Петрова Жанна Олександрівна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: 

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи: 42 роки

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2020)

Біографія

Народилася 17 березня 1959 року в селі Андріяшівка Крижопільскго району Вінницької області

Відомості про вищу освіту

У 1985 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова по спеціальності «Біологія» та отримала кваліфікацію «Біолог. Викладач біології та хімії».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2005 році захистила дисертацію на тему «Розробка процесів одержання каротиновмісних харчових продуктів», отримавши ступінь кандидата технічних наук.

У 2007 присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків» за спеціальністю  05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика, отримавши ступінь доктора технічних наук.

Основні етапи діяльності

З 1980 працює в Інституті технічної теплофізики на посадах від інженера технолога до головного наукового співробітника (м. Київ).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива» (2020).

Викладає дисципліни:

 1. Екотехнології переробки с/г продукції

 Сфера наукових досліджень

 1. Біотехнології
 2. Розробка сучасного енергоресурсозберігаючого обладнання та теплотехнологій нових видів сухих рослинних порошків і продуктів для швидкого харчування на їх основі.
 3. Теплофізичним основам переробки біомаси і торфу на композиційне паливо та органічне добриво.
 4. Розробка нових і вдосконаленню існуючих енерго- і ресурсозберігаючих теплотехнологій і обладнання для промислової теплоенергетики.

Основні наукові праці

Має у доробку 304 наукових праць, із них 98 статей (з них 9 у виданнях віднесених до міжнародних баз Scopus та Web of Science), 53 патентів, 15 монографії.

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

 1. Петрова Ж.О. Снєжкін Ю.Ф. Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків. Ядерна та радіаційна безпека, № 2(78), 2018, ст. 59-64. – Q3
 2. Pazyuk V., Petrova Zn., Chepeliuk O. Determination of rational modes of pumpkin seeds drying. Ukrainian Food Journal, 2018. Volume 7, Issue 1, p. 135 – 150. (Web of Science)
 3. Pazyuk V., Petrova Zn., Chepeliuk O., Samoilenko K. Effect of treatment modes on quality and antioxidant properties of tomato and beet processing products. Ukrainian Food Journal, 2018. Volume 7, Issue 2, p. 291 – 302. (Web of Science)
 4. Petrova Zh. A., Slobodyanyuk E. S. Energy-efficient modes of drying of colloidal capillary-porous materials Journal of Engineering Physics and Thermophysics, September, 2019. Volume 92, No. 5, p. 1231 – 1238. – Q2
 5. Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A., Yaropud V. M. Research on the rational modes of drying rape seed. INMATEH – Agricultural Engineering. 2019. Volume 58, No 2, p. 293 – 303. – Q2
 6. Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying. INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. Volume 61, No 2, P. 183 – 192. – Q2
 7. Kuznietsova I., Khomychak I., Petrova J., Haibin Yu., Yarmolyuk M., Tkachenko S. The use of tomato powder in production of mayonnaise. Food Science and Technology, 2020, Vol. 14, Issue4. P.72-77. https://doi.org/10.15673/fst.v14i4.1917. (Web of Science)
 8. Petrova Zh., Sniezhkin Yu., Paziuk V., Novikova Yu., Petrov A. Investigation of the Kinetics of the Drying Process of Composite Pellets on a Convective Drying Stand. Journal of Ecological Engineering, 2021, 22(6), 159–166. https://doi.org/10.12911/22998993/137676. – Q3
 9. Paziuk V., Petrova Zh., Tokarchuk O., Polievoda Yu. Special aspects of soybean drying with high seedling vigor. U.P.B. Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 83, Iss. 2, 2021, 327-336. – Q4
 10. Novikova Yu., Petrova Zh., Vorobiov L., Chmel V., Skliarenko Ye., Novikova I. Investigation of the combustion process of the developed composite granules. Paliva (2022), 14 (3). p. 124-130. DOI: 10.35933/paliva.2022.03.03. – Q4

 

Статті в інших виданнях:

