Білявська Людмила Олексіївна

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи: 25 років

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018)

Біографія

Народилася 30 грудня 1978 року в селі Валява Городищенківського району Черкаської області.

Відомості про вищу освіту

У 1998 році закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище за фахом «вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва» ОКР «молодший спеціаліст».

У 2004 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка, отримавши диплом магістра біолога, мікробіолога та вірусолога, викладача біології за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія».

У 2009-2010 н.р. була стипендіатом Президії НАН України.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2004-2007 роках навчалася в аспірантурі Інституту мікробіології та вірусології НАН України за спеціальністю 03.00.07 — Мікробіологія. У 2008 році захистила дисертацію на тему «Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomycesavermifilis УКМ Ас-2179», отримавши науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 2015 році отримала звання старшого наукового співробітника.

У 2018 році в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного було захищено дисертацію «Актинобактерії роду Streptomyces і їхні метаболіти у біорегуляції рослин» на здобуття доктора біологічних наук.

Основні етапи діяльності

З 2007 року працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником і старшим науковим співробітником відділу загальної і ґрунтової мікробіології ІМВ НАН України (м. Київ).

З 2009 року є вченим секретарем Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського, а з 2017 року – віце-президентом ТМУ.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Біологічна активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» (2018).

Викладає дисципліни:

 1. Метаболізм мікроорганізмів
 2. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології

 Сфера наукових досліджень

 1. Біотехнології
 2. Селекція мікроорганізмів-продуцентів антибіотичних та фітостимулюючих речовин

Основні наукові праці

Має у доробку 110 наукових праць, із них 48 статей, 9 патентів, 2 монографії, 1 – методичні рекомендації.

Перелік наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років

 1. Blyuss K, Chenar F.F., Tsygankova V.A., Biliavska L., Iutynska G., Yemets A.I., Blume Y.B. RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants” //  Journal: Frontiers in Plant Science, section Plant Biotechnology. doi: 10.3389/fpls.2019.00483, April 2019, Vol. 10:483 – P.1-12 (ІF 4,106) – Q1
 2. Белявская Л.А., Ефименко Т.А., Ефременкова О.В. Козирицкая В.Є., Иутинская Г.А. Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces 100. Микроб. журн. 2016;78(2):27-38. – Q4
 3. Білявська Л.О., Галаган Т.В., Іутинська Г.О. Антинематодна активність метаболітів, що продукуються грунтовими стрептоміцетами. Мікроб. журн. 2016;78(4):27-38. – Q4
 4. Iutynska GO, Biliavska LO, Kozyritska VE. Development strategy for the new environmentally friendly multifunctional bioformulations based on soil streptomycetes. Мікроб. журн. 2017; 79(1):22-33. – Q4
 5. Biliavska LO, Ostapchuk AM, Voychuk SI, Iutynska GO. Sterol biosynthesis by soil streptomycetes. Biochem. J. 2017; 2 (89): 78-84 – Q4
 6. Білявська ЛО, Надкернична ОВ, Копилова ОБ. Біосинтез фітогормонів грунтовими грибами Cladosporium cladosporioides. Мікробіол. жур. 2017; 79 (3):15-25 – Q4
 7. Юр’єва О.М., Драговоз І.В., Леонова Н.О., Білявська Л.О., Сирчін С.О., Курченко І.М. Біосинтез фітогормонів штамами Penicillium funiculosum з різних екологічних ніш // Мікробіол. журнал. – 2018. – 80, № 2. – C. 44-55. – Q4
 8. Лобода М.І., Войчук С.І., Білявська Л.О. Кореляційна залежність біосинтезу антибіотичних сполук і інших біологічно активних речовин у ґрунтових стрептоміцетів. Мікробіол. журн., 2019, Т. 81, No С. 36-47. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.036 – Q4
 9. Tsygankova VA, Andrusevich YaV, Shysha EN, Biliavska LO, Galagan TO, Galkin AP, Yemets AI, Iutynska GA, Blume YaB. RNAi-mediated Resistance against Plant Parasitic Nematodes of Wheat Plants Obtained in Vitro Using Bioregulators of Microbiological Origin. // Current Chemical Biology. – 2018, Vol. 12, No. 1, P. 1-17 (IF 0,11) – Q4
 10. Бабич АГ, Бабич АА, Белявская ЛА Предпосевная обработка семян – эффективный прием защиты всходов растений от цистообразующих нематод. Российский паразитологический журнал. 2017. 4: 472-474 (RSCI on Web of Science)
 11. Tsygankova VA, Shysha E, Galkin AP, Biliavska LO, Iutynska GO, Yemets A. et al. Impact of Microbial Biostimulants on Induction of Callusogenesis and Organogenesis in the Isolated Tissue Culture of Wheat in vitro. Med. Plants. Stud. 2017; 5(3): 155-164. (Scopus).
 12. Blyuss K.; Basir FA; Tsygankova V.; Biliavska L.; Iutynska G.; Kyrychko S.; Dziuba S.; Tsyliuryk O.; Izhboldin O. “Control of mosaic disease using microbial biostimulants: insights from mathematical modelling” //  Journal: Ricerche di Matematica 2019 (подана)
 13. Loboda M.I., Bilyavskaya L.O., Iutynska G. O. Biosynthesis of Polyene Antibiotics by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 by the Action of Exogenous Isopentenyladenosine. Ukrainian biochemical journal. (подана)

 

Статті у інших виданнях:

