Шульга Людмила Іванівна

Кафедра фармації

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор фармацевтичних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 20 років

Біографія: Народилася 18 липня 1973 року в м. Харків.

Відомості про вищу освіту

У 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація».

У 2010 р. пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Д. Попова (м. Київ).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1996-2002 рр. навчалася в аспірантурі Національної фармацевтичної академії, у 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Розробка складу та технології супозиторіїв з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного» (науковий керівник – професор О. І. Тихонов). У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології», спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (науковий консультант – професор О.Ф. Пімінов). У 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Відомості про підвищення кваліфікації

2016 р. – навчання на циклі тематичного удосконалення «Психологія професійної діяльності викладача вищої школи» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, кафедра педагогіки і психології).

2017 р. – навчання на циклі тематичного удосконалення «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків на фармацевтичних підприємствах» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, кафедра промислової фармації та економіки).

14.03.-13.06.2019 рр. – курс підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету).

Основні етапи діяльності:

З 2002 р. по 2004 р. – працювала асистентом кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету, 2004–2014 рр. – доцент кафедри аптечної технології ліків, з 2007 р. – доцент кафедри заводської технології ліків, з 2008 р. – доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

2004-2007 рр. – відповідальний секретар технологічної комісії Національного фармацевтичного університету.

З 2016 р. по 2022 р. – завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інтитуту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Викладає дисципліни:

 1. Маркетинг у фармації.
 2. Охорона праці в фармації та безпека життєдіяльності.
 3. Вступ до фаху.

Сфера наукових досліджень

 1. Дослідження основних принципів реформування системи вищої фармацевтичної освіти відповідно до стратегічних напрямків розвитку фармацевтичного сектору України та міжнародних вимог.
 2. Розробка складу, технології та дослідження рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі.
 3. Розробка складу та технології лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту.

Основні наукові праці

Автор та співавтор понад 400 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 130 статей, 10 патентів, 11 інформаційних листів, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 47 праць навчально-методичного характеру.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Статті у фахових виданнях:

 1. Котвіцька А. А., Огарь С. В., Шульга Л. І. Фармацевтична освіта в Україні: аналітичний огляд навчальних планів з підготовки фармацевтичних кадрів у ХХ столітті. Соціальна фармація в охороні здоровя. 2022. Т. 8, № 1. С. 3-10. Режим доступу : http://sphhcj.nuph.edu.ua/article/view/257297.
 2. Bezkrovna K. S., Shulga L. I., Yakuschenko V. A., Piminov O. F. Development of a therapeutic agent with vegetable extract in the form of tablets for gastroenterology. Annals of Mechnikov Institute [Електр. ресурс]. 2021. № 2. P. 1620. Режим доступу : http://journals.uran.ua/ami/article/view/234850/233350
 3. Shulga L., Bezkrovna K., Domar N. Research on the selection of excipients as the rationale for the composition of the tablets with dry extract of Sanguisorba officinalis. EUREKA: Health Sciences. 2020. № 2. Р. 66-75. Режим доступу : https://journal.eu-jr.eu/health/article/view/1195/1170
 4. Bezkrovna K. S., Shulga L. I., Domar N. A. Pharmaco-technological and thermogravimetric researches of burnet roots in optimization of the process of obtainment of extract dry. Norwegian Journal of development of the International Science. № 36. P. 4449. Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/21308/1/44-49.pdf
 5. Burnet roots extract dry: study of pharmaco-technological and antibacterial properties / I. Shulga, K. S., Bezkrovna D. P. Soldatov, T. Р.  Osolodchenko. Annals of Mechnikov Institute [Електр. ресурс]. 2019. № 3. P. 3943. Режим доступу : http://www.imiamn.org.ua/journal/3_2019/PDF/8.pdf
 6. Файзуллін О. В., Безкровна К. С., Шульга Л. І. Функціональний взаємозв’язок елементного балансу в організмі людини та стану системи травлення. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Вип. 33. С. 63-73.
 7. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Пересадько І. Г., Безценна Т. С. Дослідження компонентного складу фітопрепаратів для терапії захворювань шлунково-кишкового тракту. Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Вип. 30. С. 674683. Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16685
 8. Галій Л. В., Шульга Л. І., Якущенко В. А. та ін. Впровадження дистанційної форми навчання в систему післядипломної освіти: проблемні питання сьогодення. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2019. № 3(35). С. 14-20.
 9. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Безценна Т. С. Аналіз сегмента фітопрепаратів для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту на фармацевтичному ринку України. Фармацевтичний часопис. № 1. С. 93101. Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/15458/1/93-101.pdf
 10. Пімінов О. Ф., Великий Д. В., Огарь С. В. та ін. Сучасні технології та інноваційні підходи в освітній діяльності інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2018. № 4. С. 19-27.
 11. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Пересадько І. Г., Безценна Т. С. Дослідження компонентного складу фітопрепаратів для терапії захворювань шлунково-кишкового тракту. Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім.П. Л. Шупика. Вип. 30. С. 674-683.

