Шевченко Роман Юрійович

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Досвід роботи: 17 років

Біографія

Народився 15.06.1980 р. у м. Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2004 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Картографія», магістр картографії, менеджер, географ, викладач.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2004-2007 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.12 – «Географічна картографія». У 2008 р. захистив дисертацію на тему «Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва», отримавши науковий ступінь кандидата географічних наук.

Основні етапи діяльності

Займав посади асистента, молодшого наукового співробітника, доцента, завідувача кафедри у закладах вищої освіти м. Києва.

З 2021 р. – доцент Всеукраїнського міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за сумісництвом).

Викладає дисципліни:

  1. Геодезія та картографія.
  2. Гідрологія, метеорологія та кліматологія.

Основні наукові праці

Має у доробку 155 наукових праць, із них 65 статей, 58 тез доповідей наукових конференцій, 4 монографії, 28 – навчально-методичних розробок.

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

з/п

Найменування Тип

 праці

Вихідні дані Об­сяг, стор. Співавтори

І. Друковані наукові статті

1. Математичне моделю­вання, як засіб забезпе­чення роботи системи екологічної безпеки шах­тного комплексу. Фахова Уголь Украины. 2017. № 9-10. С. 57-61.

 

12 Плахотній С.А., Єрмаков В.М., Улиць­кий О.А.
2. Використання багато­спе­ктральних зобра­жень в екологічному моніто­ри­нгу для визна­чення ан­тропогенного впливу. Стаття Аерокосмічні технології. 2017. Вип. 2 (02). С. 18-25. 8 Пашков Д.П.
3. Вдосконалення алгори­тму ГІС-проектування картографічних моде­лей еколого-антропо­генного змісту. Фахова Новітні технології. 2018. Вип. 1(5). С. 5-13. 9 Пашков Д.П.
4. Екологічний моніто­ринг та екологічна без­пека ре­креаційного природо­ко­ристування Дніпров­ських островів міста Ки­єва. Фахова Екологічні науки. 2018. № 1 (20).  Т. 1.  С. 5-11.

 

7 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П.
5. Екологічна безпека до­вкілля в акваторії кас­каду озер Опечень міста Ки­єва. Фахова Екологічні науки. 2018. № 2 (21). С. 6-11.

 

6 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П.
6. Стандартизація проек­тування геоіконіки зна­кових систем картогра­фічних моделей екологі­чної безпеки. Фахова Стандартизація, сертифікація, якість. 2018. № 4 (111). С. 30-41. 11 Пашков Д.П.
7. Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів м. Києва. Стаття Еккологічний вісник. 2018. № 2 (108). С. 19-22. 4
8. Оцінювання якості гео­інформаційних систем екологічної безпеки. Фахова Стандартизація, сертифікація, якість. 2018.  № 5 (112). С. 34-45. 12
9. Концепція теорії управ­ління екологічним моні­торингом для опе­ратив­ного визначення ризи­ків антропогенного впливу. Фахова

(кат. В)

Екологічні науки. 2019. № 1 (24). Т. 1. С. 51-56.

 

 

 

Там же. С. 143-148

 

6 Жаврида Д.Є.
Семантика природи й екологічної безпеки в ге­ральдиці країн світу. 6
10. Мобільна геоінформа­ційна система екологіч­ного моніторингу міста Києва як науково-мето­дологічна модель запо­бігання ризикам антро­погенного впливу. Фахова

(кат. В)

Екологічні науки. 2019. № 2 (25). С. 55-63.

 

 

 

 

Там же. С. 211-218.

 

9
Історія еколого-краєзна­вчих досліджень у місті Києві з найдав­ніших ча­сів до сього­дення. 8 Шевченко З.М.
11. Моніторинг стану на­вко­лишнього середо­вища Обухівського ра­йону Київської області. Стаття Екологічний вісник. 2019. № 3 (115). С. 11-13. 3
12. Диференційність рівнів екологічної освіти та еко­свідомості при оці­нці впливу сучасного ре­сурсо-природокорис­ту­вання на довкілля. Фахова (кат. В) Екологічні науки. № 4 (27). 2019. С. 215-221. 7 Доценко К.О.
13. Інновінг-інструментарій екологічного монітори­нгу довкілля-простору. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. 2020. № 1 (28). С. 115-121. 7
14. Картографування радіа­ційного забруднення те­риторії України. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. 2020. № 2 (29). С. 20-30. 10 Бондар О.І., Фінін Г.С., Копиленко О.Л.
15. Геософічна (історико-фі­лософська) парадигма моніторингу довкілля-простору. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. 2020. № 3 (30). С. 20-24. 5 Шевченко З.М.
16. Аннали картографу­вання стану національ­ної еко­логічної безпеки України. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. 2020. № 4 (31). С. 31-41. 11
17. Методологія організації еколого-геодезичних та картографічних дослі­джень новітніх екологіч­них загроз у м. Києві. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. 2020. № 6 (33). С. 7-15.