 1. Білявська Л.О. Нові композиційні анти­нематодні біопрепарати для рослинництва «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». – 2015. – №1 (62). – С. 61-64
 2. Білявська Л.О., Козирицька B.Є., Коломієць Ю.В., Бабич О.А., Іутинська Г.О. Фітозахисні та рістрегулю­вальні властивості метаболіт­них препаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів // Доповіді НАН України. – 2015. -№ 1. – С. 131-137
 3. Білявська Л.О. Біосинтез ауксинів ґрунто­вими стрептоміцетами – антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів і нематод // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015, №1 (29). С. 36-43.
 4. Biliavska L.O., Pidlypska V.A., KozyritskaY., Iutynska G.A. Biosynthetic activity of soil streptomycetes – antagonists of plan-parasitic nematodes and phytopathogens // Proceedings of the 4th European Conference on Biology and Medical Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Austria, Vienna. – 2015. – P. 10-17.
 5. Иутинская Г. А., Белявская Л. А., Козырицкая В. Е. Биосинтез фитогормонов почвенными стрептомицетами – антагонистами фитопатогенных микроорганизмов и нематод // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты, Сборник научних трудов Т. 7. 2015. – Минск: Беларуская наука. – С. 122-132
 6. Бабіч С.А., Бабіч А.Г., Білявська Л.О. Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю // Науковий вісник НУБіП Серія “Біологія, біотехнологія, екологія”, 2016; 234: 52-57. (ВАК)
 7. Белявская Л.А. Биопрепараты фитозащитного, рострегулирующего и иммуномодулирующего действия для растениеводства. AgroOne, 2016; 4(6): 8-11.
 8. Белявская Л.А., Иутинская Г.А. Экологически безопасные метаболитные биопрепараты как альтернатива химическим пестецидам. AgroOne, 2016; 5(7): 40-42.
 9. Галаган Т.А., Белявская Л.А. Опасные нематоды для растениеводства Украины. AgroOne, 2016; 9(11): 17-20.
 10. Білявська ЛО, Іутинська ГО. Новітні екологічно безпечні біопестециди на основі грунтових стрептоміцетів для рослинництва. Посібник українського хлібороба. 2017:270-273.
 11. Білявська ЛО Шкідники та хвороби томата і біологічні методи захисту Плантатор. 2017; 5: (ЗМІ)
 12. Статкевич А.А., Бабич А.Г., Бабич А.А., Белявская Л.А. Эффективность биопрепаратов на основе токсинов почвенных стрептомицетов против земляничной нематоды // Сборник докладов международной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (15-16 мая г. Москва). – Вып. 19. – С. 458-460 (рецензується Web of Sciense).
 13. Белявская Л.А., Лобода М.И., Иутинская Г.А. Антимикробные свойства биологически активные вещества почвенного стрептомицета Streptomyces netropsis IMВ АС-5025 // Сборник материалов Международной научно-практической конференции “Состояние и перспективы разработки, использования биологически активных соединений в научной и практической деятельности” (г. Брест, 4-5 октября 2018 г.). – Брест: БрГУ. – 2018. – С. 38-42.
 14. Белявская Л.А., Бабич А.А., Бабича А.Г., Бурцева С.А., Иутинская Г.А. Регуляция числености фитопаразитических нематод новыми биопрепаратами при выращивании картофеля // Сборник материалов международного научного симпозиума «Защита растений: достижения и перспективы» (декабрь 2018 г., Кишинев). – Кишинев. – 2018. – С. 116-120.
 15. Білявська Л., Павлишин М.,. Гусар В, Литовченко А., Інноваційні підходи з відродження біологічного потенціалу ґрунтів на перехідному етапі до відкриття ринку землі // Збірник наукових праць Державної наукової установи УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. -вересень 2019. – С. 20
 16. Білявська Л., Павлишин М., Литовченко А., Чужорідні інвазійні види в Україні // Надзвичайна ситуація плюс, жовтень/2019. – С.48-52
 17. Білявська Л., Павлишин М.,. Гусар В, Литовченко А., Шляхи протидії деструктивним процесам деградації земель сільськогосподарського призначення // Збірник наукових праць Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). Вересень 2019. – №10.-С. 34-40
 18. Білявська Л.О., Литовченко А.М., Бачкала С.В. Здоров’я ґрунту як головна передумова успішного рослинництва// Зерно. – серпень, 2019. – С. 23-28.

 

Монографії:

 1. Iutynska G.O., Biliavska L.O., Babich O.A., Tsygankova V.A., Babich A.G. Plant protection and bioregulation in modern agriculture. “Diamond trading”. Warszawa, Poland, 2019. – .100 p

 

Методичні рекомендації, каталоги, сертифікати

 1. Посвідчення Серії А, № 06161 про державну реєстрацію препарату Аверком. Запис у державному реєстрі за № 10678 від 19 травня 2017 р. дійсне до 31.12 2016
 2. Сертифікат № 18-1058-01 Продукція: Фітовіт. Затверджено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до регламентів єс № 834/2007 та № 889/2008, видано -12.06.2018, дійсне-12.09.2019
 3. Іутинська ГО, Білявська ЛО, Титова ЛВ, Леонова НО, Ямборко НА, Петрук ТВ. та ін. Мікробні препарати для рослинництва. Методичні рекомендації. Київ: ІМВ НАНУ; 2017.
 4. . Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Титова Л.В., Леонова Н.О., Ямборко Н.А., Вознюк С.В., Абдуліна Д.Р., Петрук Т.В., Литовченко А.М. Застосування новітніх біопрепаратів у рослинництві. Методичні рекомендації. – 2018. -Київ: ІМВНАНУ. – 104 с.
 5. Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Бабич О.А., Бабич А.Г., Лобода М.І., Скроцький С.О. Новітні метаболічні біопрепарати та технологія їх отримання. Науково-методичні рекомендації. – 2018. – Київ: НУБіП.- 34 с
 6. Catalog of products and services – Biologically active preparations for plant growin: АВЕРКОМ Н, Виолар, Фитовит. -. – daRostim 2018 (03 – 08 July 2018). – Belarusian Stater University Biologycal Faculty. – Р. 19-21.

 

Патенти:

