Мовчан Валентина Олексіївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент, директор Інституту біомедичних технологій

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

 Біографія

Народилася 1 січня 1955 року в Черкаській області.

У 1976 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Біолог-зоолог», отримавши кваліфікацію викладача біології і хімії.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – Гідробіологія на тему «Простейшие в обрастаниях канала Северский Донец-Донбасс».

 Стаж науково-педагогічної роботи:

12 років наукової роботи (м.н.с., Інститут гідробіології НАНУ), 7 років – науково-педагогічної роботи в Університеті “Україна”.

 Підвищення кваліфікації

1. Гданська фундація води (Поль­ща), екопроект EXPRA. Серти­фікат від 26.10.2012 р.

2. Інсти­тут безпеки життєдіяльності «Охорона праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професій­ного навчання». Посвідчення № 26031313-15 від 22.11. 2013 р.

3. ДВНЗ «Університет менедж­менту освіти» НАПН України «Викладачі ВНЗ I-IV рівнів акредитації», 216 год. Свідоцтво 12 СПВ № 087491 від 03.10.2014 р.

4. Національний університет біоресурсів і при­родокористування України. ННІ післядипломної освіти, 144 год., «Методика викладан­ня екології у ВНЗ». Свідоцтво 12 СПК № 897731 від 03.06.14 р.

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0715 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Сучасна біотехнологія у світі» (125 годин) 2020 рік.

6. Сертифікат за проходження курсу “Екологія” 03.05.2020 Освітній хаб міста Києва

7. Сертифікат за проходження курсу “Емоційний інтелект” 04.05.2020 Освітній хаб міста Києва

8. Сертифікат за проходження курсу “Мистецтво викладання” 06.05.2020 Освітній хаб міста Києва

9. Сертифікат за проходження курсу “Управління людьми і проєктами” 10.05.2020 Освітній хаб міста Києва

10. Сертифікат за проходження курсу “Персональна ефективність” 11.05.2020 Освітній хаб міста Києва

11. Сертифікат за проходження курсу “Школа HR” 11.05.2020 Освітній хаб міста Києва

12. Сертифікат за проходження курсу “Технології навчання пермакультурі” 11.07.2020 Центр пермакультури “Зелені кручі”

13. Сертифікат про міжнародне онлайн-стажування”Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація” 7-23 квітня 2021 року (72 години)

14. Сертифікат про міжнародне стажування “Використання неформальної освіти при підготовці бакалаврів і магістрів: досвід країн ЄС та України” (Люблін, Польща, 19-26.12.2022 р., 45 годин)

 Викладає дисципліни:

  1. Зоологія
  2. Екологія та екологічна етика
  3. Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних об’єктів

 Галузь наукових інтересів:

Урбоекологія, екологічна оптимізація середовища проживання.

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Yz1bH90AAAAJ.

Участь у наукових конференціях

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна методологія науки і освіти”, Польща, 19.02.2018

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

17 Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”, 27-28.05.2020 р.

II International  Scientific and Practical Conference “Modern Methodology of Science and Education”, February 19, 2018, Warshav, Poland

Участь у ролі лектора у Німецько-українській осінній школі з агроекології та міської агрокультури

Участь в організації і проведенні оцінювання проєктів учасників Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді “Дотик природи 2022”

Перелік наукових праць за останні роки

1. Мовчан В.О. Підвищення рівня екологічної освіти в інклюзивному університетському середовищі // Вісник Університету „Україна”. Серія «Реабілітація та рекреація»: зб. наукових праць. – №1. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 41-44.

2. Мовчан В.О. Основи екології : Опорний конспект лекцій. – К.: Університет ”Україна”, 2011 р. – 75 с.

3. Мовчан В.О., Ілюк Н.А. Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Вип. 32. – Київ – Вінниця, 2012. – С. 371-375.

4. Мовчан В.О., Черненко О.Д.Екологізація міських систем – шлях до сталого розвитку : Збірник наукових статей ІІІ Всеукраїнського з’їзду екологів (Вінниця, 21-24 вересня 2011 р.). – Т.2. – C. 639-641.

5. Мовчан В.О. Проблеми викладання екології студентам з вадами слуху в інтегрованих групах : матеріали X Міжнародної наук.-прак. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» : тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2010. – 400 с. – С. 137-138.

6. Мовчан В.О. Реальні та надумані проблеми в екології і екологічній освіті: етика викладача. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін», м. Полтава, 20-21 листопада 2014 р.

7. Мовчан В.О. Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад. Тези доповідей Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Київ, 10–11 листопада 2015 р.

8. Мовчан В.О. Реальні та надумані проблеми в екології і  екологічній освіті: етика викладача. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін», м. Полтава, 20-21 листопада 2014 р.

9. Мовчан В.О. Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад. Тези доповідей Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», м. Київ, 10–11 листопада 2015 р.

10. Мовчан В.О. Міська пермакультура – елемент сталого розвитку. Матеріали 7-ого Міжнародного Екологічного Форуму VII Екологічний форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», 16–17 листопада 2017 р., м. Херсон. – С. 76-79.

11. Мовчан В.О. Синергія екології та пермакультури проти антиекологічності деяких екологічних заходів. – “Пермакультура та екологічно-безпечне землеробство”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 лютого 2018 р.). – Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – C. 100 – 102

12. Мовчан В. О., Арданов П. Є. Проблеми формування екоцентричної свідомості сучасної людини. Science Review 58 2(9), Vol.1, February 2018 https://ws-conference.com/. – С. 58-61.

13. Мовчан В.О. Пермакультура як частина університетської освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пермакультура для вищої освіти» (Permaculture for Academia), 30 жовтня 2018 р., м. Київ, Університет «Україна: електронний ресурс; режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1Pkec5yCZ3i5jz2wtOicnTL4cZYl-24oNx8u8UEj9y7M/edit.

14. Епігенетичні основи онтогенезу: навчальний посібник / С.В. Демидов , С.В. Серга, І.А. Козерецька, В.О. Мовчан., О.М. Вайсерман. – К.: Талком, 2019. – 262 с.

15. Полікультура на водно-болотних угіддях. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Полікультури та пермакультура”, 1 лютого 2020 р., м. Київ, Україна. – C. 37 – 39.

16. Поєдинок Н.Л., Мовчан В.О, Сергійчук Н.М. «Очистка стічних вод»: Опорний конспект лекцій. – К.: Університет «Україна», 2020. – 57 с.

17. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О. Пастушенко Г.П. Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової роботи з дисципліни «Мікробіологія». – К.: Університет «Україна», 2020. – 24 с.

18. Тугай.Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с.

19. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик. – К.: Університет «Україна», 2020. – 60 с.