Статті в інших виданнях:

 1. Шульга Л. І. Методологічні підходи до розробки екстемпорального лікарського засобу для терапевтичної стоматології у формі медичних олівців та їх реалізація. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф.,
  м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 246-249.
 2. Шульга Л. І., Количева Т. В. Баланс інструментарію запобігання вигорання: «Особистість викладача для професійної діяльності» та «Педагогічна діяльність для особистості». Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15-16 квітня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 407-
 3. Шульга Л. І., Количева Т. В. Стресостійкість як превентивний засіб запобігання професійного вигорання особистості. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків 21-22 жовт. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 110 Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/23548/1/110-113.pdf
 4. Шульга Л. І. Ключові взаємодії суб’єктів освітнього простору в процесі підвищення кваліфікації працівників фармації. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 1. С. 530-535.
 5. Features of interaction of medicines in combined pharmacotherapy / G. I. Kvitchata, V. A. Yakushchenko, K. O. Burian, O. F. Piminov, L. I. Shulga. Modern scientific researches. 2019. Issue 8. P. 2. P. 72-77.
 6. Шульга Л. І., Безкровна К. С. Лікування хвороб шлунково-кишкового тракту: фокус на продукти бджільництва. Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 29-30 берез. 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 265 Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/15454/1/265-273.pdf

Монографії:

 1. Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Файзуллін О. В., Безкровна К. С. Нанотехнології медицині – тренди галузі. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, cientific Research and Technological Processes : Monograph 43. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2021. Р. 1111 Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/24644/1/1111-1119.pdf
 2. Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Ролік-Аттіа С. М. та ін. Нанотехнології як складова освітніх програм з підготовки фахівців галузі науки та техніки. Selected aspects of digital society development : series monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 45. Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. P. 131 Режим доступу : https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/24961/1/131-140.pdf
 3. Лукиенко О., Шульга Л., Огарь С., Домар Н. Завдання нового покоління як складова сучасного навчально-методичного комплексу з курсу «Фармацевтична технологія». Contemporary technologies in the educational process : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 40 : Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 302-307.

Методичні рекомендації

 1. Фармацевтичний ринок: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи / Л. І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2021. 32 с. Загол. з титул. екрана.
 2. Фармацевтичний ринок: лікарські засоби у формі таблеток, капсул, гранул [Электронный ресурс] : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи / Л. І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2021. 36 с. Загол. з титул. екрана.
 3. Біофармацевтичні аспекти лікарських засобів [Електронний ресурс] : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи /
  О. В. Лукієнко та ін. Харків : НФаУ, 2021. 33 с. Загол. з титул. екрана.
 4. Організаційно-правові аспекти діяльності фармацевтичних закладів [Електронний ресурс] : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи / С. В. Огарь та ін. Харків : НФаУ, 2021. 35 с. Загол. з титул. Екрана.
 5. Дієтичні добавки : метод. рек. до проведення практ. (семінар.) занять та самост. роботи / В. А. Якущенко та ін. Харків : НФаУ, 2020. 38 с. Загол. з титул. екрана.
 6. Екстракційні лікарські засоби : метод. рек. для аудит. та позааудит. роботи / Л. І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2020. 40 с.
 7. Лікарські препарати спецпризначення. Технологія ветеринарних препаратів : метод. рек. для сам. роботи / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова, Л. І. Шульга. Харків : НФаУ, 2020. 32 с.
 8. Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування : метод. рек. до викон. самост. роботи / Л. І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2019.
  32 с.
 9. Найбільш поширені дитячі хвороби : метод. рек. для викладачів / Л.І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2019. 56 с.
 10. Науково-методичні підходи до вибору рослинних об’єктів при розробці фітопрепаратів для гастроентерології : метод. рек. / Л. І. Шульга,
  К. С. Безкровна, О. В. Файзуллін. Харків : НФаУ, 2019. 48 с.
 11. Побічна дія лікарських засобів та шляхи її запобігання : метод. рек. для викладачів / Н. А. Цубанова та ін. Харків : НФаУ, 2019. 44 с.
 12. Надання допомоги при невідкладних станах : метод. рек. для викладачів / О. Ф. Пімінов та ін. Харків : НФаУ, 2019. 44 с.
 13. Сучасна клініко-фармакологічна характеристика хондропротекторних засобів : метод. рек. для аудиторної та позааудиторної роботи слухачів та інтернів / Н. А. Цубанова та ін. Харків : НФаУ, 2018. 36 с.
 14. М’які лікарські засоби : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л. І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2018. 24 с.
 15. Основні поняття, принципи і джерела фармацевтичної інформації : метод. рек. до виконання самостійної роботи : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л.І. Шульга та ін. Харків : НФаУ, 2018. 24 с.
 16. Лікарські засоби нового покоління : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. Ф. Пімінов та ін. Харків : НФаУ, 2018. 24 с.
 17. Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф. Пімінов та ін. Харків : НФаУ, 2018. 24 с.