 1. Патент № 107972 (UA), МПК (2015.01) A01N 63/02 (2006.01), A01P 3/00, A01P 5/00, C12N 1/20 (2006.01), C12R 1/465 (2006.01) Фітозахисний біопрепарат “Аверком-нова” для обробки рослин Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. Опуб. 10.03.2015, Бюл.№ 5
 2. Пат. 125071 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб мікробіологічного знезараження садивно-декоративного матеріалу від комплексу ґрунтових фітофагів // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12318 подана 14.12.2017опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 3. Пат. 125073 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб первинної оцінки ефективності мікробіологічних і хімічних препаратів проти ґрунтових фітофагів // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12383 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 4. Пат. 125070 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб фітотестування ґрунту на заселеність цистоутворюючими нематодами в польових умовах // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12380 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 5. Пат. 125072 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб екологічно-безпечного контролю чисельності золотистої картопляної нематоди // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12382 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 6. Пат. 125067 UA, A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб екологічно безпечного оздоровлення розсади суниці від фітопаразитичних нематод // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. заявка u2017 12375 подана 14.12.2017 опубл. 25.04.2018 р., Бюл. № 8.
 7. Пат. 117350 UA С2, МПК 2018.01, С12N 1/20, A01N 63/00, A01N 63/02, A01Р 15/00, С12R 1/01 Штам Amycolatopsis orientalis з комбінованою антагоністичною активністю щодо фітопатогенів та фітонематод // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Підлипська В.А. заявка а2015 02748 подана 26.03.2015 опубл. 25.07.2018 р., Бюл. № 14.
 8. Пат. A01G 13/00 МПК 2018.01 Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин// Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Лобода, Бабич О.А., Бабич А.Г. заявка подана 27.11.2018 р.\ на винахід
 9. Пат. A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб застосування мікробних препаратів для отримання ліній томатів, стійких до змішаних бактеріо-міко-нематодозних інфекцій // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Циганкова В.А., Шиша О.М., Галаган Т.О.. заявка подана 25.04.2019 р.\ на винахід
 10. Пат. A01G 13/00 МПК 2018.01 Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин // Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Лобода, Бабич О.А., Бабич А.Г. опубл. 25.04.2019 р., Бюл. № 8.
 11. Пат A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб контролю чисельності золотистої картопляної нематоди // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.
 12. Пат A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб  знезараженя садивно-декоративного матеріалу від комплексу ґрунтових фітофагів / Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.
 13. Пат. A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб оздоровлення розсади суниці від фітопаразитичних нематод // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О., Статкевич А.О.
 14. Пат A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб отримання комплексу фізіологічно активних речовин із авемерктинами у виробничих умовах // Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Скроцький С.О., Бабич О.А., Бабич А.Г.
 15. Пат A01G 13/00 МПК 2018.01 Спосіб знезараження грунту від фітопаразитичних нематод // Бабич О.А., Бабич А.Г., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.

 

Тези:

 1. Iutynska G., Biliavska L., Kozyritska V. Bioformulations on the basis of soil streptomycetes with phytoprotective, growth-regulating and adaptogenic properties for plant // Microbiological aspects of optimization of the production process of cultured crops: proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015). – Chernihiv – Nizhyn: Publisher PE Lysenko N.M., 2015. – Р. 47-48.
 2. Pidlypska V.A., Shemchuk T.S., BiliavskaO. Bio-pesticides on the base of soilstreptomycetes for plant growing // International Conference for Young Scientists-2015 (CYS-2015, , September 21-25, 2015). – Kyiv. – Lutsk: Vezha-Print, 2015, – Р. 119.
 3. БелявскаяЛ.А., Ефременкова Е.В., Зенкова В.А., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Почвенный стрептомицет Streptomyces netropsis – продуцент веществ фунгицидного действия // Современная микология в России. 3-й Международный микологический форум (14-15 апреля 2015 г. Москва). – 2015. Т.5 – С. 175-177.
 4. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Микробные препараты фитозащитного, рострегулирующего и адаптогенного действия для растениеводства // Теория, практика и перспективы применения биологически активных соединений в сельском хозяйстве: сборник материалов XI международной научно-практической конференции daRostim 2015 (17-19 июня, 2015). – Сыктывкар, 2015. – С. 68-70.
 5. Iutynska G., Biliavska L., Tsygankova V., Galkin A. Physiological and molecular-genetic basis of immune-protective and plant growth stimulating properties of new bioformulations from soil streptomycetes. Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – Р. 8-9. (Пленарна доповідь)
 6. Biliavska L.O. Lipids of soil Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – Р. 13-14.
 7. Білявська Л.О., Іутинська Г.О. Екологічно безпечні метаболітні біопрепарати на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 6-8 липня 2016 р.) – К.: ДІА, 2016, С. 11-15.
 8. Иутинская Г.А., Белявская Л.А. Стратегия создания полифункциональных биопрепаратов нового поколения на основе метаболитов почвенных стрептомицетов. XIIth International Scientific and Practical Conference daRostim 2016 Biotechnology for agriculture and environmental protection (September 07th – 10th, 2016, Odessa, Ukraine): Proceedings – Odessa : I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016 – Р: 103-104.
 9. Білявська Л.О. Антогоністичні властивості грунтового стрептоміцета Streptomyces akiyoshiensis УКМ Аc-2189. Міжнародна наукова конференція «Досягнення та перспективи розвитку мікробіології» (Львів, 12-14 жовтня 2016 року), 2016;
 10. Бабич АГ, Бабич АА, Белявская ЛА Комплекс защитных мероприятий против свекловичной нематоды. Материалы конференции “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”. 16-17 мая, Москва, РФ. 18:39-42 (CABI (Web of Science)