 

 

 

Там же, С. 120-127.

 

9
Історія екологічних ка­та­строф у місті Києві. 8 Шевченко З.М.
18. Спеціальні геодезичні мережі в екологічному моніторингу. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 2 (35). 2021. С. 20-24. 5 Фінін Г.С.
19. Географія довкілля та природокористування у топоніміці м. Києва. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 3 (36). 2021. С. 110-116 7
20. Інтерпретація топографії урочищ еколого-атракційної дестинації міста Києва «Басейн ріки Либідь: Нова Забудова–Жилань–Солом’янка». Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 4 (37). 2021. С. 141-146. 6
21. Сучасні цифрові технології супутникового моніторингу та електронний геокартоінформаційний інструментарій доступу до екологічної інформації. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 1 (40). 2022. С. 38-45. 8 Фінін Г.С.
22. Картогеоінформаційне забезпечення управління у сфері екологічної безпеки та реалізації програм захисту довкілля. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 2 (41). 2022. С. 67-78. 12 Фінін Г.С.
23. Еколого-краєзнавчі та історико-культурні кластери ландшафтів рів’єри Дніпра Оболонського району м. Києва. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 3 (42). 2022. С. 191-198. 8 Шевченко З.М.
24. Екологічні виклики воєнного часу: оцінка впливу на довкілля космічними системами дистанційного зондування та GPS-навігації. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 4 (43). 2022. С. 40-49.

 

10 Бондар О.І., Фінін Г.С.
25. Геоінформаційне управління моніторингом складних техногенних систем засобами БПЛА-картографії в умовах воєнного стану. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 5 (44). 2022. С. -.

(Подано 07.09.2022)

 

26. Захист національних геопросторових екологічних даних України під час воєнного стану та повоєнного устрою. Фахова (кат. Б) Екологічні науки. № 6 (45). 2022. С. -.

(Подано 09.11.2022)

 

ІІ. Наукові праці апробації (тези, матеріали доповідей конференцій)

27. Геоінженерні методи у природокористуванні. Тези Проблеми природокористування в процесі реформування відно­син власності. Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, квітень 2017 р.). Херсон. 2017. С. 110-120. 11
28. Стан лісових масивів і урочищ малих річок По­лісся та Лісостепу. Тези Проблеми екологічного стану малих річок України. Матер. круг. столу ДЗ «ДЕА» (Київ, 07.07.2017 р.). Київ. 2017. С. 40-43. 4
29. Особливості рекреацій­ного потенціалу націона­льних природ­них парків Лісостепу та Полісся. Тези Охорона, збереження та відтво­рення біорізноманіття в умовах мегаполісу. Матер. міжнар. наук. конф., присвяч. 10-річ. створ. НПП «Голосіївський» (Київ, 07-08.09.2017 р.). Київ. 2017. С. 184-188. 5 Байрак О.М., Лукіша В.В, Григоренко А.В.
30. Інженерно-технічне мо­делювання щодо забез­пе­чення екологічної без­пеки середовища прожи­вання населення навколо вугільних шахт України. Тези Проблеми екологічної безпеки. Зб. тез та доп. XV міжнар. наук.-техн. конф. (Кременчук, 11-13.10.2017 р.). Кременчук, 2017. С. 34-35. 2 Єрмаков В.М., Улиць­кий О.А., Плахотній С.А.
31. Mapping of natural reserve fund from space images. Proc. From imagery to digital reality: ERS & Photogrammetry. Pro­ceed­ings of 17th Internat. Sc. and Techn. Conf. (October 16-19, 2017, Hadera, Israel). Hadera. 2017. P. 31-32. 2
32. Математичне моделю­вання, як спосіб забезпе­чення роботи системи екологічної безпеки шах­тного ком­плексу. Тези Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Ма­тер. IV між нар. наук.-практ. конф. (6-10.11.2017 р., м. Трус­кавець). Київ. 2017. Т.2. С. 200-206. 7 Улицький О.А., Єрма­ков В.М., Плахотній С.А., Тюрдьо О.І.
33. Наукові основи управління моніторингом якості довкілля. Тези Інфраструктура якості: перспек­тиви та тенденції розвитку. Тези доп міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15.11.2017 р.). 2017. С. 30. 1 Пашков Д.П.
34. Формування бази даних екогеоінформаційної си­стеми екологічної безпеки вугільних під­приємств. Тези Сучасні аерокосмічні технології в екологічному моніторингу: ма­тер. наук.-прак. семінару (Київ, 27.11.2017 р.). Київ. 2017. С. 5-6.

