Корінько Олена Миколаївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

 Біографія

Народилася 22 червня 1974 року.

У 1996 році закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю «Біологія», отримавши кваліфікацію вчителя біології.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – Ботаніка на тему «Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні особливості, наукові основи охорони)».

Підвищення кваліфікації (стажування)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників №СС021256740009920 при кафедрі біології Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка на тему «Педагогічна майсерність сучасного викладача в галузі біології. Інноваційні інструменти біологічних досліджень в дискурсі сучасних наукових підходів» (5 кредитів ЄКТС) 2020 рік.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0713 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Сучасна біотехнологія у світі» (125 годин) 2020 рік.

Сертифікат про підвищення кваліфікації на вебінарі «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» на базі Вінницького інституту Університету «Україна» 9-11 грудня 2020 року (9 годин)

Стаж науково-педагогічної роботи:

28 років наукової роботи в НПУ ім. Драгоманова; НУБіП України; Університеті «Україна».

 Викладає дисципліни:

 1. Комп’ютерне моделювання в біології
 2. Інтернет у бізнесі та медична продукція
 3. Ботаніка

 Галузь наукових інтересів:

1. Охорона навколишнього середовища
2. Озеленення та дизайн

Посилання на профіль у базі даних Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BkFLb0sAAAAJ.

Участь у наукових конференціях

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 20-21 листопада 2019 року, Київ

ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020 року, Київ

 Перелік наукових праць за останні роки

 1. Корінько О.М. Порівняльний аналіз природних та інтродукційних популяцій бука лісового Fagus sylvatica L. на східній межі ареалу виду // Інтродукція рослин. – №3-4. – К, – С. 49-53.
 2. Корінько О.М. Ценопопуляція бука лісового (Fagus sylvatica L.) на східній межі ареалу / Фітосоціологія: 100 років наукового напрямку. – Київ, – С. 52.
 3. Корінько О.М. Рослинні угруповання бука лісового Fagus sylvatica L. в межах Східного Поділля та їх охорона // Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України “Актуальні проблеми ботаніки та екології”. – Ніжин, – С. 39.
 4. Корінько О.М. Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) в лісах Волинської височини / Наукові записки. Збірник наук. праць. Вип. XLII. -Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. –С.
 5. Коринько Е.Н. Бук лесной (Fagus sylvatica L.) в лесах Восточного Подолья // Материалы международной научно-практической конференции “Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причорномор’я”. – Тирасполь, – С. 134.
 6. Корінько О.М. Фітосозологічна оцінка букових лісів Поділля // Матеріали ХІ з’їзду Українського ботанічного товариства. – Харків, – С. 182.
 7. Корінько О.М. Буковые леса Подолья и научные основы их охраны // Международная конференция молодых ученых “Леса Евразии в третьем тысячелетии”. Том 2. – Москва. – – С. 48.
 8. Корінько О.М., Чорний І.Б. Популяція бука лісового (Fagus sylvatica L.) інтродукаваного на Поділлі. // Матеріали перших Всеукраїнських наукових читань присвячених пам’яті академіка М.М.Гришка. “Роль ботанічних садів у формуванні наукового світогляду майбутніх біологів.” -Полтава. -2001. – С.94
 9. Корінько О.М. Букові ліси Поділля та проблеми їх охорони //Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення”. Дев’яті Каришинські читання. Збірник наукових праць. – Полтава, -2002. – С. 79.
 10. Корінько О.М. Необхідність охорони рослинних угруповань букових лісів з Fagus sylvatica L. східного Поділля / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 144: Біологія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 194-197.
 11. Корінько О.М. Інтродукційна популяція бука лісового (Fagus sylvatica L.) на східній межі ареалу виду / Вісник “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.” Збірник наукових праць. Випуск 5. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002. – С. 34-36.
 12. Корінько О.М. Сучасний стан та охорона букових лісів Поділля / Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Серія “Екологія. Біологічні науки”. – Полтава, 2002 – С. 128-133.
 13. Корінько О.М. Вплив бука лісового Fagus sylvatica на сучасний стан екології та його вплив на життя людини / Гігієна населених місць. – Випуск №40. – Київ, – С. 316-319.
 14. Мельник В.І., Корінько О.М. Внутрішньовидова мінливість і генезис ареалу Fagus sylvatica L. на Поділлі // Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова “Ю.Д.Клеопов та сучасна ботанічна наука”. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 263-267.
 15. Корінько О.М. Поширення бука лісового Fagus sylvatica L. на Подільській височині // Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. Т. – Київ, 2002. – С. 151-155.
 16. Корінько О.М. Ареал Fagus sylvatica та поширення його на Поділлі // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Академік В.І. Вернадський і світ у ІІІ тисячолітті”. – Полтава, 2003. – С. 201-203.
 17. Корінько О.М. Географічне поширення букових лісів на Поділлі. // Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. – Т.1. – Київ, – С. 128-133.
 18. Корінько О.М. Необхідність охорони букових лісів Fagus sylvatica L. східного Поділля // Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених. – Миколаїв, – С. 129-133.
 19. Корінько О.М. Рослинні угруповання бука на східному Поділлі та необхідність їх охорони / Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія “Екологія. Біологічні науки”. – Полтава, 2003. – С. 20-24.
 20. Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні особливості, наукові основи охорони): Авт. дис. канд. біол. наук \ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2004. – 21 с.
 21. Мельник В.І., Корінько О.М., Лисак Г.А. Рідкісні види флори букових лісів Подільської височини // Биологический вестник, 2004. –Т.8, №1. – С. 20-24.
 22. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 190 с.
 23. Корінько О.М. Екологічна роль та ландшафтно-естетична цінність букових лісів Поділля / Науковий вісник НАУ. –Київ, 2005.
 24. Корінько О.М. Флористичні та еколого-ценотичні особливості букових лісів Поділля / Вісник Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Серія “Екологія. Біологічні науки”. – Полтава, 2005.
 25. Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Природно-заповідна справа студентами денної форми навчання. –К.: НАУ, 2005. – 25с.
 26. Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Природно-заповідна справа студентами заочної форми навчання. –К.: НАУ, 2005. – 21с.
 27. Попович С.Ю., Корінько О.М., Гузій А.І., Парчук Г.В. Природно-заповідна справа / Програма для підготовки фахівців напряму 1304 “Лісове та садово-паркове господарство” в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. –К.: Аграрна освіта, 2005. – 11 с.
 28. Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Природно-заповідна справа студентами магістратури форми навчання. –К.: НАУ, 2005. – 21 с.
 29. Попович С.Ю., Корінько О.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Біосозологія». –К.: НАУ, 2006.
 30. Корінько О.М., Пантелеєв В.П., Корінько О.М. Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту: Навчальний посібник. –К.: Вища освіта, 2007. – 103 с.
 31. Попович С.Ю., Корінько О.М. Державне управління і контроль природно-заповідного фонду: Методичні рекомендації. –Київ: НУБіП, 2008. – 53 с.
 32. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідне лісознавство: Навчальний посібник. – Тернопіль: Богдан, 2009. – 383с.
 33. Попович С.Ю., Корінько О.М., Кушнір А.І. та інші. Збереження раритетного дендрорізноманіття природно-заповідного фонду Лісостепу України. Рекомендації для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. – К, 2009. – 15 с.
 34. Попович С.Ю., Корінько О.М., Крупкіна Л.І. та інші. Збагачення, використання та вивчення раритетного дендрорізноманіття природно-заповідного фонду Лісостепу України. Рекомендації для Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 35. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Заповідна дендросозофлора Лісостепу України: Монографія. – Київ, 2010. – 262 с.
 36. Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. Денросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України: Монографія. – Київ, 2010. – 800 с.
 37. Таксономічна структура автохтонної дендросозофлори не лісостепових регіонів України. – Київ, 2010. – С. 94.
 38. Раритетне дендрорізноманіття: проблематика та охорона / Попович С.Ю., Корінько О.М. / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Мат. міжн. наук. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 41-46.
 39. Аналіз географічної структури автохтонної лісостепової дендросозофлори / Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. / Науковий вісник НУБіП України «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2010. – Вип. 152, Ч. 1. – С. 140-146.
 40. Попович С.Ю., СтепаненкоН.П. Дяченко Я.М., Дзиба А.А., Василик О.В., Корінько О.М., Устименко П.М., Кушнір А.І., Вінтоняк І.Ю., Сиплива Н.О., Крупкіна Л.І. Заповідна дендросозофлора Лісостепу України. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. – 262 с.
 41. Вплив погодних умов на формування продуктивності та якості плодів агрусу при вирощуванні в Лісостепу України / Лагутенко О.Т., Корінько О.М. – Науковий вісник НУБіП України [Електронний ресурс]. – 2011. – № 6 (28). – С. 69. Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/
 42. Попович С.Ю., Степаненко Н. Корінько О.М., Устименко П.М., Дяченко Я.М. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду лісостепу України. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 800 с.
 43. Попович С.Ю., Сиплива Н.О., Корінько О.М. Культивована дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – 162 с.
 44. Попович С.Ю., Дзиба А.А., Дяченко Я.М., Власенко А.С., Корінько О.М., Берегута Є.І. Основні засоби підвищення репрезентативності раритетних видів деревних рослин природно-заповідного фонду Степу України. України. – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 28 с.
 45. Корінько О.М., Попович С.Ю., Власенко А.С., Берегута Є.І., Дяченко Я.М., Дзиба А.А., МихайловичН.В., Гоцька М.В. Заповідна дендросозофлора Степу України. – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2013. – 260 с.
 46. Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. Методичні рекомендації при виконанні практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик. – К.: Університет «Україна», 2020. – 60 с.
 47. Методика підготовки, написання та захисту: Навчальний посібник для випускників вищих учбових закладів освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти «магістр» / Корінько М.Д., Корінько О.М., Кушнір Є.О. – Київ, 2017. – 95 с.