 11. Статкевич АА, Бабич АГ, Белявская ЛА Динамика численности земляничной нематоды в условиях правобережной лесостепи Украины. Материалы конференции “Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями”. 16-17 мая, Москва, РФ. 18:472-474 (CABI (Web of Science)
 12. Biliavska LO. Biosynthetic potentions of soil streptomycetes. Тези доповідей Xv з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського. 11-15 вересня 2017, Одеса, Україна. Львів: СПОЛОМ, 2017:114 (доповідь усна).
 13. Tsygankova VA, Shysha EN, Biliavska LO,  Iutynska GA. Obtaining new lines of wheat with increased resistance to plant parasitic nematodes using microbal bioregulators in vitro Тези доповідей Xv з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського. 11-15 вересня 2017, Одеса, Україна. Львів: СПОЛОМ, 2017:243.
 14. Юр’єва ОМ, Драговоз ІВ, Леонова НО, Білявська ЛО, Сирчін СО, Курченко ІМ. Синтез фітогормонів-стимуляторів штамами Penicillium funiculosum, ізольованими з різних екотопів. Тези доповідей Xv з’їзду Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського. 11-15 вересня 2017, Одеса, Україна. Львів: СПОЛОМ, 2017:158
 15. Loboda M.I., Biliavska L.O., Iutynska G.O. Lectins biosynthesis by soil streptomycetes – antagonists of phytopatogenes // Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018. – 193 p. (Р. 69).
 16. Білявська Л. О., Лобода М. І., Литовченко А. М., Бабич О. А., Іутинська Г. О. Новітні біотехнології на основі ґрунтових мікроорганізмів для аграрного органічного виробництва // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир 24-25 травня 2018 р.). – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018. – 607 с. (С. 562-567).
 17. Tsygankova V., Shysha E., Biliavska L., Iutynska G., Yemets A., Blume Y. Obtaining New Lines of Wheat Cells with RNAi-mediated Resistance against Plant-Parasitic Nematodes using New Microbial Bioregulators // 2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (07-10 September, 2018, Kyiv, Ukraine). – Kyiv. – 2018. – Р. 5
 18. Травінська Т.В., Брикова О.М., Савельєв Ю.В., Робота Л.П., Білявська Л.О. Екологічно-чисті біологічно-активні полімерні композиції для сталого розвитку сільськогосподарського виробництва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. європейський досвід і перспективи» (м. Львів, 14 вересня 2018 р.). – Львів. – 2018. – С. 189.
 19. Biliavska L., Loboda M., Burtseva S., Iutynska G. Actynobacteria of the genus Streptomyces and its metabolites in bioregulation of plants // 4rd International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (Chisinau, Moldova, October 11-12, 2018). – Chisinau. – 2018. – Р. 127.
 20. Шиша О. М., Циганкова В. А., Корнієнко А. М., Андрусевич Я. В., Білявська Л. О., Іутинська Г. О., Співак С. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б Отримання ліній рослин томату стійких до паразитичної нематоди meloidogyne incognita шляхом використання біорегуляторів мікробіологічного походження в умовах in vitro // Cучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. — Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09–10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). — Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. — 100 с (С. 87).
 21. Савельєв Ю.В., Білявська Л.О., Травінська Т.В., Брикова О.М., Робота Л.П., Іутинська Г.О. Новітні біологічно активні полімерні композити з природно поновлювальними складниками для сталого розвитку агроекосистем // Матеріали звітної наукової сесії цільової програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» (13 грудня 2018 р., Київ). – Київ. – С. 2
 22. Білявська Л. О., Лобода М. І., Іутинська Г. О. Новітні інноваційні мікробні біотехнології для перехідного періоду до органічного виробництва. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир 24-25 травня 2019 р.). – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. – 607 с. (С. 562-567). (ІІ місце в конкурсі – очна участь).
 23. Tsygankova V., Shysha E., Biliavska L., Iutynska G., Yemets A., Blume Y. Application of microbial biostimulants to increase wheat (Triticum Aestivum l.) resistance against cereal cyst nematode heterodera avenae// XV міжнародна науково-практична конференція daRostim 2019 Київ, 25 –29 червня 2019 Біологічно активні препарати в рослинництві Наукове обґрунтування –рекомендації –практичні результати
 24. Білявська Л.О., Бабич А.Г., Бабич О.А., Статквич А.О., Іутинська Г.О. Новітні комплексні поліфункціональні біопрепарати для рослинництва// XV міжнародна науково-практична конференція daRostim 2019 Київ, 25 –29 червня 2019 Біологічно активні препарати в рослинництві Наукове обґрунтування –рекомендації –практичні результати.
 25. Лобода М.І., Білявська Л.О. , Іутинська Г.О. Стійкість регенерантів томатів, отриманих за дії біопрепарату фітовіт до нематодих інвазій. Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології, 4 –5 вересня 2019 р. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.
 26. Лобода М.І., Білявська Л.О. Дослідження впливу екзогенного цитокінінового фітогормону ізопентиніладенозину на синтез полієнових антибіотиків штамом Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025. ХIІ Український біохімічний конгрес. Тернопіль 2019. (Очна участь – доповідь стендова).
 27. Трофимчук О. К., Лобода М.І. Антибіотична активність стрептоміцетів, як об’єкт для біотехнологічних досліджень. Конференція Київського національного університету технологій та дизайну. Квітень,2019, м.Київ
 28. Mariia Loboda. Obtaining of the resistant plants lines against phytopathogens and nematode invasion by the action of new microbial bioformulation Fhytovit. 6 th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation. June 18-21, 2019.Yaremche, Ukraine.
 29. Loboda M.I., Bilyavskaya L.O., Iutynska G. O. Biosynthesis of Polyene Antibiotics by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 by the Action of Exogenous Isopentenyladenosine. 3 rd International Conference on Life, Environmental Sciences and STEM Education SmartBio. Lithuania, 2019.
 30. Савельєв Ю.В., Білявська Л.О., Брикова О.М., Робота Л.П., Травінська Т.В., Іутинська Г.О. Створення новітних біологічно активних полімерних композитів з природно поновлювальними складниками // Матеріали звітної наукової сесії цільової програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» (грудня 2019 р., Київ). – Київ. – С. 2
 31. Лобода М.І. Синтез полієнових антибіотиків Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025 за дії екзогенного ізопентиніладенозину. Конкурс експериментальних робіт молодих дослідників «Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології» ІМВ НАНУ, 13-15 листопада, 2018 р, Київ, електронне видання (переможець конкурсу).