 

Там же, С. 9-10

2 Улицький О.А., Єрма­ков В.М.
Дистанційний моніто­ринг небезпечних приро­дних та техноген­них над­звичайних ситу­ацій. 2
35. Особенности примене­ния космических сним­ков в экологическом монито­ринге промыш­ленных объектов. Тезисы Экологические проблемы разви­тия агроландшафтов и способы повышения их продуктивности. Сб. ст. по материалам между­нар. науч. экол. конф. КубГАУ. Краснодар. 2018. С. 356-358 3 Пашков Д.П.
36. Застосування аерокосмічних технологій для при­родно-ресурсного відновлення зони відчуження на екологічних засадах. Тези Інноваційні аерокосмічні техно­логії в екологічному монітори­нгу. Матер. наук.-техн.конф. (Київ, 24-25.04.2018 р.). Київ. 2018. С. 5-6.

Там же, С. 13-14.

2 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П., Смета­нін К.В.

 

Дослідження трансфор­мації довкілля міста Ки­єва засобами ГІС та ДЗЗ. 2
37. Наукові основи геоінфо­рмаційного мо­делю­вання екологічної без­пеки. Тези Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розви­тку. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. ін­тернет-конф. (25-26.04.2018 р.). Бердянськ. 2018. Ч. 2. С. 173-174. 2 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П.
38. Застосування сучасних геоінформаційних технології в екологічному моніторингу: проблемні питання.

 

Тези Сучасні напрями розвитку інфо­рмаційно-комунікаційних тех­нологій та засобів управління. Матер. VIII міжнар. наук.-техн. конф. (26-27.04.2018 р.). Пол­тава, Баку, Харків, Жиліна. 2018. С. 94-95. 2 Пашков Д.П.
39. Наукові основи управ­ління екологічним моні­торингом.

 

Тези Інтелектуальні системи прий­няття рішень і проблеми обчис­лювального інтелекту. Матер. міжнар. наук. конф.  (Желєзний Порт, 20-24.05.2018 р.). Херсон. 2018. С. 32-35. 4 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П.
40. Картосеміотична мо­дель окремих умовних позна­чень у ГІС надзвичайної ситуації природного ха­рактеру. Тези Захист навколишнього середо­вища. Енергоощадність. Збалан­соване природокористування. Тези доп. 5ого міжнар. конгресу. (Львів, вересень 2018 р.). Львів. 2018. С. 86. 1
41. Вдосконалення системи координат космічної гео­дезії у цілях екологі­чного моніторингу. Тези Аерокосмічні технології в Укра­їні: проблеми та перспек­тиви. Тези доп. ІІ наук.-практ. конф. (Київ, 04.10.2018 р.). Київ. 2018. С. 47. 1 Бондар О.І., Пашков Д.П., Сметанін К.В.
42. Gadget-картографічне забезпечення екологіч­ного моніторингу. Тези Проблеми екологічної безпеки. Тези доп. міжнар. наук. конф. (Кременчук, 04-06.10.2018 р.). Кременчук. 2018. С. 54. 1
43. Розробка нормативно-ме­тодичного документа – рубрикатора завдань у сфері екологічного моніторингу за допомо­гою космічних систем ДЗЗ та ГІС. Тези Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земель­ними ресурсами: Зб. матер. V всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. учен. (Київ, 14-15.03.2019 р., НАУ). Київ. 2019. С. 100-101. 2
44. Геоінформаційне карто­графування об’єктів еко­логічної безпеки мі­ста Києва. Тези Ідеї та новації в системі наук про Землю. Матер. VIII всеукр. мо­лод. наук. конф.  (Київ, 10-12.04.2019 р.). Київ, 2019. С. 14-15. 2
45. Наукові основи управління екологічним моніторингом для опера­тивного визна­чення ризиків антропо­генного впливу. Тези Екологічна безпека: сучасні про­блеми та пропозиції. Зб. наук. пр. Нац. наук. кругл. столу та ІІ все­укр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26.04.2019 р.). Харків. 2019. С. 127-132. 6
46. Аналіз використання ко­смічних систем в еколо­гічному моніто­рингу. Тези VinSmartEco. Зб. матер. І Між­нар. наук.-практ. конф. (Він­ниця, 16-18.05.2019 р.). Вінниця.  2019. С. 61-63.