 1. Петрова Ж.О. Енергоефективні режими сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (3(40), 23-29. https://doi.org/10.26909/csl.3.2018.3
 2. Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Дуб В.В. Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур. Зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). С. 231-243.
 3. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння рослинної суміші з сої та батату. ОНАХТ «Наукові праці». Одеса, 2018. Том 82 (Випуск 1). С.18-22.
 4. Хареба О.В., Петрова Ж.О., Кузнецова І.В. Технологічні аспекти сушіння коренеплодів пастернаку. Новітні агротехнології, № 6, 2018. https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165267
 5. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О. Математична обробка результатів експериментальних досліджень низькотемпературних режимів сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми. КЕРАМІКА: наука і життя, № 1(42), 2019, ст. 20-25.
 6. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка енергоефективного режиму сушіння фітоестрогенної рослинної сировини. Наукові праці. Scientific Works, – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 85-91. https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1423
 7. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка теплотехнології виробництва харчових порошків з фітоестрогенної рослинної сировини. Збірник наукових праць VII міжнародної науково-практичної конференції ”Інноваційні енерготехнології”. м. Одеса, 9–11 вересня, 2019. С.129-136. (Бібл. ОНАХТ) – 1 ел.опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Сист. потреб.: Pentium; 32 Mb RAM; Windows XP, 7; MS Word 97–2000.
 8. Петрова Ж.О., Вишнєвский В.М., Новікова Ю.П. Отримання із торфу добрив та палива. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019 с.72-73.
 9. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Застосування ступінчатих режимів сушіння насіннєвого зерна. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019 с.82-83.
 10. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019. С. 139.
 11. Петрова Ж.О., Давиденко Б.В., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (2(43), 7-14. https://doi.org/10.26909/csl.2.2019.1
 12. Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М., Новікова Ю.П., Петров А.І. Дослідження процесів диспергування композиційних колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (4(45), 21-25. https://doi.org/10.26909/csl.4.2019.3
 13. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М. Розробка енергоефективних режимів сушіння насіння зернових культур. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2019. Вип. 2 – Т.83 – С. 121 – 127.
 14. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S., Dmytrenko N. V. The influence of technological regime parameters and pretreatment on kinetics dewatering and energy consumption in the drying process phytoestrogenic mixtures. Теплофізика та Теплоенергетика, Том 42, № 2, 2020, с. 39 – 49.
 15. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Теплонасосні технології низькотемпературного сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми. КЕРАМІКА: наука і життя, № 3(48), 2020. С. 7-12.
 16. Снежкин Ю. Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В. М. Энергоэффективная сушка семенного зерна. Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения Академика А. В. Лыкова. − Москва: ООО «Мегаполис», с. 92-97.
 17. Petrova Zh., Samoilenko K., Vishnevsky V. Processes of heat and mass transfer during drying of red beetroot. Energy Engineering and Control Systems, Випуск 6, Номер 2, 2020. Pp. 81–87.
 18. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S. Innovative heat-technology of processing phytoestrogenic raw materials into functional powders. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2020.-Вип. 1 – Т. 84 – С.16-21.
 19. Sniezhkin, Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. Technology of complex processing of peat. Енергетика та автоматика. №5, 2020. C. 32-41. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2020.05.032
 20. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S., Samoilenko К.M., Vishnevsky V.М. Universal modes of technological processing of colloid capillary-porous materials by convective drying method. Енергетика та автоматика. №6, 2020. С. 15-27.
 21. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Петров А.І. Технологія отримання гумінових речовин з торфу. Техніка, енергетика, транспорт АПК, № 4 (111), 2020, с. 55 – 60.
 22. Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Підготовка сировини, створення композицій та гранулоутворення з застарілих мулових відкладень, торфу та біомаси. КЕРАМІКА: наука і життя, № 1(50), 2021, ст. 14-18. https://doi.org/10.26909/csl.1.2021.2
 23. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Новікова Ю.П. Cтан технологій очищення стічних вод в Україні та світі. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (1). С. 5 – 12. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1
 24. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, тирси та композицій з них. Кераміка: наука і життя, 2(51), C. 13-18. https://doi.org/10.26909/csl.2.2021.2
 25. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Самойленко К.М. Комплексна енергоефективна теплотехнологія одержання антиоксидантного буряково-томатного барвнику та насіння томатів. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2021.-Вип.1 – Т.85 – С.34-41.
 26. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П. Напрями підвищення ефективності процесу сушіння в тунельних та комбінованих сушарках. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 109-130. DOI: 10.5281/zenodo.5036102
 27. Petrova Zh., Samoilenko K. Adsorption Properties of Combined Vegetable Powders. Energy Engineering and Control Systems 2021; Volume 7, Number 1 pp. 38 – 47. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.038
 28. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П., Граков О.П. Сушіння капусти білокачанної на конвективному сушильному стенді. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (3). С. 24 – 29. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1
 29. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, лузги гречки та композицій з них. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (4). С. 92-97. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2021.11
 30. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо. Екологічна безпека та природокористування, 2021, 40(4), С. 21–31. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.21-31
 31. Петрова Ж.О., Кузнєцова І.В., Миринін А.І., Новікова Ю.П. Дослідження показника активності води для мулоторфяних гранул. Теплофізика та Теплоенергетика. 2022. 44 (1). С. 14-19. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2022.2
 32. Petrova Zh. Investigation of Drying Process Kinetics of Composite Granules. Energy Engineering and Control Systems, Volume 8, Number 1, 2022. Pp. 20–27. https://doi.org/10.23939/jeecs2022.01.020
 33. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Граков О.П. Теоретичний аналіз сучасного стану переробки ягід лохини відомими методами сушіння. Наукові праці НУХТ 2022. Том 28, No3. С.123-143. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-3-13.