 

Організація та участь у конференціях, виставках, круглих столах (тощо).

 1. АгроДебати «Якість засобів захисту рослин (ЗЗР) на вітчизняному ринку» Організатор асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (травень 2015р., Київ).
 2. Засідання круглого столу «Основні напрямки розвитку сталого водокористування, землекористування, застосування пестицидів, натуральних та мінеральних нітратних добрів, та механізми впровадження мінімальних екологічних стандартів для сільського господарства» в рамках розробки Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015 – 2020 роки (28 травня 2015 р., Київ).
 3. Иутинская Г.А., Белявская Л.А. Продвижение на рынке биотехнологических разработок Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины // IV Международный форум для устойчивого развития бизнеса GREEN MIND-2015 (27 – 28 октября 2015 г., г. Киев).
 4. Участь у 3-х агровиставках – Агро-2016
 5. Іутинська ГО, Білявська ЛО Мікробні інноваційні біотехнології у реалізації сталого розвитку аграрного виробництва. ІІ Міжнародний форум “INNOVATION MARKET” секція АПК, 21-24 листопада 2017, Київ (доповідь усна)
 6. Агровиставка – Агро-2017
 7. Білявська Л.О. Мікробіологічні препарати як альтернатива хімічним засобам захисту рослин в органічному виробництві // семінар м. Глобіно (Корпорація Арніка) січень 2018 р. (усна доповідь)
 8. Білявська Л.О. Рекомендації із застосування мікробіологічних препаратів, як альтернативи хімічним засобам захисту рослин в умовах біотичних і абіотичних стресів // Науково-практичний семінар “Інноваційні рішення та підходи до формування стратегії сталого розвитку агропідприємств в умовах глобальних змін клімату” смт. Володарка, Київська обл. (ТОВ “ФКЛТД”, ТОВ “ЗЕНІТ”, ТОВ “РОПА-АГРОСЕРВІС”, НВК “Агроцентр”), 9лютого 2018 р. (усна доповідь)
 9. Участь у щорічній Спеціалізованій виставці “ORGANIC-2018”, 06-09 червня 2018 року у рамках головного загальнодержавного заходу агропромислового комплексу України – Міжнародної агропромислової виставки  «АГРО-2018».
 10. Білявська Л.О. Використання сучасних мікробних інноваційних біотехнологій, як основи для переходу до прибуткового органічного сільськогосподарського виробництва // Науково-практичний семінар «Сучасні рішення та можливості поширення інновацій в умовах адаптації та гармонізації нормативно-правової бази України до вимог Європейського Союзу» – «ІнтерАГРО 2018» 01 листопада 2018 року (усна доповідь).
 11. Білявська Л.О. Використання сучасних мікробних інноваційних біотехнологій, як основи ресурсу формування прибуткового біологізованного рослинництва та створення умов для переходу до органічного виробництва “Агро-2019” (лютий 2019, усна доповідь на семінарі)
 12. Білявська Л.О. Современные инновационные микробные биотехнологии для биологизации аграрного производства, квітень 2019, Вьєтнам 3 усні доповіді
 13. Білявська Л.О. возможности применения во вьетнаме биопрепарата аверком при выращивании чая, макадамии и табака, квітень 2019, Вьєтнам 2 усні доповіді.
 14. Білявська Л.О. Новітні мікробні біотехнології – основа органічного виробництва усучасному рослинництві// XV міжнародна науково-практична конференція daRostim 2019 Київ, 25 –29 червня 2019 Біологічно активні препарати в рослинництві Наукове обґрунтування –рекомендації –практичні результати (Пленарна доповідь)
 15. Участь у щорічній Спеціалізованій виставці “ORGANIC-2019”, 06-09 червня 2019 року у рамках головного загальнодержавного заходу агропромислового комплексу України – Міжнародної агропромислової виставки  «АГРО-2019».
 16. Форум ProSnail-2 28 липня 2019 року (м. Київ) Белявская Людмила, “Своевременное использование инновационных микробных биотехнологий при выращивании перки – залог получения органической улитки высокого качества” (усна доповідь).
 17. Білявська Л.О. “Як жити щасливо в гармонії з природою в домі, саду, на присадибній ділянці без хімії? Семінар в компанії Herbalife (усна доповідь)
 18. Перша зустрічі учасників групи «Садовий ярмарок», 26 жовтня 2019 року (м. Київ). Білявська Людмила, провідний науковий співробітник відділу загальної і ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, д.б.н. «Особливості застосування біологічних препаратів на присадибних ділянках» (усна доповідь)
 19. Участь “Агро-2019” (лютий 2019) «ІнтерАГРО-2019» (жовтень 2019)
 20. Білявська Л.О. “Сучасні інноваційні мікробні біотехнології як альтернатива хімічним засобам захисту рослин” доповіді у “Львів-захід” МХП (м. Львів та м. Чортків

 

Інша наукова та науково-організаційна діяльність

 1. Керівник 1 аспіранта (Лобода Марія Іванівна)
 2. Експерт трьох проектів на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням (реєстраційні номера УкрІНТЕІ 23482, 23517, 23521, 2018 р.).
 3. Експерт тринадцятьох проектів поданих на конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень наукових проектів молодих вчених Ф83 (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 45544, 45739, 46866, 53660, 45099, 51643, 49757, 52872, 51490, 51262, 52813, 54674, 52296, 2018 р.).
 4. Експерт двох проектів поданих на конкурс спільних українсько-чеських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 24210, № 24729, 2018 р.).
 5. Експерт проекту поданого на конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 24545, 2018 р.)
 6. Експерт двох проектів на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 24977, 24979, 2019 р.).
 7. Експерт двох проектів поданих на конкурс спільних українсько-білоруськихнауково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр., (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 25150; 25159, 2019 р.).
 8. Експерт проекту поданого на конкурс спільних українсько-американських науково-дослідних проектів за програмою «Спільні наукові проекти» (реєстраційні номера УкрІНТЕІ № 25220, 2019 р.)
 9. Рецензент на монографію «Якість, зберігання та переробка бульб картоплі різних сортів», підготовлену к.с.-г.н. Завадською О.В. та к.с.-г.н. Ілюк Н.А.
 10. Опонент дисертації Штомпель О.І. Пошук стимуляторів росту рослин серед похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 02.00.10 «Біоорганічна хімія». ‒ Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря Національної Академії наук України, Київ, 2019.Курси підвищення кваліфікації Юмина Ю. ННЦ “Інститут біології” кафедра мікробіології та загальної імунології, 2018 р. (керівник)
 11. Курси підвищення кваліфікації Сергійчук Т.М. ННЦ “Інститут біології та медицини” кафедра мікробіології та імунології, 2019 р. (керівник)
 12. Член редколегії Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія “Біологія”
 13. Член спеціалізованої вченої ради К 74.844.02 зі спеціальностей: 00.12 – фізіологія рослин; 03.00.07 – мікробіологія; 06.01.01 – землеробство (сільськогосподарські науки) при Уманському національному університеті садівництва
 14. Відзнака Національної академії наук України за професійні здобутки посвідчення № 782 від 27.06.2018 р.
 15. Звання “Винахідник року Національної академії наук України” в 2019 р постанова Президії НАН України від 21.05.2020 р. № 104.