Патенти:

 1. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Осолодченко Т. П., Файзуллін О. В. Фармацевтична композиція з гастропротекторною та антимікробною дією: пат. 145071 Україна. № u 2020 00844; заявл. 11.02.2020; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22. Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272484&chapter=description
 2. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Файзуллін О. В., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання екстракту з гастропротекторною та антимікробною дією з родовика коренів: пат. 141325 Україна. № u 2019 06081; заявл. 31.05.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. Режим доступу :https://base.uipv.org/searchINV/getdocument.php?claimnumber=u201906081&doctype=ou
 3. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П. Застосування родовика коренів екстракту сухого в якості субстанції з антихелікобактерною дією: пат. 141358 Україна. № u 2019 08235; заявл. 15.07.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=267401&chapter=description
 4. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Файзуллін О. В. Науково-методичні підходи до вибору рослинних об’єктів при розробці фітопрепаратів для гастроентерології: свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 94721. Дата реєстр. 13.12.2019 р.

Тези:

 1. Огарь С. В., Шульга Л. І., Губченко Т. Д. Сучасні підходи до розробки дистанційних курсів з фармацевтичної технології у системі післядипломної освіти. International science conference on e-learning and education: abstracts of III international scientific and practical conference, Lisbon, 2-5 February 2021, Lisbon, Portugal. P. 332-333.
 2. Шульга Л. І., Огарь С. В., Домар Н. А. Сучасні підходи до організації навчання з фармацевтичної технології у системі післядипломної освіти. Planta+. Наука, практика та освіта: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 лютого 2021 р., Київ, ПАЛИВОДА А. В.,  С. 595-597.
 3. Нанотехнології та регенеративна медицина / О. Ф. Пімінов та ін. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11-12 берез. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 645-646.
 4. Імплементація інновацій у галузі пакування ліків як питання висвітлення у післядипломному навчанні при розгляді напрямків розвитку фармацевтичного ринку / Л. І. Шульга та ін.. Фармацевтичне товарознавство – погляд у майбутнє : матеріали VІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 12 берез. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 54-55.
 5. Rolik-Attia S. M., Shulga L. I., Faizullin O. V., Shevchenko V. O. Peculiarity of storage of dental tools depending on their type and purpose. Фармацевтичне товарознавство – погляд у майбутнє : матеріали VІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 12 берез. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 57-59.
 6. Шульга Л. І., Ролік-Аттіа С. М., Губченко Т. Д., Пімінов О. Ф. Вивчення стабільності екстемпорального лікарського засобу у формі медичних олівців. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : зб. наукових праць. Вип. 6. Xарків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 100-101.
 7. Застосування нанобіотехнологій для подолання вірусних інфекцій / О. Ф. Пімінов та ін. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 25 березня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 273-274.
 8. Застосування нанобіотехнологічних систем у боротьбі з інфекційними бактеріальними захворюваннями / О. Ф. Пімінов та ін. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 25 березня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 275-276.
 9. Наночастки в медичній практиці: від діагностики до лікування / О. Ф. Пімінов та ін. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : матеріали V Всеукраїнської наук. конф. м. Житомир, 15 квітня 2021 р. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2021. С. 107-108.
 10. Галій Л. В., Шульга Л. І., Огарь С. В. Досвід організації дистанційного навчання у системі післядипломної фармацевтичної освіти. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 215-16 квітня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 13-15.
 11. Безкровна К. С., Файзуллін О. В., Шульга Л. І. Обґрунтування доцільності застосування таблеток Гастро-сан при ерозивно-виразкових ураженнях шлунку. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 215-16 квітня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 287.
 12. Якущенко В. А., Бур’ян К. О., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І. Проведення занять в режимі онлайн. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 215-16 квітня 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 453.
 13. Шульга Л. І., Огарь С. В., Пімінов О. Ф. Активні методи навчання у системі післядипломної освіти. Фармакоекономіка в Україні : стан і перспективи розвитку : матеріали ХІІІ наук.-практ. ІНТЕРНЕТ-конф., м. Харків, 21 травня 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 90.
 14. Shulga L. I., Bezkrovna K. S. Selection of excipients in the development of tablet medicines based on plant extracts. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 верес. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 156-157.
 15. Якущенко В. А., Шульга Л. І., Бур’ян К. О. Досвід дистанційного проведення практичного заняття за темою «Дієтичні добавки». Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 верес. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 748-750.
 16. Шульга Л. І., Зарічкова М. В. Використання хмарного сервісу «Prezi» як потужного інструменту візуалізації інформаційного матеріалу для фахівців фармації на післядипломному рівні. Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 13 жовтня 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 200-202.
 17. Якущенко В. А., Бур’ян К. О., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Дистанційне викладання курсу спеціалізації (інтернатура) «Загальна фармація» очами інтернів. Актуальні питання фармакології, клініч-ної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy : матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. десятиріччю кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, м. Харків, 20-21 жовт. 2021 р. Харків : НФаУ, 2021. С. 154.