 

Монографії:

 1. Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини : [монографія]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 187с.
 2. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В. М., Самойленко, К.М. Ефективні технології сушіння насіння овочів [монографія]. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 129 с.
 3. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Тепломасообмінні технології та обладнання отримання насіннєвих матеріалів [монографія]. – Вінниця, видавництво «ТВОРИ», 2020. – 153с.
 4. Petrova Zh., Sniezhkin Yu. Features of the process of dehydration of functional vegetable raw materials. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. Р. 209 – 226. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-38
 5. Petrova Zh., Sniezhkin Yu., Samoilenko K. Blending and drying of antioxidant raw materials [monograph]. – Vinnitsa: LLS «TVORY», 2021. – 108p.
 6. Petrova Zh.O., Sniezhkin Yu.F., Slobodianiuk K.S. Energy-saving heat technologies for obtaining soy based plant powders[monograph]. National Akademy of sciences, Institute of engineering thermophysics. — Kyiv: Akademperiodyka, 2021. – 96 p.
 7. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Слободянюк К.С. Тепломасообмінні процеси отримання комбінованих функціональних порошків. Київ: видавництво «Тропеа», 2022. – 148с.

 

Патенти:

 1. Патент № 116737 (UA), МПК A23L 23/10 (2016.01) Харчовий концентрат супу швидкого приготування функціонального призначення Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Опубл. 25.04.2018, бюл. № 8/2018
 2. Патент № 117651 (UA), МПК C05F 11/02 (2006.01), B01F 3/00 Спосіб одержання органо-мінеральних добрив на основі гумінових речовин Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Корінчук Д.М. Опубл. 27.08.2018, бюл. № 16/2018
 3. Патент № 118428 (UA), A23L 19/10 (2016.01), A23L 19/15 (2016.01) Спосіб одержання порошку з батату Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Опубл. 10.01.2019, бюл. № 1/2019
 4. Патент № 120145 (UA), A23L 11/00, A23B 7/02 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01) Спосіб одержання соєво-бататного функціонального порошку Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Опубл. 10.10.2019, бюл. № 19/2019
 5. Патент № 139693 (UA), A23B 7/02 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01) Лінія для виробництва функціональних порошків з рослинної сировини Снєжкін Ю. Ф. Петрова Ж.О. Опубл. 10.01.2020, Бюл.№ 1
 6. Патент № 124029 (UA), C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00 (2006.01) Спосіб одержання біостимулятора росту рослин з гумусовмісної сировини Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Дубовкіна І. О. Опубл. 07.07.2021, Бюл.№ 27
 7. Патент № 124128 (UA), F26B 3/02 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01) Спосіб одержання сушеного продукту з кореню калгану Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О., Петрова Ж. О. Опубл. 21.07.2021, Бюл.№ 29
 8. Патент № 124170 (UA), A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/02 (2006.01) Спосіб одержання харчового порошку з кореню імбиру Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Петрова Ж. О. Опубл. 28.07.2021, Бюл.№ 30
 9. Patent № CN212393816U (CN), Line for the production of functional powders from vegetable raw materials. Snezhkin Yu.F., Petrova Zh.A., Xiong Jian publ. 01/26/2021.
 10. Патент № 125421 (UA), F26B 15/16 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01) Лінія для сушіння термолабільних матеріалів Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Опубл. 02.03.2022, Бюл.№ 9
 11. Патент № 125855 (UA), МПК (2006) C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C05F 11/06 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00 Лінія з виробництва біостимулятора росту рослин Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Дубовкіна І.О. Опубл. 22.06.2022, бюл. № 25

 

Тези:

 1. Петрова Ж.О., Дмитренко Н.В., Слободянюк К.С. Визначення теплоти випаровування соєво-шпинатної суміші. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 29)” / Збірник тез доповідей: випуск 29 (м. Тернопіль, 12 червня 2018 р.). Частина 1. – С.101-103
 2. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Дослідження кінетики процесу сушіння соєво – цибулевої композиції. Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 30)” / Збірник тез доповідей: випуск 30 (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.). Частина 1. – С.146-147
 3. Хомічак Л.М., Кузнєцова І.В., Петрова Ж.О., Шейко Т.В., Ярмолюк М.А. Інноваційні технології каратиновмісних харчових продуктів. XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» Матеріали. У 2-х томах. Том І.– Дніпро-Варна,Болгарія, 2018. – С.130-134.
 4. Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур із тепловими насосами. Збірник наукових праць XVII міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» 3-8 вересня 2018, Одеса, ОНАХТ, 2018. – С. 116 – 120.
 5. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Самойленко К.М. Ресурсозберігаюча технологія отримання насіння томатів та антиоксидантних порошків на основі томату та буряку. VІІ Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності» 13 вересня 2018, – К. НУХТ, 2018. – C. 43 – 45.
 6. Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Слободянюк К. С. Отримання гумусових та гумінових речовин з торфу. Зб. матеріалів 5-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.» – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – С. 92
 7. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Корінчук Д.М. Ефективна теплотехнологія переробки торфу на паливо та добриво. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 15-16 травня 2019, Київ, Інтерсервіс, 2019. – С. 616 – 620.
 8. Petrova Zh.O., Vyshnevskyi V.M., Novikova Yu.P. Accessories and fuel. Materials of XІ International conference «Problems of Thermophysics and Heat Engineering», Kyiv, May 21–22, 2019. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/06/3.4_abst.-1.pdf
 9. Петрова Ж.О., Вишнєвский В.М., Новікова Ю.П. Отримання із торфу добрив та палива. Матеріали XI Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 21 – 22 травня 2019р., Київ Електронний ресурс:  Режим доступу: http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/06/3.4_tezi.pdf
 10. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Modeling of heat and mass-transfer in the process of drying of colloidal capillary – porous materials. Materials of XІ International conference «Problems of Thermophysics and Heat Engineering», Kyiv, May 21–22, 2019. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/06/6.4_abst..pdf
 11. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів. Матеріали XI Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 21 – 22 травня 2019р., Київ. Електронний ресурс: Режим доступу: http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/06/6.4_tezi.pdf
 12. Пазюк В.М., Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О. Застосування ступінчатих режимів сушіння насіннєвого зерна. Матеріали XI Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 21 – 22 травня 2019р., Київ. Електронний ресурс: Режим доступу: http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/06/3.15_tezi.pdf
 13. Petrova Zh., Vyshnevskyi V., Novikova Yu. Nonwaste Technology of Receipt of Humic Fertilizers from Peat. Materials of the 2nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering» (Proceedins), Ukraine, Lviv, June 24-28th, 2019. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 278-279. DOI: https://doi.org/10.23939/cte2019.01.278
 14. Petrova Zh., Dmytrenko N., Slobodianiuk K. Determination of heat of evaporation of soy-carrot mixture. Materials of the 2nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering» (Proceedins), Ukraine, Lviv, June 24-28th, 2019. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 69-70. DOI: https://doi.org/10.23939/cte2019.01.069
 15. Petrova Zh., Slobodianiuk K.S. Developing of energy effective drying mode of fitoesthrogenic raw material. Abstracts of the VII International Scientific and Practical Conference “Innovative Energy Technologies”. Odessa, September 9–11, 2019. P. 23.
 16. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Слободянюк К.С., Вишнєвський В.М., Новікова Ю.П. Дериватографічне дослідження термічної стійкості рослинних матеріалів. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (25-26 листопада 2019 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С.86-88.
 17. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Rationale for the feasibility of the development of Step-by-step modes of drying the phytoestrogenic plant Raw material on the basis of soybean. Матеріали I Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» 24 квітня 2020 року, Прага: Oktan Print s.r.o.,2020 С. 76 – 77.
 18. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Теплонасосна сушильна установка в технології отримання функціональних порошків. ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 14-15 травня 2020, Київ, Інтерсервіс, 2020. – С. 535 – 538.
 19. Petrova Zh.O., Slobodianiuk К. S. Comparative analysis of the restoration of protein-containing phytoestrogen powders after convective drying. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 – 20 травня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. С. 155 – 156.
 20. Petrova Zh.O., Kremnov V.O., Korbut N.S., Novikova Yu.P. Granulation of mixtures of obsolete sludge and peat. Збірник тез доповідей ХVIII Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» 12-16 жовтня 2020, Одеса: ОНАХТ, 2020. – С. 14-16.
 21. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S., Samoilenko K.M. The optimal regimes of drying of functional raw material. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, 23 жовтня 2020 р. Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. – C. 83-84.
 22. Новікова Ю.П., Петрова Ж.О. Формування гранул з застарілих мулових осадів та торфу. Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 19-20 листопада 2020, Харків, 2020. С 378 – 379.
 23. Grakov O.P., Slobodianiuk K.S., Petrova Zh.O. Modern preliminary preparation of blueberry (vaccinium uliginosum l.) for drying. Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 19-20 листопада 2020, Харків, 2020. С 390 – 392.
 24. Petrova Zh.O., Samoilenko K.М. The influence of the рh value on the betanine preservation during of the red beetroot drying. Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 19-20 листопада 2020, Харків, 2020. С 392 – 394.
 25. Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Гранулювання композицій з застарілих мулових осадів та торфу. Збірник тез доповідей XIX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (25-26 листопада 2020 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – С.54 – 55.
 26. Petrova Zh., Pazyuk V., Novikova Yu., Stetsyuk V. Granulation of compositions from obsolete sludge and peat. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», присвячується 100-річчю професора Драганова Бориса Харлампійовича. 10-11 грудня 2020 р., Київ: НУБіП. С. 109-111.