 

Ліцензійні угоди:

 1. № 26-01/2016 від 26.01.2016 р. на використання «ноу-хау» “Біопрепарат Аверком” з ПП «БІОХІМ-СЕРВІС», м. Харків.
 2. № 67-2017 від 20.03.2017 р. на використання «ноу-хау» на виробництво “Біопрепарату Аверком” з Херсонським державним підприємством – біологічна фабрика, м. Херсон.
 3. № 70-2018 від 06.06.2018 р. на використання «ноу-хау» при виробництві біопрепарату «АВЕРКОМ» з ДП “Ензим”, м. Ладижин

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Статті у фахових виданнях

 1. BiliavskaL.O., OstapchukA.M., VoychukS.I., IutynskaG.O. Sterolbiosynthesisbysoilstreptomycetes.Ukr. Biochem. J. 2017; 2 (89): 78-84
 2. BiliavskaL.O., TsygankovaV.A., KozyritskaV.E., IutynskaG.O., AndrusevichYa.V., BabichO.A.etal. Application of new microbialp lantresistance/plant growth protection inducers for increasing Chinese cabbage plant tolerance against parasitic nematodes Heteroderaschachtii Schmidt. International Journal of Research in Biociences. 2016; 5 (2): 64-82.
 3. Iutynska G.O., Biliavska L.O., Kozyritska V. Development strategy for the new environmentally friendly multifunctional bioformulations based on soil streptomycetes. Мікроб. журн.2017; 79(l):22-33.
 4. Tsygankova V.A., Biliavska L.O., AndrusevichYa.V., Bondarenko O.N., Galkin A.P., Babich O.A. et al. Impact of New Microbial PR/PGP Inducers on Increase of Resistance to Parasitic Nematode of Wild and RNAi Transgenic Rape Plants. Advances in Bioscience andBioengineering. 2014; 2 (1): 66-103.
 5. Tsygankova V.A., Shysha E., Galkin A.P., Biliavska L.O., Iutynska G.O., Yemets A. et al. Impact of Microbial Biostimulants on Induction of Callusogenesis and Organogenesis in the Isolated Tissue Culture of Wheat in vitro. J. Med. Plants. Stud. 2017; 5(3): 155-164.
 6. Бабіч C.A., Бабіч А.Г., БілявськаJI. Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю. Науковий вісник НУБіП Серія “Біологія, біотехнологія,екологія”,2016;C.234:52-57. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/viewFile/7284/7056
 7. Белявская Л.A., Галаган Т.А., Болтовская Е.В., Козырицкая B.E., Валагурова Е.В., Сигарева Д.Д., Путинская Г.А. Антинематодные свойства Streptomycesavermitilis – УКМ Ac – 2179 и его авермектинового комплекса – аверкома. StiintaAgricola (Аграрная наука). 2009; 1:29-33.
 8. Белявская Л.A.,Ефименко Т.А., Ефременкова О.В., Козирицкая В.С., Иутинская Г.А. Идентификация и антагонистические свойства почвенного стрептомицета Streptomyces 100. Микробиол. журн. 2016; 78(2): 27-38.
 9. Белявская Л.A., КозырицкаяB.E., Валагурова Е.В., Иутинская Г.А. Биологически активные вещества нового микробного препарата аверком. Мікробіол. журн. 2012; 3(): 10-15.
 10. Білявська Л. Біосинтез ауксинів ґрунтовими стрептоміцетами- антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів і нематод. Мікробіологія і біотехнологія.2015; 1 (29): 36-43.
 11. Білявська Л. Нові композиційні антинематодні біопрепарати для рослинництва. «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія».2015; 1 (62): 61-64.
 12. Білявська Л.O. Підвищення продуктивності пшениці ярої за впливу метаболічних біопрепаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Агроекологічний журнал.2016; 3^ 74-83.
 13. Білявська Л.O., Галаган Т.В., Іутинська Г.О. Антинематодна активність метаболітів, що продукуються ґрунтовими стрептоміцетами. Мікроб, журн. 2016; 78(4):27-38.
 14. Білявська Д.О., Козирицька В.Є., Коломієць Ю.В., Бабич O.A., Іутинська Г.О. Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі ґрунтових стрептоміцетів. Доповіді НАН України. 2015; 1: 131-137
 15. Галаган Т.А., Сигарева Д.Д., Иутинская Г.А., Болтовская Е.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Использование аверкома против галловых нематод Meloidogyneincognita на огурцах в условиях теплицы. Информационный бюллетень ВПРС МНП. 2009; 39: С.80-85. ‘
 16. Гладун Г.О., Драговоз I.B., Яворська В.К., Маковейчук Т.І., Білявська Л.О., Іутинська Г.О. Особливості функціонування та стимулювання фенілаланін аміак-ліази рослин озимої пшениці. Физиология и биохимия культурных растений. 2011; 43(6):24-30.
 17. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая B.E. Биосинтез фитогормонов почвенными стрептомицетами – антагонистами фитопатогенных микроорганизмов и нематод // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты, Сборник научных трудов. 2015; 7: 122-132.
 18. Іутинська Г.О., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. Вплив нових біопрепаратів на основі аверкому на розвиток і продуктивність рослин та експресіюгенів синтезу si/mi РНК. Мікробіологія і біотехнологія. 2013; 1: 48-58.
 19. Коломієць Ю.В., Григорюк І.П., Буценко Л.М., Білявська Л.О. Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослинтоматів. Агроекологічний журнал. 2016; 3: 83-89.
 20. Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Іутинська Г.О., Галкін А.П. і др. Ріст стимулювальні, фунгіцидні і нематицидні властивості нових субстанцій мікробного походження та їхвплив на синтез малих si/mi РНК в клітинахрослин. Мікробіол. журн. 2012; 6: 3-12.
 21. Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б. Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heteroderaschachti iз використанням технологій РНК-інтерференції. Цитологія і генетика. 2013; 47 (4): 35-45.
 22. Драговоз I.B., Леонова Н.О., Білявська Л.О., Яворська В.К., Іутинська Г.О. Продукування фітогормонів деякими вільноіснуючими та симбіотичними ґрунтовими мікроорганізмами. Доповіді НАНУ. 2010; 12: 154-159.

Патенти

 1. Патент № 107972 (UA), МПК (2015.01) A01N 63/02 (2006.01), А01Р 3/00, А01Р 5/00, C12N 1/20 (2006.01) C12R 1/465 (2006.01) Фітозахисний біопрепарат “Аверком-нова” для обробки рослин/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. / Опубліковано03.2015, Бюл.№ 5.
 2. Патент № 107122 (UA) МПК (2013.1): А01 №63/02, АО 1 №63/00, АО 1Р21 /00, C12N1 /20 Штам S.marinolimosus -антагоністфітопатогенних мікроорганізмів/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. – Опубліковано11.2014. Бюлетень № 22.
 3. Патент № 107240 (UA) МПК (2013.1), А01№63/02, А01№63/00, А01Р21/00, C12N1/20 Штам S. violarus який має комбіновану антагоністичну активність стосовно фітопатогенних мікроорганізмів та нематод / Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Козирицька В.Є. – Опубліковано 12.2014. Бюлетень № 23.
 4. Пат. 92094 UA, МПК A01N 63/02 А01Р 21/00 C12N 1/20 (27.09.2010)/ Застосування штаму Streptomycesavermitilis 1MBАс-5015 як продуцента комплексу фітогормонів/ Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Драговоз І.В., Козирицька В.Є., Валагурова О.В., Яворська В.К., Курчій Б.О. Опубл. – Бюл. № 18. Монографії
 5. Биорегуляция микробно-растительных систем / Под ред. Путинской Г.А., Пономаренко С.П. Монография. – Киев. – Ничлава, 2010. – 472 с.
 6. New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph. / Ed. S.P. Ponomarenko, G.O. Iutynska. – Kyiv. – Nichlava, 2011. – 211 p. Методичні рекомендації
 7. Іутинська ГО, Білявська Л.O, Титова Л.B, Леонова Н.О, Ямборко Н.А, Петрук Т.В. та ін. Мікробні препарати для рослинництва. Методичні рекомендації.Київ: 1MB НАНУ; 2017.