 18. Безценна Т. С., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Обґрунтування технології рослинного збору для застосування у стоматології. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 234-235.
 19. Домар Н. А., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Вплив фармацевтичних факторів на швидкість настання терапевтичного ефекту після прийому твердих лікарських засобів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 298-299.
 20. Нанотехнології у космецевтиці як елемент розгляду фахівцями фармації у післядипломній підготовці / О. Ф. Пімінов та ін. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 418-420.
 21. Якущенко В. А., Нартов П. В., Бур’ян К. О., Шульга Л. І. Новини у галузі створення вакцинопрепаратів для спеціфічної профілактики COVID-19. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11-12 листопада 2021 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2021. С. 252-253.
 22. Пімінов О. Ф., Шульга Л. І. Продукти бджільництва та рослинні екстракти –діючі компоненти медичних олівців. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 січня 2020 р. Харків : Вид-во «Оригінал», 2020. С. 139-140.
 23. Толочко В. М., Шульга Л. І. Аналіз адміністративних правопорушень в Україні в галузі охорони праці і здоров’я населення. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 січня 2020 р. Харків : Вид-во «Оригінал», 2020. С. 180-181.
 24. Шульга Л. І., Лукієнко О. В. Питання стандартизації лікарських засобів у формі медичних олівців. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 січня 2020 р. Харків : Вид-во «Оригінал», 2020.
  С. 202.
 25. Домар Н. А., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Зайченко В. С. Інноваційні лікарські форми як тематика курсу «Фармацевтична технологія» у післядипломній підготовці фахівців фармації. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів : зб. наук. праць. Xарків : Вид-во НФаУ, 2020. С. 71-73.
 26. Количева Т. В., Шульга Л. І. Продуктивні способи запобігання та виходу з конфліктів як необхідна навичка професійної діяльності. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. :
  у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 1. С. 321-322.
 27. Безкровна К. С., Файзуллін О.В., Шульга Л. І. Вивчення гострої токсичності родовика коренів екстракту сухого. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12-13 берез. 2020 р. : у 2-х т. Харків : НФаУ, 2020. Т. 2. С. 130.
 28. Лукієнко О. В., Шульга Л. І., Огарь С. В., Домар Н. А. Валеологічні знання як інструмент реалізації стандартів належної аптечної практики. Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова, м. Харків, 25 березня 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 154-155.
 29. Домар Н. А., Зайченко В. С., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Викладання тематики нанотехнологій у процесі підготовки фахівців фармації на післядипломному рівні. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. з міжнар. участю, м. Харків, 17 квітня 2020 р. Xарків : НФаУ, 2020. С. 29.
 30. Огарь С. В., Шульга Л. І. Інтернатура як первинна спеціалізація в Україні та за кордоном. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 23-24 квіт. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 131-133.
 31. Шульга Л. І., Зарічкова М. В. Вивчення проблематики синдрому професійного вигорання у фахівців фармації. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Харків, 23-24 квіт. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 371-374.
 32. Безкровна К. С., Шульга Л. І. Фармакологічна дія екстрактів з родовика лікарського: світові розробки та власні дослідження. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 23-24 вересня 2020 р. Тернопіль : ТНМУ, 2020. С. 268–270.
 33. Домар Н. А., Шульга Л. І., Губченко Т. Д., Безкровна К. С. Оптимізація навчального процесу з тематики «Тверді лікарські засоби» у системі післядипломної освіти. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 21-22 жовт. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 20-22.
 34. Шульга Л. І., Количева Т. В. Стресостійкість як превентивний засіб запобігання професійного вигорання особистості. Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 21-22 жовт. 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 110-113.
 35. Шульга Л. И., Безкровная Е. С. Использование метода математического планирования эксперимента при разработке состава таблеток с экстрактом кровохлёбки. Приоритеты фармации и стоматологии : от теории к практике, посвященной памяти профессора Кияшева Даулеткелды Каримовича, в рамках «90-летия Казахского Нацио-нального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова : сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф., г. Алматы, 27 ноября 2020 г. Алматы : PRINTMASTER, С. 168-169.
 36. Безкровна К. С., Шульга Л. І. Роль викладача у післядипломній підготовці фахівців фармації за дистанційною формою навчання. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки : матер. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 27 листоп. 2020 р. Київ, 2020. С. 269-271.
 37. Пімінов О. Ф., Губченко Т. Д., Шульга Л. І., Лукієнко О. В. Особливості викладання курсу «Фармацевтична технологія» для провізорів-інтернів. Сучасні аспекти створення екстем-поральних алопатич-них, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : зб. наук. праць, Вип. 3. Харків : НФаУ. 2019 р. С. 175-177.
 38. Лукієнко О. В., Шульга Л. І., Огарь С. В., Губченко Т. Д. Деякі питання вивчення асортименту косметичних засобів. Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13 березня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 107-109.
 39. Безкровна К. С., Файзуллін О. В., Шульга Л. І. Пошук нових субстанцій природного походження, що виявляють гастропротекторні властивості. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 березня 2019 р. Харків : НфаУ, 2019. Т. 2. С. 43.
 40. Шульга Л. І., Ролік-Аттіа С. М., Шевченко В. О., Великий Д. Л. Питання товарознавства на циклах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. «Medical devices» : матеріали V наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 березня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 48–49.