 27. Sniezhkin Yu., Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. Technology of complex peat processing. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», присвячується 100-річчю професора Драганова Бориса Харлампійовича. 10-11 грудня 2020 р., Київ: НУБіП. С. 108-109.
 28. Petrova Zh., Novikova Yu. Processing of obsolete sludge. 6-й Міжнародний молодіжний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2021. C. 168.
 29. Petrova Zh., Novikova Y., Petrov A. Technological research of biogranules on the basis of peat and sludge. Збірник тез доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (28-29 квітня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко, К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С.19 – 21.
 30. Petrova Zh., Slobodianiuk K., Grakov O., Vishnevsky V. Overview of existing researches of the process of drying purple cabbage. Збірник тез доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (28-29 квітня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко, К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С.22 – 24.
 31. Petrova Zh., Samoilenko K., Hrakov D. Adsorption properties of antioxidant vegetable powders. Збірник тез доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (28-29 квітня 2021 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко, К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С.25 – 27.
 32. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О. Підвищення енергоефективності сушіння зернових культур. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 20-21 травня 2021, Київ, Інтерсервіс, 2021. – С. 860 – 864.
 33. Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Гранулювання трикомпонентних композицій із застарілих мулових осадів, торфу та біомаси. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 20-21 травня 2021, Київ, Інтерсервіс, 2021. – С. 893 – 896.
 34. Petrova Zh., Samoilenko К. Change of rebinder number in the drying process antioxidant plant raw materials. Матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 135 – 136.
 35. Petrova Zh., Slobodianiuk K. Research of the influence of components on the kinetics for drying process of soybean-sweet potato mixture. Матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 137 – 138.
 36. Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Розробка енергоефективної безвідходної теплотехнології переробки томатів. Матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 207 – 208.
 37. Petrova Zh., Samoilenko К. Determination of equilibrium humidity of combined vegetable powder on the basis of zucchini. Матеріали шостої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ», 19-21 травня 2021 р., м. Херсон, Херсонський національний технічний університет, c. 46 – 48.
 38. Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. Processing of granules based on peat and sludge. Materials of the 3nd International Scientific Conference «Chemical Technology and Engineering» (Proceedins), Ukraine, Lviv, June 21-24th, 2021. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 196-197. DOI: https://doi.org/10.23939/cte2021.01.196
 39. Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov А. Investigation of the kinetics of the drying process in different formation of peat- sludge granules. Збірник тез доповідей VIII Міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології» 6-10 вересня 2021 р., м. Одеса: ОНАХТ, 2021. – С. 22-23.
 40. Petrova Zh., Slobodianiuk K., Grakov O. Comparative analysis of theoretical and experimental research of heat and mass transfer during convective drying. Матеріали XІІ Міжнар. онлайн-конф. : Проблеми теплофізики та теплоенергетики (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О. І., 2021. – C.28-29.
 41. Петрова Ж.О. Вплив температури на кінетику сушіння композиційних гранул. Матеріали XІІ Міжнар. онлайн-конф. : Проблеми теплофізики та теплоенергетики (26-27 жовтня 2021 р.). – Київ : Симоненко О. І., 2021. – C.94.
 42. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо. Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», (м. Київ, 24-26 листопад 2021), 2021. – С. 59-60.
 43. Петрова Ж.О., Самойленко К.М. Рівноважна вологість сухих продуктів швидкого приготування (горохово-морквяного супу-пюре). Збірник тез доповідей XХІХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництві підприємств будівельних матеріалів”, (м. Київ, 6-8 грудня 2021 р.) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С. 30-32.
 44. Petrova Zh., Slobodianiuk K. Study of kinetics of drying of dogwood (Cornus mas L.) on a convective drying stand. Збірник тез доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, (м. Київ, 24-26 травня 2022 р. р.) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – С. 31-33.
 45. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Вишнєвський В.М. Схожість насіннєвого зерна кукурудзи як один із важливих показників. Збірник тез доповідей XXII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, (м. Київ, 24-26 травня 2022 р. р.) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. – С. 51-54.
 46. Петрова Ж. О., Самойленко К. М., Новікова Ю. П., Вишнєвська Т. А. Адсорбція композицій та гранул на основі мулових відкладень та торфу. Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 19-20 травня 2022, Київ, Інтерсервіс, 2022. – С. 275-277.
 47. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Граков Д.П. Вплив температури теплоносія на пророщування насіння кукурудзи. ХХX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (24-26 травня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. С. 12-14.
 48. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Вишнєвський В.М., Граков О.П. Досліження кінетики сушіння червонокачаної капусти на конвективній сушарці. ХХX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” (24-26 травня 2022 р. м. Київ) / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. С. 25-27.
 49. Кузнєцова І.В., Хомічак Л.М., Петрова Ж.О., Ярмолюк М.А. Конвективне сушіння плодів овочів, вплив на якість. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (16–17 червня 2022 р., м. Умань). Умань, 2022. С. 80-81.
 50. Petrova Zh., Paziuk V., Novikova Yu., Petrov A. Study of peat drying after humat extraction. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. – C. 75.
 51. Petrova Zh.O., Samoilenko K.M., Novikova Yu.P., Vyshnievska T.A. Investigation of the adsorption properties of powderform colloidal capillary-porous materials based carrot. Збірник тез доповідей ХІХ Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», 12-16 вересня 2022 р. – Одеса: ОНАХТ, 2022. С. 9-10.
 52. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Вишнєвський В.М., Граков О.П. Дослідження кінетики сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів у конвективній сушильній установці. Збірник тез доповідей ХІХ Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», 12-16 вересня 2022 р. – Одеса: ОНАХТ, 2022. С. 14-15.

