології.

 Стаж науково-педагогічної роботи:

19 років, із них 11 років науково-педагогічної роботи в КНУ імені Тараса Шевченка, та Університеті «Україна»; 5 років наукової роботи в Інституті проблем виховання НАПНУ.

Основні етапи діяльності

У 2003-2005 роках працювала в Київському національному університеті імені Т. Шевченка на посаді викладача біології підготовчого факультету.

У 2005-2011 роках працювала у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді старшого викладача кафедри імунології.

У 2011-2018 роках працювала в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України на посаді наукового співробітника лабораторії позашкільної освіти (екологічного виховання).

Підвищення кваліфікації

 Викладає дисципліни:

 1. Біофізика
 2. Загальна цитологія і гістологія
 3. Біологія клітини
 4. Біологія індивідуального розвитку

 Галузь наукових інтересів:

1. Екологічна компетентність особистості
2. Екологізація освітнього простору

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fJKanUcAAAAJ.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Формування інформаційного дерева для родини жимолостеві. //Тези доповідей II з’їзду біофізичного товариства. 29 червня-3 липня 1998, м. Харків. – Харків,- 1998. □ С.146.
 2. Роль радикальних сполук кисню у формуванні пошкоджень при хімічному канцерогенезі молочних залоз і печінки. Онкологія.- 2000,- № З,- С. 45-51.
 3. The dilatory cole of cyclic nucleotides in rat femoral artery smooth muscles. //Second Bogomolets-Nenski symposium «Intracellular signaling in excitable cells». Kiev, Ukraine, September 1-3. 2002, P. 16.
 4. Роль циклічних нукдеотидів В модуляції тонусу стегнової артерії щура.//Тези доповідей III з’їзду Українського біофізичного товариства. 8-І 1 жовтня м. Львів. – Львів. – 2002.- С. 104.
 5. Relaxing influence of nitroglucerine on smooth muscle cells of the rat femoral artery. //Нейрофизиология,- 2003,- Т.35, № 3/4.- С. 371- 375. .
 6. Вплив нітроксоліну на механізми скорочення-розслаблення ГМК хвостової артерії щура. //Нейрофизиология.-2004,- T. 36. № 2. – С. 245-249.
 7. Вплив оксиду азоту на-скоротливу 7. активність ГМК судин та бронхів при гіпоксії та гіпокінезії.//Bісник Київського університету. Біологія 0,5 д.а. 2С.5.-Вип. 45-46,- С.34-38.
 8. Порушення імунного статусу у користувачів мобільних телефонів та його відновлення захисними пристроями «Спінор Інтернешнл».//Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2308,- С. 123-125.
 9. Психологічна атмосфера студентських груп.//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук, праць. № 4,- К.: Університет «Україна».-2009.- С.38-40.
 10. Порівняльна характеристика якості питної води різних джерел м. Києва. //Тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2010,- С. 159-161.
 11. Адаптивні реакції рослинного організму на дію нітрату свинцю різної концентрації. //Тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2010,- С. 154-156.
 12. Зміни структури і функцій хроматину під час старіння. //Тези доповідей VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2011.- С. 352-353.
 13. Методологічна основа та принципи екологічної освіти у ВІІЗ України. //Тези доповідей VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2011.- С. 339-341.
 14. Формування екологічної поведінки старшокласників засобами технології „рівний-рівному”.//Матеріали наук.-практичної конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) /За ред. І.Д.Беха, О.В. Мельника.- Івано-Франківськ: Видавництво „Тіповіт”, 2011. -Вип. 1.-236 с. – С.111-112.
 15. Екологічна поведінка – пріоритет екологічного виховання. //Шкільний світ. – 2011. – № 24 (672). – С.15-18.
 16. Педагогічні технології формування культури екологічної поведінки. //Тези доповідей IX Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2012,- Т.
 17. Педагогічний потенціал технології „рівний- рівному’’ у формуванні культури екологічної поведінки учнів основної НІКОЛИ. IV.- С. 114-116. //Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт, наук,- практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік /[За ред. О.В. Сухомлинської, І.Д. Беха. Г.П. Пустовіта. О.В. Мельника; літ. ред. І.П. Білоцерківець].- Івано- Франківськ: НАІР, 2012,- Вин. 2,- С. 193-19б.
 1. Формування культури екологічної поведінки учнів технологією „рівний- рівному”. //Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. O.A. Блажка,- Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.,2012. □ С. 122-124.
 2. Застосування технології „рівний-рівному” в екологічному вихованні підлітків. //Теоретико-методпчні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць,- Вип. 16, книга 3.- Кам’янець- Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012,-С. 221-229.
 3. Чорноморська скринька для роботи з учнями початкової і основної школи. H.A. Пустовіт О.О. Колонькова О.Л. Пруцакова Ю.В. Солобай. ПРООН, ISBN: 978-605-61279-0-8. 2012 р.
 4. Экологическое поведение – приоритет устойчивого развития общества. //Образование в интересах устойчивого развития — условие и механизм становления субъектности и сотрудничества участников образовательной деятельности: материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 18-20 апреля 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – с. 48-51.
