Головна

Про Інститут мікробіології і про перспективи працевлаштування

Навчайся з нами Україна – версія 2

Університет «УКРАЇНА» чекає на АБІТУРІЄНТІВ!

АБІТУРІЄНТУ вступників запрошують на

навчання студенти Університету «Україна»

Мені класно навчатися в Університеті «Україна»! Анна

АБІТУРІЄНТУ ІНСТИТУТУ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АБІТУРІЄНТУ ІНСТИТУТУ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут біомедичних технологій – один із наймолодших в університеті, створений у 2002 році. Його очолює Мовчан Валентина Олексіївна – кандидат біологічних наук, доцент.  До складу входять кафедри: 1) мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології; 2) фармації, працює навчально-наукова лабораторія мікробіології, імунології та біотехнологій. Кафедри націлені на вирішення актуальних проблем взаємодії людини із природою і готує компетентних спеціалістів у відповідних галузях.

Після здобуття диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання у магістратурі за спеціалізаціями “Мікробіологія” та “Імунологія”.

Дуже високий попит на спеціалістів у галузі медицини зумовлює вибір більшістю абітурієнтів спеціальності “Мікробіологія”, оскільки такий фахівець знає фундаментальні основи інфекційних захворювань і після короткотермінової (3-5 місяців) атестації в закладі післядипломної медичної освіти має право працювати на посаді лікаря-лаборанта. Усі без винятку наші випускники, які хотіли працювати у медичних закладах, саме там і працюють, і попит на них із року в рік зростає. Враховуючи ці тенденції, ми максимально розширюємо спектри викладання дисциплін, які згодяться в роботі саме в медичних закладах. Це “Біологічні основи інфекційних процесів”, “Антибіотики”, “Метаболізм мікроорганізмів”, “Молекулярна мікробіологія”, “Екологія мікроорганізмів”, “Віруси мікроорганізмів”, “Цитологія мікроорганізмів”, “Прикладна імунологія”, “Біологія та систематика окремих груп бактерій”, “Закономірності росту мікроорганізмів”, “Імунопатологія”, “Мікологія”. Для тих, хто орієнтований на наукову роботу поза медициною, безумовно, цікавими предметами бідуть також “Грунтова мікробіологія”, “Психологія та педагогіка вищої школи”, “Основи наукових досліджень”, “Екологічна етика”, “Біорізноманіття”.

Проте не слід забувати, що все більшого значення в наш час набуває вміння зберігати природу, вірніше, ті її залишки, які ми “взяли у борг у наших нащадків (а не отримали у спадок від батьків)”. Більше того, сучасна екологічна наука і технологія повністю володіють методиками створення екосистем із заданими властивостями. Залишилось лише втілити ці вміння в життя. Сучасна екологія повинна бути конструктивною – і наш випускник-еколог умітиме створювати такі умови в міському середовищі, які зроблять це міське середовище приємнішим, кориснішим для здоров’я і привабливішим, ніж позаміські природні ландшафти. Адже воно буде створено із застосуванням законів екотерапії, відеоекології, аерофітотерапії, гарденотерапії, анімалотерапії і т.д., які вивчають наші студенти-екологи. Крім обов’язкових для вивчення дисциплін, таких як “Методологія та організація наукових досліджень”, “Методика викладання у вищій школі”, “Стратегія сталого розвитку”, “Системний аналіз якості навколишнього середовища”, “Екологічний менеджмент і аудит”, “Геоінформаційні системи в екології” і т.д., студенти вивчають актуальні сьогодні вибіркові дисципліни: “Оптимізація антропогенних екосистем”, “Екобіотехнології відновлення довкілля”, “Екологічні основи боротьби з біопошкодженнями”, “Екологічна політика ЄС та правові механізми її втілення”, “Принципи створення екосистем”, “Екоосвітній туризм”, “Екотерапія”, “Анімалотерапія”, “Радіоекологія біоти післяаварійних грунтів”, “Біологічні основи радіаційної безпеки”.

Як відомо, теорія без практики – мертва. Тому всі наші студенти проходять практику в умовах, “наближених до бойових”. На молодших курсах – у ботсадах, зоопарках, заповідниках і мисливських господарствах, причому не з граблями і лопатами, вигрібаючи сміття, а в лабораторіях та на спостережних пунктах, досліджуючи поведінку тварин, вносячи пропозиції щодо вдосконалення життєвого простору у вольєрах, ведучи фенологічні спостереження за розвитком рослин-інтродуцентів та досліджуючи їх біохімічний склад.

На старших курсах студенти індивідуально або невеликими групами ідуть на практику в ті наукові, медичні, виробничі чи будь-які інші заклади, які їх найбільше цікавлять. З цими закладами укладені договори про співробітництво, відповідно до яких студенти виконують якусь доступну їм частину роботи в лабораторіях, допомагають персоналу і одночасно навчаються методам роботи, а на переддипломній практиці вони вже здатні самі проводити наукові дослідження (звичайно, під керівництвом старших товаришів). Студенти, яким цікава сільськогосподарська тематика, мають можливість пройти безкоштовне стажування у Франції на фермах різного спрямування, – для цього потрібні всього дві речі: бажання і початкове знання французької мови.

Ми постійно прагнемо вдосконалюватись, іти в ногу з часом і враховувати індивідуальні здібності і прагнення студентів – і, як наслідок, знаходимо все нові можливості для розвитку.

Мовчан В.О., 
декан інституту біомедичних технологій,
кандидат біологічних наук, доцент

ЗАКЛИК

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО  ЛІКУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

КОНСТРУКТИВІЗМ В ЕКОЛОГІЇ – ТВОРЧІСТЬ І БІЗНЕС

КОНСТРУКТИВНА ЕКОЛОГІЯ

Спецвипуск газети для абітурієнтів – 2015

Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС: екологія буксує

Спецвипуск газети для абітурієнтів “Спеціальності типу “Людина-людина” і “Людина-природа” – 2014

Презентація FBMT.ppt

Презентація FBMT+Ecologiya.pptx

Презентація “БіоМед” запрошує

УНІВЕРСИТЕТ „УКРАЇНА” ЗАПРОШУЄ
ЗДОБУТИ ВИЩУ БІОМЕДИЧНУ ОСВІТУ ЛИШЕ ЗА 6 РОКІВ!

АБІТУРІЄНТУ:

ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Біомед запрошує. Основа підготовки сучасного фахівця – ПРАКТИКА

Несправедливо відраховані – не впадайте у відчай!

Поема про весняний вступ

Епоха змін

Не хочу женитись, а хочу учитись!

Плануй своє майбутнє!

Відрахували з медичного? Продовжуй освіту!

Стажування студентів у фермерських господарствах Франції

Випускникам медичних коледжів

Листівка для працівників медичних закладів

Краса професії лікаря-лаборанта

Листівка для випускників шкіл про професію лікаря-лаборанта

Листівка для бакалаврів про професію лікаря-лаборанта

Еколог – це конструктор майбутнього

Європейська освіта в Україні без ЗНО

Без ЗНО