 

Організація та участь у конференціях, виставках, круглих столах (тощо).

 1. У 2018 році учсть у в Міжнародному конкурсі інноваційних прикладних технологій м. Вейхай, КНР.
 2. У 2019 році учасник Міжнародного академічного форуму «Наукові та технологічні інновації та співробітництво» від імені Генерального секретаря форуму, м. Пекін, КНР, під час Форуму було зроблено 8 доповідей за даною тематикою в різних містах та провінціях Китаю.
 3. 7-8 травня 2020 р. – член комісії фіналу дисципліни “Стартап-менеджмент” в онлайн-форматі на захистах всіх проектів, КНЕУ, м. Київ (Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79418181640 ); 7 травня 2020р. – учасник конференції РГ Наука-Бізнес, Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76584586024.
 4. Участь у 15-му засіданні В‘єтнамсько-Української міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва 25 січня 2021 року Онлайн зустріч в прямому ефірі на платформі ZOOM.
 5. Участь у Підсумковому вебінарі інноваційного дня КАУ «Biotech meets Business 2020». 16 лютого 2021 року, 12-00 – 13-00. Онлайн зустріч в прямому ефірі на платформі ZOOM.
 6. Участь у VI International Scientific-Technical Conference “Actual problems of renewable energy, construction and environmental engineering” 24 – 27 November 2022. Kielce, Poland з доповіддю.

 

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

 1. Керівник 5 аспірантів (Вишнєвський Віталій Миколайович, Новікова Юлія Петрівна, Граков Дмитро Павлович, Граков Олексій Павлович, Бедеха Андрій Васильович)
 2. Секретар секції легкої та харчової промисловості комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки з правом голосу (2014-2015 рр.);
 3. Член спеціалізованої вченої ради із захисту наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (2017-2018 рр.)
 4. Член редакційної колегії журналів «Кераміка: Наука та життя» та «Софія Прима: діалог вічного повернення».
 5. У 2017 році отримала відзнаку від НАН України „За професійні здобутки НАН України”
 6. У 2018 р. отримала пам’ятну відзнаку за наукові досягнення на честь 100-річчя Національної академії наук України від Президії Національної академії наук України
 7. Призначено старшим зарубіжним експертом компанії Shandomg Tianli CO, провінція Шаньдун, м. Цзинань, КНР, (2018 р.)
 8. У 2019 обрана дійсним членом (академіком) Української академії наук у галузі технічних наук.
 9. У 2020 році стала лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Статті у фахових виданнях