 41. Файзуллін О. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Використання нанотехнологій при розробці трансдермальних терапевтичних систем. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квітня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 71.
 42. Шульга Л. І., Пімінов О. Ф., Домар Н. А. Оволодіння термінологією як базовий елемент при вивченні тематики нанотехнології у інтернатурі. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квітня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 80.
 43. Нанотехнології – інструмент молекулярної медицини / В. А. Якущенко та ін. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квітня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 82.
 44. Безкровна К. С., Шульга Л. І. Передумови одержання субстанції з рослинної сировини родовика лікарського та її дослідження. Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р. Тернопіль : ТДМУ, 2019. С. 11-12.
 45. Shulga L. I., Bezkrovna K. S. Substantiation of expediency of obtaining a new extract on the basis of consideration of assortment of extracts (substances) available on the domestic pharmaceutical market. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. С. 197-198.
 46. Shulga L., Rolik-Attia S., Beztsenna Т., Gubchenko T. Creation of extemporal drugs for use in therapeutic dentistry. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. С. 165-167.
 47. Файзуллін О. В. Губченко Т. Д., Зайченко В. С., Шульга Л. І. Поліморфізм n-ацетилтрансфераз як фактор ефективності та безпечності фармакотерапії. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 101-102.
 48. Bezkrovna K. S., Shulga L. I. Processing of primary sources of Patent research information in respect of the herbal drugs for gastroenterology. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 14-15 листопада 2019 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2019. С. 6-10.
 49. Пімінов О. Ф., Квітчата Г. І., Шульга Л. І. Елементи формування медичної бази з метою покращення медичної допомоги та фармацевтичної опіки хворим на ендокринну патологію в системі післядипломної освіти. Досягнення та перспективи експери-ментальної і клінічної ендокринології (сімнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю м. Харків, 1-2 березня, 2018 р. Харків, 2018. С. 113-114.
 50. Bezkrovna K. S., Shulga L. I. Approaches to evaluation of consumer choices to drugs of vegetable gastronethological directions. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : щорічний збірник наукових робіт : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 22-23 березня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 330-331.
 51. Цубанова Н. А., Шульга Л. І., Журенко Д. С. Вивчення токсичності гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое на щурах за умов тривалого введення. Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 берез. 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. Т. 2. С. 306.
 52. Bezkrovna K. S., Shulga L. I. The expediency creation of new drugs on a plant basis orienting on preference of consumers. Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 5 квітня 2018 р. Електрон. дані. Харків : НФаУ, 2018. С. 4.
 53. Домар Н. А., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Лукієнко О. В. Розгляд лікарських засобів нового покоління у позааудиторній самостійній роботі слухачів. Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 26.
 54. Файзуллін О. В., Шульга Л. І., Огарь С. В., Пімінов О. Ф. Проблеми нано-безпечності та оцінки ризиків широкого впровадження нанотехнологій. Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 85.
 55. Шевченко В. О., Ролік-Аттіа С. М., Шульга Л. І., Плис С. В. Використання нанотехнологій при створенні ін’єкційних лікарських засобів. Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 98.
 56. Шульга Л. І., Пімінов О. Ф., Домар Н. А. Висвітлення питань нанофармації та наномедицини в післядипломній підготовці фахівців фармації. Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квіт. 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 105-106.
 57. Шульга Л. І., Нартов П. В., Якущенко В. А., Квітчата Г. І. Перспективи використання нанотехнологій у подоланні інфекційних хвороб. Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 107.
 58. Методичне забезпечення самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян та ін. Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІI всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 48-49.
 59. Огарь С. В., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Лукієнко О. В. Історичні аспекти розвитку фармацевтичної освіти в Україні. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 24-25 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 216-218.
 60. Цубанова Н. А., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 418-420.
 61. Шульга Л. І., Домар Н. А., Бондарєв Є. В., Пересадько І. Г. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 421-423.
 62. Шульга Л. І., Количева Т. В. Проблема стресу та емоційного вигорання в умовах життя сучасної молоді. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 424-426.
 63. Лукієнко О. В., Шульга Л. І. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація». Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 439.
 64. Супрун Е. В., Шульга Л. І., Домар Н. А. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини. Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. – С. 445–447.
 65. Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Пімінов О. Ф., Шульга Л. І. Засіб рослинного походження для лікування запальних захворювань пародонту. Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали Х наук.-практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 117-119.
 66. Безкровна К. С., Шульга Л. І. Вивчення кристалографічних показників нової рослинної субстанції на основі родовика лікарського. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VІI наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2018 р. Тернопіль ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. С. 62.
 67. Bezkrovna K. S., Tartynska G. S., Shulga L. I. Fitochemical research burnet rhizomes and roots. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 26-28 листопада 2018 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2018. С. 4.