Там же, С. 365-367.

6 Бондар О.І., Фінін Г.С.
Роль екологічної освіти при оцінці впливу на до­вкілля.
47. Розгортання GNSS-ме­режі космічної трисфе­ра­ції при проек­туванні ту­ристсько-рек­реацій­них екологічних зон (на при­кладі Парку Слави міста Києва). Тези Аерокосмічні технології в Укра­їні: проблеми та перспек­тиви. Тези доп. ІІІ-ї наук.-практ. конф. (Київ, 12-13.09.2019 р.). Київ. 2019. С. 100-101. 2
48. Геоматична парадигма екологічної безпеки ту­ризму. Тези Тези доп. VІІ-й всеукр. з’їзд екологів з між­нар. участю (Еколо­гія/Ecology–2019). (Вінниця 25-27.09.2019 р.). Вінниця. 2019. С. 123. 1 Бондар О.І., Фінін Г.С.
49. Технологія інтерактив­ного (динамічного) та кінематичного геоінфор­маційного кар­тографу­вання системи управ­ління регіональ­ною еко­логічною без­пекою. Тези Проблеми екологічної безпеки. Зб. наук. пр. XVII міжнар. наук.-техн. конф. (Кременчук, 02-04.10.2019 р.). Кременчук. 2019. С. 47-51.

 

Там же, С. 51-55.

11
Природно-антропогенні ландшафти м. Києва: тренди трансформації.
50. Водні ресурси Обо­лонсь­кого району м. Києва: еколого-географічна ха­рактери­стика. Тези Зелене будівництво. Матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12-13.11.2019 р.). Миколаїв. 2019. С. 108-110. 3
51. Методологія управління екологічною безпекою при організації туристичних подорожей та екскурсійної діяльності на території м. Києва. Тези Проблеми екологічної безпеки. Зб. наук. пр. XVIІI міжнар. наук.-техн. конф. (Кременчук, 06-08.10.2020 р.). Кременчук. 2020. С. 94-98.

 

5 Бондар О.І., Фінін Г.С.
52. Інструментарій компле­ксного екологічного ат­ласного картографу­вання міських територі­альних громад. Тези Управління та раціональне вико­ристання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. V всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 04-05.03.2021 р.). Херсон: ХДАЕУ. 2021. С. 204-210. 7
53. Інтерпретація культур­ної та природної спад­щини України мето­дами картографічної геовізуа­лізації. Тези Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздат­ність: тези доп. I міжнар. конф. здобувачів та молод. вч. (Дніпро, 25.03.2021 р.). Дніпро: Вид-во Університет ім. А. Нобеля. 2021. С. 455-457. 3
54. Формування національ­ного екологічного тури­стичного продукту України на основі да­них аерокосмічної зйо­мки. Тези Гостинність, сервіс, туризм: до­свід, проблеми, інновації тези доп. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 08-09.04.2021 р.). Київ: Вид. центр КНУКіМ. 2021. C. 234-238. 5
55. Інтерпретація природ­ної та культурної спад­щини м. Києва за допо­могою космічних сис­тем ДЗЗ та ГІС. Тези GeoNight-2021. Стратегування та планування ре­гіонального розвитку в Україні в контексті досягнення цілей 2030-Україна. Тези доп. наук.-практ. відео-конф. (Київ, 09.04.2021 р.). Київ: Інст. географї НАН Укр. 2021. С. 26. 1
56. Оцінка екстремальної токсичності води річки Остер шляхом викорис­тання біологічного ме­тоду. Тези Сучасні виклики і актуальні про­блеми лісівничої освіти, науки та виробництва: тези доп. I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. БНАУ (Біла Церква, 15.04.2021 р.). Біла Церква: БНАУ, 2021. C. 139-143.

Там же. С. 165-168.