 5. Комунікативні здібності як аспект формування культури екологічної поведінки підлітків. //Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць.- Вип. 14, книга 5.- Луцьк: 2013.-С. 131-139.
 6. Організація просвітницької роботи з однолітками у навчальному закладі. //Тези доповідей X Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.- Видавництво Університет «Україна»,- 2013,- Т. V.-C. 143-145.
 7. Педагогічні умови формування культури екологічної поведінки учнів у процесі просвітшщтва серед ровесників Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи: // Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць,- Вип. 15. книга 2,- Луцьк: 2014.-С. 263-272.
 8. Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи: методичний посібник. // H.A. Пустовіт, О.О. Колоиькова, О.Л. Пруцакова, Ю.В. Солобай, Г.П. Тарасюк, Є.В. Копилець. -Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014.-156 с.
 9. Формування культури екологічної поведінки батьків засобами технології «рівний-рівному». // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт, наук,- гіракт. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік /[За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха,               Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – Вип. 4. – С. 237-240.
 1. Екологічне просвітництво батьків засобами технології «рівний-рівному». // Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації:^ Тези доповідей.- Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 180-181.
 2. Деякі аспекти екологізації освітнього простору майбутніх фахівців-педагогів. // Людиновимірність гармонізації культурно- освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 червня 2015 р.): в 2 т. / Міністерство освіти і науки України. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; за заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – Т. І. –С. 240-243.
 3. Організація міжособистісного спілкування підлітків у контексті сталого розвитку суспільства. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук, праць – Інститут проблем виховання ПАНН України. – Вин. 20. – Кн. 2. – Київ. 2016. – С. 225-234.
 4. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи : монографія. Н. Пустовіт О. Колонькова О. Пруцакова Ю. Солобай // Н. Пустовіт, О. Колонькова. О. Пруцакова, Г. Тарасюк. ІО. Солобай. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 154 с.
 1. Мій екологічний вибір : навч.-метод. посіб. // Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай. — Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 176 с.
 2. Культура екологічної поведінки – шлях до стійкого розвитку суспільства. // Молодь:освіта, наука, духовність: тези доповідей XIV Всеукр. наук, конф., м. Київ, У II част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2017. – С. 559-562.
 3. Оцінка ефективності різних методів виділення Helicobacter pylori від хворих на виразкову хворобу шлунка. В. Штефан. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XIV Всеукр. наук, конф., м. Київ, У II част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2017. – С. 563-566.
 4. Екологізація освітнього простору як один із шляхів підвищення екологічної освіти майбутніх педагогі. // Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2017. -С. 163-165.
 5. Міжособистісне спілкування школярів щодо природи у сучасному освітньому просторі. // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2016 рік /за ред. 1.Д. Ьсха. Ж.В. Петрочко.- Впп. 5. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 258-262.
 6. Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи. Н. Пустовіт О. Пруцакова О. Колонькова Ю. Солобай // Н. Пустовіт, О. Пруцакова, О. Колонькова. Г. Тарасюк, Ю. Солобай /Методист, №7 (67), липень 2017 р. Спецвипуск, -вид-во «Шкільний світ» 75 с.
 7. День екології з родиною: особливості організації і проведення. Н. Пустовіт О. Пруцакова О.Колонькова ІО. Солобай // Н. Пустовіт, О. Пруцакова. О. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай /Біологія. № 20 (824), жовтень 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 15-29.
 8. Екологізація індивідуального дозвілля. Приклади ігор і вікторин. Н. Пустовіт О. Пруцакова О.Колонькова Ю. Солобай. // Н. Пустовіт, 0. Пруцакова, 0. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай / Біологія, № 22 (826), листопад 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 19-
 9. 39. Екологізація індивідуального дозвілля. Приклади вправ. Н. Пустовіт О. Пруцакова О. Колонькова Ю. Солобай. // Н. Пустовіт, 0. Пруцакова, 0. Колонькова, Е. Тарасюк, ІО. Солобай / Біологія, № 24 (828), грудень 2017 р. Вкладка «Екологія». – вид-во «Шкільний світ». С. 3 9-21.
 10. Мій екологічний простір. Екологічна табірна зміна. Н. Пустовіт. О. Пруцакова. О.Колонькова. Ю. Солобай …// Н. Пустовіт, 0. Пруцакова, 0. Колонькова, Г. Тарасюк, Ю. Солобай // Шкільний світ, №10 (786), травень 2018 р. Спецвипуск.
 11. Сприйняття природи молодшими підлітками. // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2017 рік) /за ред. І.Д. Беха, Ж.В. Петрочко. — Вип. 6. — Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 289-293.