 1. Петрова Ж.О. Снєжкін Ю.Ф. Комплексоутворюючі властивості функціональних порошків. Ядерна та радіаційна безпека, № 2(78), 2018, ст. 59-64. – Q3
 2. Pazyuk V., Petrova Zn., Chepeliuk O. Determination of rational modes of pumpkin seeds drying. Ukrainian Food Journal, 2018. Volume 7, Issue 1, p. 135 – 150. (Web of Science)
 3. Pazyuk V., Petrova Zn., Chepeliuk O., Samoilenko K. Effect of treatment modes on quality and antioxidant properties of tomato and beet processing products. Ukrainian Food Journal, 2018. Volume 7, Issue 2, p. 291 – 302. (Web of Science)
 4. Petrova Zh. A., Slobodyanyuk E. S. Energy-efficient modes of drying of colloidal capillary-porous materials Journal of Engineering Physics and Thermophysics, September, 2019. Volume 92, No. 5, p. 1231 – 1238. – Q2
 5. Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A., Yaropud V. M. Research on the rational modes of drying rape seed. INMATEH – Agricultural Engineering. 2019. Volume 58, No 2, p. 293 – 303. – Q2
 6. Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying. INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. Volume 61, No 2, P. 183 – 192. – Q2
 7. Kuznietsova I., Khomychak I., Petrova J., Haibin Yu., Yarmolyuk M., Tkachenko S. The use of tomato powder in production of mayonnaise. Food Science and Technology, 2020, Vol. 14, Issue4. P.72-77. https://doi.org/10.15673/fst.v14i4.1917. (Web of Science)
 8. Petrova Zh., Sniezhkin Yu., Paziuk V., Novikova Yu., Petrov A. Investigation of the Kinetics of the Drying Process of Composite Pellets on a Convective Drying Stand. Journal of Ecological Engineering, 2021, 22(6), 159–166. https://doi.org/10.12911/22998993/137676. – Q3
 9. Paziuk V., Petrova Zh., Tokarchuk O., Polievoda Yu. Special aspects of soybean drying with high seedling vigor. U.P.B. Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering, Vol. 83, Iss. 2, 2021, 327-336. – Q4
 10. Novikova Yu., Petrova Zh., Vorobiov L., Chmel V., Skliarenko Ye., Novikova I. Investigation of the combustion process of the developed composite granules. Paliva (2022), 14 (3). p. 124-130. DOI: 10.35933/paliva.2022.03.03. – Q4
 11. Петрова Ж.О. Енергоефективні режими сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (3(40), 23-29. https://doi.org/10.26909/csl.3.2018.3
 12. Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Дуб В.В. Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур. Зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). С. 231-243.
 13. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Інтенсифікація процесу сушіння рослинної суміші з сої та батату. ОНАХТ «Наукові праці». Одеса, 2018. Том 82 (Випуск 1). С.18-22.
 14. Хареба О.В., Петрова Ж.О., Кузнецова І.В. Технологічні аспекти сушіння коренеплодів пастернаку. Новітні агротехнології, № 6, 2018. https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165267
 15. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О. Математична обробка результатів експериментальних досліджень низькотемпературних режимів сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми. КЕРАМІКА: наука і життя, № 1(42), 2019, ст. 20-25.
 16. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка енергоефективного режиму сушіння фітоестрогенної рослинної сировини. Наукові праці. Scientific Works, – 2019. – Т. 83, №.1 – С. 85-91. https://doi.org/10.15673/swonaft.v83i1.1423
 17. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Розробка теплотехнології виробництва харчових порошків з фітоестрогенної рослинної сировини. Збірник наукових праць VII міжнародної науково-практичної конференції ”Інноваційні енерготехнології”. м. Одеса, 9–11 вересня, 2019. С.129-136. (Бібл. ОНАХТ) – 1 ел.опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Сист. потреб.: Pentium; 32 Mb RAM; Windows XP, 7; MS Word 97–2000.
 18. Петрова Ж.О., Вишнєвский В.М., Новікова Ю.П. Отримання із торфу добрив та палива. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019 с.72-73.
 19. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Застосування ступінчатих режимів сушіння насіннєвого зерна. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019 с.82-83.
 20. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів. Теплофізика та теплоенергетика. Том 41, № 5, 2019. С. 139.
 21. Петрова Ж.О., Давиденко Б.В., Слободянюк К.С. Моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння колоїдних капілярно – пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (2(43), 7-14. https://doi.org/10.26909/csl.2.2019.1
 22. Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М., Новікова Ю.П., Петров А.І. Дослідження процесів диспергування композиційних колоїдних капілярно-пористих матеріалів. Кераміка: наука і життя, (4(45), 21-25. https://doi.org/10.26909/csl.4.2019.3
 23. Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М., Петрова Ж.О., Вишнєвський В.М. Розробка енергоефективних режимів сушіння насіння зернових культур. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2019. Вип. 2 – Т.83 – С. 121 – 127.
 24. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S., Dmytrenko N. V. The influence of technological regime parameters and pretreatment on kinetics dewatering and energy consumption in the drying process phytoestrogenic mixtures. Теплофізика та Теплоенергетика, Том 42, № 2, 2020, с. 39 – 49.
 25. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Теплонасосні технології низькотемпературного сушіння капілярно-пористих матеріалів сферичної форми. КЕРАМІКА: наука і життя, № 3(48), 2020. С. 7-12.
 26. Снежкин Ю. Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В. М. Энергоэффективная сушка семенного зерна. Сб. научн. тр. Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): Седьмая Межд. научн.-практ. конф. посвященная 110-летию со дня рождения Академика А. В. Лыкова. − Москва: ООО «Мегаполис», с. 92-97.
 27. Petrova Zh., Samoilenko K., Vishnevsky V. Processes of heat and mass transfer during drying of red beetroot. Energy Engineering and Control Systems, Випуск 6, Номер 2, 2020. Pp. 81–87.
 28. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S. Innovative heat-technology of processing phytoestrogenic raw materials into functional powders. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2020.-Вип. 1 – Т. 84 – С.16-21.
 29. Sniezhkin, Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. Technology of complex processing of peat. Енергетика та автоматика. №5, 2020. C. 32-41. http://dx.doi.org/10.31548/energiya2020.05.032
 30. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K. S., Samoilenko К.M., Vishnevsky V.М. Universal modes of technological processing of colloid capillary-porous materials by convective drying method. Енергетика та автоматика. №6, 2020. С. 15-27.
 31. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Петров А.І. Технологія отримання гумінових речовин з торфу. Техніка, енергетика, транспорт АПК, № 4 (111), 2020, с. 55 – 60.
 32. Петрова Ж.О., Новікова Ю.П. Підготовка сировини, створення композицій та гранулоутворення з застарілих мулових відкладень, торфу та біомаси. КЕРАМІКА: наука і життя, № 1(50), 2021, ст. 14-18. https://doi.org/10.26909/csl.1.2021.2
 33. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Новікова Ю.П. Cтан технологій очищення стічних вод в Україні та світі. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (1). С. 5 – 12. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1
 34. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, тирси та композицій з них. Кераміка: наука і життя, 2(51), C. 13-18. https://doi.org/10.26909/csl.2.2021.2
 35. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Самойленко К.М. Комплексна енергоефективна теплотехнологія одержання антиоксидантного буряково-томатного барвнику та насіння томатів. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій/Мін. Освіти і науки України. – Одеса: 2021.-Вип.1 – Т.85 – С.34-41.
 36. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П. Напрями підвищення ефективності процесу сушіння в тунельних та комбінованих сушарках. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2021. – Вип. 1 (33). – С. 109-130. DOI: 10.5281/zenodo.5036102
 37. Petrova Zh., Samoilenko K. Adsorption Properties of Combined Vegetable Powders. Energy Engineering and Control Systems 2021; Volume 7, Number 1 pp. 38 – 47. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.01.038
 38. Петрова Ж.О., Пазюк В.М., Вишнєвський В.М., Граков Д.П., Граков О.П. Сушіння капусти білокачанної на конвективному сушильному стенді. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (3). С. 24 – 29. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.1
 39. Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Новікова Ю.П., Вишнєвська Т.А. Адсорбція застарілих мулових відкладень, торфу, лузги гречки та композицій з них. Теплофізика та Теплоенергетика. 2021. 43 (4). С. 92-97. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2021.11
 40. Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо. Екологічна безпека та природокористування, 2021, 40(4), С. 21–31. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.4.21-31
 41. Петрова Ж.О., Кузнєцова І.В., Миринін А.І., Новікова Ю.П. Дослідження показника активності води для мулоторфяних гранул. Теплофізика та Теплоенергетика. 2022. 44 (1). С. 14-19. https://doi.org/https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2022.2
 42. Petrova Zh. Investigation of Drying Process Kinetics of Composite Granules. Energy Engineering and Control Systems, Volume 8, Number 1, 2022. Pp. 20–27. https://doi.org/10.23939/jeecs2022.01.020
 43. Петрова Ж.О., Слободянюк К.С., Граков О.П. Теоретичний аналіз сучасного стану переробки ягід лохини відомими методами сушіння. Наукові праці НУХТ 2022. Том 28, No3. С.123-143. DOI: 10.24263/2225-2924-2022-28-3-13.