Статті в інших виданнях

 1. Циганкова В.А. Особливості змін експресії генів у клітинах рослин під впливом екзогенних регуляторів росту / В.А. Циганкова, А.П. Галкін, С. П. Пономаренко, Л.B. Титова, Л.O. Білявська, Н.О. Леонова, Г.О. Іутинська// Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку/ Укр. т-во фізіол. рослин. В 2 т. – К.: Логос, 2009. – Т. 2.-С. 576-584.
 2. Білявська Л.О., Козирицька В.Є., Іутинська Г.О. Біопрепарати, що зменшують пестицидне навантаження на грунт // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец.вип. до VIII з’їзду УТГА. – Житомир «Рута», 2010,-Книга 3. – С.300-302.
 3. Іутинська Г.О., Драговоз І.В., Леонова Н.О., Білявська Л.О. Синтез ризосферними мікроорганізмами фітогормонів стимулювальної дії// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва «Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві». – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, – С. 94-97.
 4. Білявська Л.О., Козирицька B.C., Галаган Т.О., Болтовська О.О., Калмикова Н.О. Природний контроль нематод // Плантатор. – 2011, №2. – С.17 – 19.
 5. Білявська Л.О., Титова Л.В., СергієнкоВ.Г., КозирицькаB.C., Іутинська Г.О. Хворобостійкість та продуктивність томатів за умови використання біопрепаратів// Плантатор. – 2011, № 6. – С. 21-24.
 6. Белявская Л.А. Биопрепараты фитозащитного, рострегулирующего и иммуномодулирующего действия для растениеводства. AgroOne, 2016; 4(6): 8-11.
 7. Белявская Л.А., Путинская Г.А. Экологически безопасные метаболитные биопрепараты как альтернатива химическим пестицидам. AgroOne, 2016; 5(7): 40- 42.
 8. Галаган Т.А., Белявская Л.А. Опасные нематоды для растениеводства Украины. AgroOne, 2016; 9(11): 17-20.
 9. Білявська Л.О., Іутинська Г.О. Новітні екологічно безпечні біопестециди на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва/ Посібник українського хлібороба. – 2017. – С. 270-273 Тези доповідей
 10. Белявская Л.А., Козырицкая В.Е., Валагурова Е.В., Муквич Н.С., Путинская Г.А. Биологически активные вещества Streptomycesavermitilis УКМ Ac – 2179 // Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее: Всероссийский симпозиум с международным участием. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова. Биол. ф-т. 27-29 января 2011 г.: Материалы / Отв. Ред. Нетрусов А.И., Колотилова Н.Н. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 160 с. (С. 18)
 11. Драговоз И.В., Леонова Н.О., Белявская Л.А. Гормосинтезирующая активность некоторых почвенных микроорганизмов в условиях invitro // Тезисы докладов Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», 23-28 мая 2011, Новый Свет, Украина. – Киев: Издатель B.C. Мартынюк, 2011. – С. 735.
 12. Leonova N., Biliavska L. Phytohormone synthesis by soil microorganisms in vitro II Sepsis (Polish-Ukrainian Weigl Conference “Frommicrobiology to synthetic biology”, Wroclaw, May 18-20). – 2011. – Zeszyt 1, Tom 4. – P. 120-121.
 13. Белявская Л.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Стрептомицеты – антагонисты фитопатогенных бактерий и грибов // Международная Научная Конференция «Микробиологическая биотехнология – наукоёмкое направление современных знаний» (Кишинев, Молдова, 6-8 июля 2011 г.) – Кишинев, 2011.
 14. Драговоз I.B., Леонова Н.О., Білявська Л.О. // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. – Матеріали II міжнародної наукової конференції (Харків, Україна, жовтень, 11-13, 2011 p.). – Харків.
 15. Иутинская Г.А., Титова Л.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Создание микробных препаратов с биозащитными и фитостимулирующими свойствами // Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем // Современные мировые тенденции в производстве и применении биологических и экологических малоопасных средств защиты растений. Материалы международной научно-практической конференции (25-27 сентября 2012). Выпуск 7.- Краснодар. – 2012. – С.181-184.
 16. Белявская Л.А., Копылов Е.П., Шаховнина Е.А., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Стрептомицеты – перспективные продуценты биопестицидов // Современная микология в Росии. Тезисы докладов третього съезда микологов Росии. – Москва: Национальная академия микологии, 2012. – С. 332-333.
 17. Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О., Галаган Т.О., Болтовська О.В. Нові поліфункціональні композиційні авермектинвмісні біопрепарати // Захист рослин: наука, освіта, інновації в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 50-річчю заснування факультету захисту рослин (15-16 жовтня 2012 року). – К.: НУБіП України, – С.126-130.
 18. Иутинская Г.А., Титова Л.В., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Основные направления создания микробных препаратов для биологического контроля численности фитопатогенов и паразитических нематод // daRostim Микробные биотехнологии: актуальность и будущее. Материалы международной научно- практической конференции (19-22 ноября 2012). – К. – 2012. -С. 127-129.
 19. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е., Матюша Т.В. Почвенные стрептомицеты – продуценты БАВ для создания биопрепаратов фитозащитного действия // VII Московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» г.Москва 19-22 марта 2013 г. – Москва, 2013. – С. 27.
 20. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Галаган Т.О., Болтовська О.В., Іутинська Г.О. Пошук стрептоміцетів-антагоністів фітопаразитичнихнематод // VIII Міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології» Львів, 15-19 квітня 2013 р. – Львів, – С. 275.
 21. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Антагоністичні властивості ґрунтових стрептоміцетів по відношенню до фітонематод та патогенів рослин // Міжнародна наукова конференція «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». Новий Світ, 27 травня – 1 червня 2013 – Новий Світ. 2013. – С. 219.
 22. BiliavskaL., KozyritskaV., IutynskaG. Plantgrowt handhealt hpromoting metabolitesofsoilstreptomycetes// XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, Ялта, 01-06 жовтня 2013 р. – Ялта, – С. 144.