5 Ткаліч Ю.В.
Моніторинг та охорона лісів природно-заповід­ного фонду картографі­чними методами дослі­дження. 4
57. Участь громадських ор­ганізацій у вихованні молоді, як індикатор екологічних стандартів в Україні. Тези Екологія – філософія існування людства: тези VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-23.042021). Київ. НУБіП, 2021. C. 8-9. 2 Абраменко В.А.
58. Геоінформаційне реког­ностування місцевості за даними цифрової ае­ро­космічної зйомки та Smart-геодетики. Тези Інформаційні технології в куль­турі, мистецтві, освіті, науці, еко­номіці та бізнесі: матер. VI між­нар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23.04.2021 р.). Київ: КНУКіМ. 2021. С. 136-139. 4
59. Участь громадських ор­ганізацій у вихованні молоді, як індикатор екологічних стандартів в Україні. Тези Екологія – філософія існування людства: тези VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21-23.042021). Київ. НУБіП, 2021. C. 8-9.

 

Там же. С. 175-177.

2 Абраменко В.А.
Застосування принципів інтерпретації при ви­кладанні навчальної ди­сципліни «Геоінформа­ційні системи в еколо­гії». 3
60. Розробка маршруту еко­логічного рекогнос­ту­вання місцевості на предмет природних та техногенних небезпек. Тези Проблеми цивільного захисту на­селення та безпеки життєдія­льно­сті: сучасні реалії України: тези доп. VІІ всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (Київ, 28.04.2021 р.). Київ. 2021. С. 130-131. 1
61. Еколого-туристичний маршрут інтерпретації природної та культурної спадщини «Басейн ріки Либідь: Нова Забудова-Желань-Солом’янка». Тези Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації. Тези доп. IV між нар.наук.-практ. конф. (Київ, 20.-21.05.2021 р.). Київ. 2021. С. 420-424. 5
62. Еволюція геоінформаційних технологій в екології. Тези VІІІ-й між нар. з’їзд екологів: тези доп. міжнар. наук.-практ. семінару по декарбонізації та екомодернізації промисл. Укр.). (Вінниця 22-24.09.2021 р.). Вінниця. 2021. С. 237-238.

Там же. С. 386-388.

Там же. С. 389-390.

 

3 Фінін Г.С.
Навчально-наукова школа геоінформаційного моніторингу довкілля Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.  

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Бондар О.І.

Завдання громадянського суспільства у покращенні екології довкілля. 2 Фінін Г.С.,

Бондар О.І.

63. Діджиталізація захисту довкілля: геоінформаційний простір та технології Космосфери. Тези Проблеми цивільного захисту на­селення та безпеки життєдія­льно­сті: сучасні реалії України: тези доп. VІІІ всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (Київ, 28.04.2022 р.). Київ. 2022. С. 153-154. 2
64. Природознавчі велоподорожі як складові пізнавального екологічного туризму. Тези Альтернативний туризм: тези наук.-практ. семінару (Львів, 30.09.2022 р.). Львів. ЛДУФК ім. І. Боберського. 2022. С.

(Подано 08.09.2022 р.)

65. Екологічне києвознавство як когнітивна галузь туристичної та краєзнавчої науки в умовах війни. Тези Війна та туризм. Тези міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11.11.2022 р.). Київ. КНУ. 2022. С.

(Подано 09.09.2022 р.)

ІІІ. Навчально-методичні та наукові видання

66. Моніторинг стану навколишнього середовища засобами ГІС. Навч. посібн. Навч.-метод. та практ. рекомендації. 2018. 52 с. 52 Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П., Ващенко В.М.
67. Дистанційні методи мо­ніторингу довкілля. Навч. посібн. Навч. посібн. 2019. 298 с. 298 Бондар О.І., Фінін Г.С., Унгурян П.Я.
68. Геодезія та картографія. Лекторій та практикум Для здобув. другого (магістр.) рівня вищої освіти галузі знань: 10 – «Природничі науки», спец. 091 – «Біологія», освіт. Прогр. «Конструктивна екологія та пермакультура». Київ. ВМУРоЛ, 2022. 120 с.

(Подано жовтень 2022 р.)

120
69. Оцінка впливу на довкілля космічними та геоінформаційними технологіями. Моногр. Монографія. Київ, 2022. 309 c.

(Подано 03.11.2022 р.)

 

309 Бондар О.І, Фінін Г.С. Тафтай В.В.