Патенти

 1. Патент № 116737 (UA), МПК A23L 23/10 (2016.01) Харчовий концентрат супу швидкого приготування функціонального призначення Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Опубл. 25.04.2018, бюл. № 8/2018
 2. Патент № 117651 (UA), МПК C05F 11/02 (2006.01), B01F 3/00 Спосіб одержання органо-мінеральних добрив на основі гумінових речовин Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Корінчук Д.М. Опубл. 27.08.2018, бюл. № 16/2018
 3. Патент № 118428 (UA), A23L 19/10 (2016.01), A23L 19/15 (2016.01) Спосіб одержання порошку з батату Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф. Опубл. 10.01.2019, бюл. № 1/2019
 4. Патент № 120145 (UA), A23L 11/00, A23B 7/02 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01) Спосіб одержання соєво-бататного функціонального порошку Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Слободянюк К.С. Опубл. 10.10.2019, бюл. № 19/2019
 5. Патент № 139693 (UA), A23B 7/02 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01), A23P 10/40 (2016.01) Лінія для виробництва функціональних порошків з рослинної сировини Снєжкін Ю. Ф. Петрова Ж.О. Опубл. 10.01.2020, Бюл.№ 1
 6. Патент № 124029 (UA), C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00 (2006.01) Спосіб одержання біостимулятора росту рослин з гумусовмісної сировини Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Дубовкіна І. О. Опубл. 07.07.2021, Бюл.№ 27
 7. Патент № 124128 (UA), F26B 3/02 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01) Спосіб одержання сушеного продукту з кореню калгану Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О., Петрова Ж. О. Опубл. 21.07.2021, Бюл.№ 29
 8. Патент № 124170 (UA), A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/02 (2006.01) Спосіб одержання харчового порошку з кореню імбиру Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., Петрова Ж. О. Опубл. 28.07.2021, Бюл.№ 30
 9. Patent № CN212393816U (CN), Line for the production of functional powders from vegetable raw materials. Snezhkin Yu.F., Petrova Zh.A., Xiong Jian publ. 01/26/2021.
 10. Патент № 125421 (UA), F26B 15/16 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01) Лінія для сушіння термолабільних матеріалів Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Новікова Ю.П., Петров А.І. Опубл. 02.03.2022, Бюл.№ 9
 11. Патент № 125855 (UA), МПК (2006) C10F 7/00, C05F 11/02 (2006.01), C05F 11/06 (2006.01), C09K 17/50 (2006.01), C09K 101/00 Лінія з виробництва біостимулятора росту рослин Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Дубовкіна І.О. Опубл. 22.06.2022, бюл. № 25