 23. Матюша Т.В., Білявська Л.О., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Новий перспективний антагоніст фітопаразитичних нематод і фітопатогенів// Міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку у XXI столітті» (10-11 квітня 2014 р. Київ). – Імунологія та алергологія наука і практика. Додаток №1, 2014. -С.
 24. Іутинська Е.О., Білявська Л.O., Козирицька B.C. Нові комплексні біопрепарати та ефективність їх застосування при вирощуванні томатів // Всеукраїнська науково- практична конференція «Екологічний моніторинг, інноваційні та ресурсозберігаючі технології в системі захисту картоплі і овочевих культур від шкідливих організмів» 29 – 30 травня 2014 року. – Житомир, 2014,- С. 32-33.
 25. Білявська Л.O., Козирицька B.C., Іутинська Г.О. Біопрепарати мікробного походження як альтернатива пестицидам у підвищенні родючості та фітосанітарної безпеки ґрунту // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство” Спец. вип. до IX з’їзду УТГА (30 червня – 4 липня 2014 р., м. Миколаїв). Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків: ТОВ “Смугаста типографія”, 2014. -С.257-258.
 26. Белявская  Л.A., Козырицкая В.Е., Матюша Т.В., Иутинская Г.А. Роль почвенных актиномицетов в обеспечении устойчивого функционировании агроэкосистем // Метериалы докладов III Международной научно-практической конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.). – Симферополь, 2014. – С. 33-34.
 27. Белявская  Л.A., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. Метаболитые препараты на основе почвенных стрептомицетов // XI Український біохімічний конгрес (Київ, 6- 10 жовтня 2014 p.) – Київ, 2014. – С. 159.
 28. Белявская  Л.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Биологически активные вещества метаболитных препаратов на основе почвенных стрептомицетов // Материалы Международной научной конференции «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты» (11-13 ноября 2014 г., Харьков). – Харьков. – С. 146-147.
 29. Раевская И.Н., Жмурко В.В., Белявская Л.A. Влияние препаратов Аверком и Аверком-novaна физиолого-биохимические процессы у озимой пшеницы на ранних этапах онтогенеза // Материалы Международной научной конференции «Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты» (11-13 ноября 2014 г., Харьков). – Харьков. – С. 171-172.
 30. Biliavska L.O., Pidlypska V.A., Kozyritska V.Y., Iutynska G. Biosynthetic activity of soil streptomycetes – antagonists of plan-parasitic nematodes and phytopathogens. Proceedings of the 4th European Conference on Biology and Medical Sciences. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH; 2015. p. 10-17.
 31. Белявская  Л.A., Ефременкова E.B., Зенкова B.A., Козырицкая B.E., Иутинская Г.А. Почвенный стрептомицет Streptomyces netropsis – продуцент веществ фунгицидного действия // Современная микология в России. 3-й Международный микологический форум (14-15 апреля 2015 г. Москва). – 2015. Т.5 – С. 175-177.
 32. Иутинская Г.А., Белявская Л.А., Козырицкая В.Е. Микробные препараты фитозащитного, рострегулирующего и адаптогенного действия для растениеводства // Теория, практика и перспективы применения биологически активных соединений в сельском хозяйстве: сборник материалов XI международной научно-практической конференции daRostim2015 (17-19 июня, 2015). – Сыктывкар, 2015. – С. 68-70.
 33. Iutynska G., Biliavska L., Kozyritska V. Bioformulations on the basis of soil streptomycetes with phytoprotective, growth-regulating and adaptogenic properties for plant // Microbiological aspects of optimization of the production process of culturedcrops: proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference (Chernihiv, June 16-18, 2015). – Chernihiv – Nizhyn: Publisher PE Lysenko N.M., 2015. -P. 47-48.
 34. Pidlypska V.A., Shemchuk T.S., Biliavska L.O. Bio-pesticides on the base of soil streptomycetes for plant growing // International Conference for Young Scientists-2015 (CYS-2015, September 21-25, 2015). – Kyiv. – Lutsk: Vezha-Print, 2015. – P. 119.
 35. Білявська Л.O. Підвищення стійкості рослин пекінської капусти до цистоутворюючих нематод за дії метаболітних біопрепаратів стрептоміцетного походження // Інтегрований захист та карантин рослин. Перспективи розвитку в XXI столітті: Тези доповідей міжнародної наукової конференції вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада, 2015, Київ), – Київ, – 2015.
 36. Білявська Л.О., Галаган Т.О., Іутинська Г.О. Порівняльна оцінка нематицидної активності нових метаболітних біопрепаратів щодо личинок галових та цистоутворюючих нематод // Інтегрований захист та карантин рослин. Перспективи розвитку в XXI столітті: Тези доповідей міжнародної наукової конференції вчених, аспірантів і студентів (19-20 листопада, 2015, Київ).
 37. Iutynska G., Biliavska L., Tsygankova V., Galkin A. Physiological and molecular-genetic basis of immune-protective and plant growth stimulating properties of new bioformulations from soil streptomycetes// Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – P. 8-9.
 38. Biliavska L.O. Lipids of soil streptomycetes. // Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the II International Scientific Conference, April 14-15, 2016, Kyiv. – Kyiv, 2016. – P. 13-14.
 39. Білявська Л.O., Іутинська Г.О. Екологічно безпечні метаболічні біопрепарати на основі ґрунтових стрептоміцетів для рослинництва. // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 6-8 липня 2016 ) – К.: ДІА,С. 11-15.
 40. Путинская Г.А., Белявская Л.A. Стратегия создания полифункциональных биопрепаратов нового поколения на  основе метаболитов почвенных стрептомицетов. // XІІ-th International Scientific and Practical Conference da Rostim 2016 Biotechnology for agriculture and environmental protection (September 07th – 10th, 2016, Odessa, Ukraine): Proceedings – Odessa : I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016-P: 103-104.