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

 1. 2017-2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті.
 2. Науковий керівник дисертації на здобуття доктора філософії у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фармація» на тему «Розробка складу, технології та дослідження таблеток на основі родовика екстракту» Безкровної К. С. (наукова спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація), затвердження Атестаційною колегією МОН України 27.06.2021 р.
 3. Організація та проведення ІІ науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 27 квітня 2018 р., м. Харків.
 4. Організація та проведення ІІІ науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» 15-16 квітня 2021 р., м. Харків.
 5. Організація та проведення навчально-практичного семінару «Домедична допомога у практичній діяльності фармацевтичного працівника» 04 березня 2021 р., м. Харків.
 6. Організація та проведення навчально-практичного семінару «Фармацевтична опіка в період пандемії COVID-19» 15 грудня 2021 р.,
  м. Харків.
 7. Організація і проведення міжвузівських оn-lіnе семінар-нарад на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету:
 • «Досвід впровадження іспиту Крок 3 у післядипломну фармацевтичну освіту» (2018 р.);
 • «Організаційні та методичні проблеми підготовки до проведення ліцензійного іспиту «Крок 3. Фармація» (2019 р.);
 • «Оптимiзацiя викладання курсів спеціальності «Загальна фармацiя» на пiслядипломному piвнi» (2020 р.);
 • «Оптимiзацiя викладання курсів спеціальності «Загальна фармацiя» на пiслядипломному piвнi» (2021 р.).
 1. Участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (підготовка доповіді) 10-11 листопада 2022 р.